Create Invoice

VEA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VEA
Status Destroyed
PIN 00608777
Date create 03 January 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VEA
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00608777
 • Registered seat: VEA, Bajkalská 22, 82109, Bratislava
 • Date create: 03 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.12.2004Zrušené obchodné meno:
   VEA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti sú služby verejnosti /v tom právnickým a fyzickým osobám/ vo všetkých oblastiach súvisiacich s vyhľadávaním, získavaním, spracovávaním, uchovávaním, vyhodnocovaním, využívaním a poskytovaním informácií a služieb ako i ďalšie činnosti s tým súvisiace.
   Predmet podnikania sa realizuje predovšetkým: a/ poskytovaním služieb v oblasti zabezpečovania komplexných podkladov pre určovanie vlastníckych vzťahov k pôde a spracovanie hydrotechnických úpravo pozemkov, b/ sprostredkovaním, prípadne realizáciou výsledkov vedy, výskumu a vývoja, vrátane vyhľadávania výrobných možností, c/ sprostredkovaním, organizáciou i realizáciou finančných, devízových, ziskových, kooperačných, komerčných príp. kombinovaných operácií do i z tuzemska i do a zo zahraničia, v súlade s platnými predpismi, d/ poskytovanie služieb a odbornej pomoci v oblasti ekológie, poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a na ne nadväzujúcich sprostredkovateľských odvetví
   A ďalej v súlade s poslaním materskej organizácie a.s. IMPULS najmä: e/ spracovaním prognóz a projektov sociálneho a hospodárskeho rozvoja, fyzických a právnických osôb, ako i orgánov a organizácií česko-slovenských i zahraničných subjektov, f/ spracovávaním výrobkových, technologických, tržných a odbytových štúdií a plánov slúžiacich k prognózovaniu, rozvoju a bežnej podnikateľskej činnosti československých i zahraničných subjektov, g/ poskytovaním služieb v odbornej pomoci pri zavádzaní resp. modernizácii organizačných, riadiacich, informačných a výkonných systémov, vrátane potrebného školenia riadiacich i výkonných pracovníkov, h/ poskytovaním služieb v oblasti účtovníctva, auditorských činností, daňového poradenstva, i/ poskytovaním a realizáciou poradenských, konzultačných , expertíznych a sprostredkovateľských činností, vrátane potrebných rešerší, ako i vyhľadívaním a realizáciou potrebných kontaktov a nadväzovaním potrebných vzťahov vo všetkých oblastiach činnosti, najmä však v oblasti finančnej, devízovej a zmluvno-právnej, j/ spracovávaním prieskumov trhu a rozvojových zámerov k zabezpečeniu úrovne a odbytu výrobkov v tuzemsku i v zahraničí, k/ zabezpečovaním komplexných služieb v oblasti informatiky a strojového spracovania dát a informácií, vrátane školenia pracovníkov, l/ poskytovaním metodickej, organizačnej, právnej a ekonomickej pomoci pri zakladaní obchodných a akciových spoločností, súkromných podnikov, spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, ako i ďaľších právom predpokladaných organizačných foriem ekonomických subjektov v tuzemsku i zahraničí, m/ poskytovaním ďaľších služieb všetkého druhu, ktoré vedú k realizácii, uľahčeniu alebo zefektívneniu činnosti, ako sú napr. sekretárske a doprovodné služby, prenájom kancelárskej, dopravnej a in
   Zrušeny spoločníci:
   akciová spoločnosť IMPULS Praha 8 Česká republika
   Gabriela Sobolovská Chorvátska 12 Bratislava
   Eva Mesíková Kl. Zetkinovej 6 Bratislava
   Ing. Eugen Varga Kuklovská 49 Bratislava
   Ing. Pavol Frolkovič Jelšová 6 Bratislava
   Ing. Vojtech Polakovič Žitná 18 Bratislava
   Oľga Pravdová Krosenská 533 Praha 8 Česká republika
   Ladislav Kubíček Nad vodovodem 455 Praha 10 - Malešice ČR
   Zdeněk Častorál Rytířova 812 Praha 4 Česká republika
   Václav Rychtařík Knéžské louky 1 Praha 3 Česká republika
   Václav Jerman H. Mécholupy Praha 10 Česká republika
   Eduard Jeleň Barbusseho 302/27 Praha 10 Česká republika
   Soňa Janešová Netolická 315 Praha 4 - Kunratice Česká republika
   JUDr. František Brom Gromová 32 Praha 6 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.10.1991Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Varga Kuklovská 49 Bratislava
   Ing. Vojtech Polakovič Žitná 18 Bratislava
   20.10.1991Zrušeny spoločníci:
   Renáta Stojnovová Sofijská 26 Košice
   Bedřich Šebek Kuzmányho 7 Košice
   Eugen Varga Kuklovská 49 Bratislava
   15.04.1991Nové predmety činnosti:
   Predmet podnikania sa realizuje predovšetkým: a/ poskytovaním služieb v oblasti zabezpečovania komplexných podkladov pre určovanie vlastníckych vzťahov k pôde a spracovanie hydrotechnických úpravo pozemkov, b/ sprostredkovaním, prípadne realizáciou výsledkov vedy, výskumu a vývoja, vrátane vyhľadávania výrobných možností, c/ sprostredkovaním, organizáciou i realizáciou finančných, devízových, ziskových, kooperačných, komerčných príp. kombinovaných operácií do i z tuzemska i do a zo zahraničia, v súlade s platnými predpismi, d/ poskytovanie služieb a odbornej pomoci v oblasti ekológie, poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a na ne nadväzujúcich sprostredkovateľských odvetví
   A ďalej v súlade s poslaním materskej organizácie a.s. IMPULS najmä: e/ spracovaním prognóz a projektov sociálneho a hospodárskeho rozvoja, fyzických a právnických osôb, ako i orgánov a organizácií česko-slovenských i zahraničných subjektov, f/ spracovávaním výrobkových, technologických, tržných a odbytových štúdií a plánov slúžiacich k prognózovaniu, rozvoju a bežnej podnikateľskej činnosti československých i zahraničných subjektov, g/ poskytovaním služieb v odbornej pomoci pri zavádzaní resp. modernizácii organizačných, riadiacich, informačných a výkonných systémov, vrátane potrebného školenia riadiacich i výkonných pracovníkov, h/ poskytovaním služieb v oblasti účtovníctva, auditorských činností, daňového poradenstva, i/ poskytovaním a realizáciou poradenských, konzultačných , expertíznych a sprostredkovateľských činností, vrátane potrebných rešerší, ako i vyhľadívaním a realizáciou potrebných kontaktov a nadväzovaním potrebných vzťahov vo všetkých oblastiach činnosti, najmä však v oblasti finančnej, devízovej a zmluvno-právnej, j/ spracovávaním prieskumov trhu a rozvojových zámerov k zabezpečeniu úrovne a odbytu výrobkov v tuzemsku i v zahraničí, k/ zabezpečovaním komplexných služieb v oblasti informatiky a strojového spracovania dát a informácií, vrátane školenia pracovníkov, l/ poskytovaním metodickej, organizačnej, právnej a ekonomickej pomoci pri zakladaní obchodných a akciových spoločností, súkromných podnikov, spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, ako i ďaľších právom predpokladaných organizačných foriem ekonomických subjektov v tuzemsku i zahraničí, m/ poskytovaním ďaľších služieb všetkého druhu, ktoré vedú k realizácii, uľahčeniu alebo zefektívneniu činnosti, ako sú napr. sekretárske a doprovodné služby, prenájom kancelárskej, dopravnej a in
   14.04.1991Zrušeny predmety činnosti:
   Predmet podnikania sa realizuje predovšetkým: a/ poskytovaním služieb v oblasti zabezpečovania komplexných podkladov pre určovanie vlastníckych vzťahov k pôde a spracovanie hydrotechnických úpravo pozemkov, b/ sprostredkovaním, prípadne realizáciou výsledkov vedy, výskumu a vývoja, vrátane vyhľadávania výrobných možností, c/ sprostredkovaním, organizáciou i realizáciou finančných, devízových, ziskových, kooperačných, komerčných príp. kombinovaných operácií v súlade s platnými predpismi, d/ poskytovanie služieb a odbornej pomoci v oblasti ekológie, poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a na ne nadväzujúcich sprostredkovateľských odvetví
   A ďalej v súlade s poslaním materskej organizácie a.s. IMPULS najmä: e/ spracovaním prognóz a projektov sociálneho a hospodárskeho rozvoja, fyzických a právnických osôb, ako i orgánov a organizácií česko-slovenských, f/ spracovávaním výrobkových, technologických, tržných a odbytových štúdií a plánov slúžiacich k prognózovaniu, rozvoju a bežnej podnikateľskej činnosti československých subjektov, g/ poskytovaním služieb v odbornej pomoci pri zavádzaní resp. modernizácii organizačných, riadiacich, informačných a výkonných systémov, vrátane potrebného školenia riadiacich i výkonných pracovníkov, h/ poskytovaním služieb v oblasti účtovníctva, auditorských činností, daňového poradenstva, i/ poskytovaním a realizáciou poradenských, konzultačných , expertíznych a sprostredkovateľských činností, vrátane potrebných rešerší, ako i vyhľadívaním a realizáciou potrebných kontaktov a nadväzovaním potrebných vzťahov vo všetkých oblastiach činnosti, najmä však v oblasti finančnej, devízovej a zmluvno-právnej, j/ spracovávaním prieskumov trhu a rozvojových zámerov k zabezpečeniu úrovne a odbytu výrobkov v tuzemsku i v zahraničí, k/ zabezpečovaním komplexných služieb v oblasti informatiky a strojového spracovania dát a informácií, vrátane školenia pracovníkov, l/ poskytovaním metodickej, organizačnej, právnej a ekonomickej pomoci pri zakladaní obchodných a akciových spoločností, súkromných podnikov, spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, ako i ďaľších právom predpokladaných organizačných foriem ekonomických subjektov, m/ poskytovaním ďaľších služieb všetkého druhu, ktoré vedú k realizácii, uľahčeniu alebo zefektívneniu činnosti, ako sú napr. sekretárske a doprovodné služby, prenájom kancelárskej, dopravnej a inej techniky, sprostredkovanie služieb súvisiacich s pracovnými
   03.01.1991Nové obchodné meno:
   VEA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmet podnikania sa realizuje predovšetkým: a/ poskytovaním služieb v oblasti zabezpečovania komplexných podkladov pre určovanie vlastníckych vzťahov k pôde a spracovanie hydrotechnických úpravo pozemkov, b/ sprostredkovaním, prípadne realizáciou výsledkov vedy, výskumu a vývoja, vrátane vyhľadávania výrobných možností, c/ sprostredkovaním, organizáciou i realizáciou finančných, devízových, ziskových, kooperačných, komerčných príp. kombinovaných operácií v súlade s platnými predpismi, d/ poskytovanie služieb a odbornej pomoci v oblasti ekológie, poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a na ne nadväzujúcich sprostredkovateľských odvetví
   A ďalej v súlade s poslaním materskej organizácie a.s. IMPULS najmä: e/ spracovaním prognóz a projektov sociálneho a hospodárskeho rozvoja, fyzických a právnických osôb, ako i orgánov a organizácií česko-slovenských, f/ spracovávaním výrobkových, technologických, tržných a odbytových štúdií a plánov slúžiacich k prognózovaniu, rozvoju a bežnej podnikateľskej činnosti československých subjektov, g/ poskytovaním služieb v odbornej pomoci pri zavádzaní resp. modernizácii organizačných, riadiacich, informačných a výkonných systémov, vrátane potrebného školenia riadiacich i výkonných pracovníkov, h/ poskytovaním služieb v oblasti účtovníctva, auditorských činností, daňového poradenstva, i/ poskytovaním a realizáciou poradenských, konzultačných , expertíznych a sprostredkovateľských činností, vrátane potrebných rešerší, ako i vyhľadívaním a realizáciou potrebných kontaktov a nadväzovaním potrebných vzťahov vo všetkých oblastiach činnosti, najmä však v oblasti finančnej, devízovej a zmluvno-právnej, j/ spracovávaním prieskumov trhu a rozvojových zámerov k zabezpečeniu úrovne a odbytu výrobkov v tuzemsku i v zahraničí, k/ zabezpečovaním komplexných služieb v oblasti informatiky a strojového spracovania dát a informácií, vrátane školenia pracovníkov, l/ poskytovaním metodickej, organizačnej, právnej a ekonomickej pomoci pri zakladaní obchodných a akciových spoločností, súkromných podnikov, spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, ako i ďaľších právom predpokladaných organizačných foriem ekonomických subjektov, m/ poskytovaním ďaľších služieb všetkého druhu, ktoré vedú k realizácii, uľahčeniu alebo zefektívneniu činnosti, ako sú napr. sekretárske a doprovodné služby, prenájom kancelárskej, dopravnej a inej techniky, sprostredkovanie služieb súvisiacich s pracovnými
   Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti sú služby verejnosti /v tom právnickým a fyzickým osobám/ vo všetkých oblastiach súvisiacich s vyhľadávaním, získavaním, spracovávaním, uchovávaním, vyhodnocovaním, využívaním a poskytovaním informácií a služieb ako i ďalšie činnosti s tým súvisiace.
   Noví spoločníci:
   Renáta Stojnovová Sofijská 26 Košice
   Bedřich Šebek Kuzmányho 7 Košice
   Eugen Varga Kuklovská 49 Bratislava
   akciová spoločnosť IMPULS Praha 8 Česká republika
   Gabriela Sobolovská Chorvátska 12 Bratislava
   Eva Mesíková Kl. Zetkinovej 6 Bratislava
   Ing. Pavol Frolkovič Jelšová 6 Bratislava
   Oľga Pravdová Krosenská 533 Praha 8 Česká republika
   Ladislav Kubíček Nad vodovodem 455 Praha 10 - Malešice ČR
   Zdeněk Častorál Rytířova 812 Praha 4 Česká republika
   Václav Rychtařík Knéžské louky 1 Praha 3 Česká republika
   Václav Jerman H. Mécholupy Praha 10 Česká republika
   Eduard Jeleň Barbusseho 302/27 Praha 10 Česká republika
   Soňa Janešová Netolická 315 Praha 4 - Kunratice Česká republika
   JUDr. František Brom Gromová 32 Praha 6 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia