Create Invoice

Slovenská kniha Prešov, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenská kniha Prešov, š.p.
Status In liquidation
PIN 00597881
TIN 2021281449
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenská kniha Prešov, š.p.
Jakubovo nám. 12
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00597881 TIN: 2021281449
 • Registered seat: Slovenská kniha Prešov, š.p., Jakubovo nám. 12, 81109, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.04.1999Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   12.04.1999Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám. 3 Bratislava 815 89
   25.02.1998Nové obchodné meno:
   Slovenská kniha Prešov, š.p., v likvidácii
   Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 3 Bratislava 815 89
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   prednostné rozšírenie pôvodnej slovenskej umeleckej, politickej a spoločensko-vednej, sovietskej literatúry v originály, literatúry pre potreby národnostných menšín a ostatných edičných priorít
   maloobchodný a veľkoobchodný nákup /pri priamych dodávkach/ kníh, učebníc, hudobnín a iných neperiodických publikácií vydávaných štátnymi a účelovými vydavateľstvami so sídlom v SSR a ČSSR a socialistickými organizáciami, ktorým udelilo MK SSR vydavateľské oprávnenie a ich maloobchodný predaj a rozširovanie
   maloobchodný a veľkoobchodný nákup a predaj tovaru kultúrnej povahy, časopisov, pohľadníc, kalendárov, pamiatkových predmetov, výrobkov umeleckej výroby, reprodukcií, grafík, originálov výtvarných diel,výrobkov z papiera, skladačky, hračky, hry a programové hry, kancelárskych potrieb, výzdobného materiálu, zástav, násteniek, cenníkov ČSN a oborových noriem
   spolupráca pri čitateľských kluboch, kultúrno-politických akciách, prieskume knižného trhu, námetoch na reedície, organizovanie
   dni pôvodnej prózy a poézie, účasť na celoštátnych, celoslovenských a regionálnych politických a kultúrnych akciách organizovaných výstav, výstaviek, besied a rozširovanie prostredníctvom literárnych dôverníkov, knižných kútikov Jednoty a pod.
   dodržiavanie sortimentného minima podľa kategórií kníhkupectiev v záujme plného uspokojovania diferencovaných čitateľských potrieb /podľa smernice, ktorú na tento účel vydá MK SSR/
   aktívna účasť v združení knižná kultúra s cieľom vytvárať podmienky pre plynulú spoluprácu s vydavateľstvami a organizáciami oprávnenými vydávať neperiodické publikácie ako aj s ostatnými organizáciami knižného obchodu
   Fakultatívny predmet činnosti: - maloobchodný a veľkoobchodný nákup a predaj gramoprístrojov, rádioprijímačov, videorekordérov a prehrávačov, jednotlivo i v kom- pletoch vrátane náhradných dielov, gramoplatní a ďalších nosičov zvuku a obrazu bez i s priemyselno i jednotlivo rozmnožovaným programom, nosičov záznamov pre počítače a príslušenstvo k nosičom pre záznam a reprodukciu obrazu a zvuku
   maloobchodný nákup kníh a ostatného tovaru kultúrnej povahy od Knižnej distribúcie zo soc. štátov, prípadne ich dovoz prostredníctvom OZO a uspokojovanie potrieb, národnostných menšín, potrieb vedecko-výskumných inštitúcií a pod., ich maloobchodným predajom
   vývoz knižného sortimentu z produkcie slovenských vydavateľstiev, tovaru kultúrnej povahy, pohľadníc, kalendárov, reprodukcií upomienkových predmetov a výrobkov umeleckej výroby prostredníctvom OZO
   predaj kníh za znížené ceny so zameraním na moderný antikvariát
   komisionárske prevzatie a veľkoobchodná expedícia /do vlastnej siete/ kníh, učebníc, hudobnín a iných neperiodických publikácií a OKP prijatých do komisie
   vydávanie neperiodických publikácií, hlavne so zameraním na propagáciu, regionálne vydania, merkantilu, pohľadníc, kalendárov a ostatných tlačovín /podľa osobitného vydavateľského oprávnenia/
   organizovanie výmenného obchodu v súlade s platnými predpismi so Zakarpatskou oblasťou USSR, MĽR, PĽR, /organizačná príprava/
   vydávanie časopisov a informačných materiálov slúžiacich propagácii, odbytu a rozširovaniu neperiodických publikácií a ostatného obchodného tovaru, realizácia ďalších činností v oblasti propagácie, náboru, knižných veľtrhov, domácich a zahraničných výstav, Knižnej žatvy, žrebovacích akcií, odbytových podujatí, besied, kvízov, súťaží, spolupráca s masovokomunikačnými prostriedkami a jednotlivými vydavateľstvami
   poskytovanie platených služieb zvyšujúcich úroveň kultúrnosti predaja /darčekové úpravy, väzby v koži, donáška do domu a pod./
   vytváranie a prevádzkovanie požičiavania médií záznamov zvuku a obrazu, kníh a pod..
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor