Create Invoice

GEMIAL, účastinná Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GEMIAL, účastinná Bratislava
Status Destroyed
PIN 00598801
Date create 12 January 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat GEMIAL, účastinná Bratislava
Mierové nám. 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00598801
 • Registered seat: GEMIAL, účastinná Bratislava, Mierové nám. 2, Bratislava
 • Date create: 12 January 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.09.2005Zrušené obchodné meno:
   GEMIAL, účastinná spoločnosť Bratislava v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mierové nám. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   združovanie investičných prostriedkov účastinárov a výkon investičnej činnosť z vlastných prostriedkov účastinnej spoločnosti v oblasti výrobného družstevníctva, poľnohospodárstva a potravinárskej výroby za účelom zabezpečenia vlastnej výroby účastinárov spoločnosti
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 5.6.1990, XI/2-9572/90 por.č. 1 v tomto rozsahu:
   1. Predaj tovaru uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť povolenia za devízové prostredky v predajni na hraničnom prechode Petržalka - Berg
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 28.4.1999, č.j.: 6/3910/6/90, pod.č.: 0620 v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie hlavných a doplnkových služieb cestovného ruchu zahraničným osobám v SR vrátane kongresovej turistiky a ponuky špeciálnych programov vychádzajúcich z ľudových tradícií.
   2. Poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie služieb cestovného ruhu v zahraničí.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí formou poriadania gastronomických skcií.
   4. Vývoz vecí nevyhnutne potrebných v súvislosti s činnosťou bodu 3 rozsahu ovolenia.
   5. Dovoz vecí za vlastné devízové prostriadky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 3 rosahu povolenia.
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v súvislosti s činnosťou podľa bodu 3 rozsahu povolenia.
   7. Propagácia vlastnej zahranično-obchodnej činnosti v zahraničí.
   Zmena povolenia na zahranično-obchodnú činnosť:
   Vydalo FMZO Praha dňa 25.7.1990 č.j.: 13/7482/133/90, reg.č. 108000742.
   Rozsah povolenia sa dopňuje o body 12, 13, 14, 15, 16, 17 takto:
   12. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. právnické osoby a súkromných podnikateľov v oblasti vývozu a dovozu vecí v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet uvedených čs. osôb.
   13. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo dňa 4.5.1990, ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 12 rozsahu povolenia.
   14. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   15. Dovoz vecí nevyhnutne potrebných na zaistenie vlastnej hospodárskej činnosti organizácie.
   16. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a prijímanie služieb od zahraničných osôb formou:
   vedeckotechnického poradenstva
   systémového inžinierstva
   prieskumu trhu
   komerčných informácií
   informácií vedeckotechnických
   sprostredkovateľskej činnosti vykonávanej pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti projekcie a výstavby investičných akcií, výmien technickej dokumentácie, rozborov a znaleckých expertíz, nákupu, predaja projektov a programového vybavenia pre automatizované systémy a spracovania dát a výkonov súvisiach s uskutočňovaním odborných konferencií, menom organizácie na účet čs. osôb
   uskutočňovaním výkonov v súvislosti s odbornými konferenciami a inými akciami uskutočňovanými organizáciou
   zastupovanie zahraničných osôb
   sprostredkovanie prenájmu nebytových priestorov
   servisná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti organizácie
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci dovoz a spietočný vývoz
   poskytovanie právnych služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súvislosti s činnosťou organizácie
   prijímanie právnych služieb od zahraničných osôb
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou ochrany majetku a osôb
   Zmena povolenia na zahranično-obchodnú činnosť:
   Vydalo FMZO Praha dňa 24.4.1990, č.j.: 6/3676/63/90, por.č. 0504.
   Rozsah povolenia sa doplňuje o bod 11, ktorý znie takto:
   11. Dovoz liehovín JKPOV 78423 a cigariet JKPOV 78821, číslo colného sadzobníka 2402 za vlastné devízové prostriedky pre vlastnú potrebu organizácie.
   o vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v oblasti importu a exportu poľnohospodárskych produktov, potravinárskeho a spotrebného tovaru, stavebných materiálov, sanitárnych zariadení, priemyselných výrobkov, výpočtovej a spojovacej techniky výrobkov ľudovo-umeleckej výroby, lesných plodov
   vykonávanie nepravidelnej leteckej dopravy /lety na objednávku/ osôb a nákladu
   služby cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.09.1996Nové obchodné meno:
   GEMIAL, účastinná spoločnosť Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.09.1996Zrušené obchodné meno:
   GEMIAL, účastinná spoločnosť Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rudolf Kozáčik nám. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   17.06.1991Nové predmety činnosti:
   vykonávanie nepravidelnej leteckej dopravy /lety na objednávku/ osôb a nákladu
   služby cestovnej kancelárie
   07.06.1991Nové predmety činnosti:
   o vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v oblasti importu a exportu poľnohospodárskych produktov, potravinárskeho a spotrebného tovaru, stavebných materiálov, sanitárnych zariadení, priemyselných výrobkov, výpočtovej a spojovacej techniky výrobkov ľudovo-umeleckej výroby, lesných plodov
   07.01.1991Nové predmety činnosti:
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 5.6.1990, XI/2-9572/90 por.č. 1 v tomto rozsahu:
   1. Predaj tovaru uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť povolenia za devízové prostredky v predajni na hraničnom prechode Petržalka - Berg
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 28.4.1999, č.j.: 6/3910/6/90, pod.č.: 0620 v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie hlavných a doplnkových služieb cestovného ruchu zahraničným osobám v SR vrátane kongresovej turistiky a ponuky špeciálnych programov vychádzajúcich z ľudových tradícií.
   2. Poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie služieb cestovného ruhu v zahraničí.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí formou poriadania gastronomických skcií.
   4. Vývoz vecí nevyhnutne potrebných v súvislosti s činnosťou bodu 3 rozsahu ovolenia.
   5. Dovoz vecí za vlastné devízové prostriadky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 3 rosahu povolenia.
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v súvislosti s činnosťou podľa bodu 3 rozsahu povolenia.
   7. Propagácia vlastnej zahranično-obchodnej činnosti v zahraničí.
   Zmena povolenia na zahranično-obchodnú činnosť:
   Vydalo FMZO Praha dňa 25.7.1990 č.j.: 13/7482/133/90, reg.č. 108000742.
   Rozsah povolenia sa dopňuje o body 12, 13, 14, 15, 16, 17 takto:
   12. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. právnické osoby a súkromných podnikateľov v oblasti vývozu a dovozu vecí v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet uvedených čs. osôb.
   13. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo dňa 4.5.1990, ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 12 rozsahu povolenia.
   14. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   15. Dovoz vecí nevyhnutne potrebných na zaistenie vlastnej hospodárskej činnosti organizácie.
   16. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a prijímanie služieb od zahraničných osôb formou:
   vedeckotechnického poradenstva
   systémového inžinierstva
   prieskumu trhu
   komerčných informácií
   informácií vedeckotechnických
   sprostredkovateľskej činnosti vykonávanej pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti projekcie a výstavby investičných akcií, výmien technickej dokumentácie, rozborov a znaleckých expertíz, nákupu, predaja projektov a programového vybavenia pre automatizované systémy a spracovania dát a výkonov súvisiach s uskutočňovaním odborných konferencií, menom organizácie na účet čs. osôb
   uskutočňovaním výkonov v súvislosti s odbornými konferenciami a inými akciami uskutočňovanými organizáciou
   zastupovanie zahraničných osôb
   sprostredkovanie prenájmu nebytových priestorov
   servisná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti organizácie
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci dovoz a spietočný vývoz
   poskytovanie právnych služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súvislosti s činnosťou organizácie
   prijímanie právnych služieb od zahraničných osôb
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou ochrany majetku a osôb
   Zmena povolenia na zahranično-obchodnú činnosť:
   Vydalo FMZO Praha dňa 24.4.1990, č.j.: 6/3676/63/90, por.č. 0504.
   Rozsah povolenia sa doplňuje o bod 11, ktorý znie takto:
   11. Dovoz liehovín JKPOV 78423 a cigariet JKPOV 78821, číslo colného sadzobníka 2402 za vlastné devízové prostriedky pre vlastnú potrebu organizácie.
   10.11.1990Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rudolf Kozáčik nám. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   09.11.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Bibel - riaditeľ Hekenova 8 Bratislava
   JUDr. Ivo Laurinec - prokurista Černého 7 Bratislava
   07.02.1990Nové obchodné meno:
   GEMIAL, účastinná spoločnosť Bratislava
   Nové sidlo:
   Mierové nám. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   združovanie investičných prostriedkov účastinárov a výkon investičnej činnosť z vlastných prostriedkov účastinnej spoločnosti v oblasti výrobného družstevníctva, poľnohospodárstva a potravinárskej výroby za účelom zabezpečenia vlastnej výroby účastinárov spoločnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Bibel - riaditeľ Hekenova 8 Bratislava
   JUDr. Ivo Laurinec - prokurista Černého 7 Bratislava