Create Invoice

CSEMART - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CSEMART
Status Destroyed
PIN 00679160
Date create 05 April 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat CSEMART
Nám. 1.
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679160
 • Registered seat: CSEMART, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Date create: 05 April 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.07.2005Zrušené obchodné meno:
   CSEMART v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Nám. 1. mája 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   A. Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť:
   Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť umelcov a umeleckých skupína predovšetkým maďarskej národnosti žijúcich v Československu
   zastupovanie profesionálnych a amaterskych umelcov predovšetkým maďarskej národnosti žijúcich v Československu, ktorí pôsobia v Csemadoku i mimo neho
   príprava a realizácia kultúrnych programov, prehliadok a súťaží v oblasti folklóru, zborového spevu, javiskových foriem a ostatných umeleckých aktivít pre Csemadok a iné organizácie, usporadúvanie rôznych podujatí v oblasti spoločenskej zábavy
   zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti reklamy a propagácie súvisiacich s umeleckou činnosťou
   poradenská činnosť pre amatérskych umelcov a amatérske umelecké súbory
   zabezpečovanie potrebných vízových a devízových náležitostí umelcom i umeleckým súborom pri ich účinkovaní v zahraničí.
   B. Špeciálna činnosť:
   zriaďovanie vlastných umeleckých a kvalifikačných komisií
   zaraďovanie umelcov a umeleckých skupín do príslušných skupín a tried na základe povinných prehrávok a skúšok a vystavovanie príslušných dokladov
   C. Ostatná činnosť:
   zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja videoprogramov, zvukových záznamov, kníh, časopisov ako i ostatných audiovizuálnych foriem vo všetkých umeleckých žánroch
   zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja kostýmov a krojov, potrebných rekvizít a ďalších náležitostí umelcom a umeleckým súborom
   zabezpečovanie nákupu a predaja umeleckých diel a organizovanie výstav umeleckých diel umelcov maďarskej národnosti žijúcich a tvoriacich v Československu
   kooperačné zabezpečovanie výroby nedostatkového tovaru špeciálnych výrobkov, montáž javiskovej techniky a pod.
   zahranično-obchodná činnosť
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 26.9.1990 pod č.j. 13/9846/133/90, registr. čís. 108002425 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styuku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb.
   2. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalších činností, k ich prevedeniu sa vzžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 4901, 4902, 4903, 6203, 6204, 8524, 9701, 9703 z vlastnej produkcie organizácie.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou organizovania a zabezpečovania výstavnej činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie.
   5. Dovoz vecí pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti organizácie.
   zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti prevádykovania zariadení typu kaviarní
   zabezpečovanie služieb v oblasti aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   12.09.1994Nové obchodné meno:
   CSEMART v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   11.09.1994Zrušené obchodné meno:
   CSEMART
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Gyurcsis Lumumbova 22 Bratislava
   05.04.1990Nové obchodné meno:
   CSEMART
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   A. Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť:
   Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť umelcov a umeleckých skupína predovšetkým maďarskej národnosti žijúcich v Československu
   zastupovanie profesionálnych a amaterskych umelcov predovšetkým maďarskej národnosti žijúcich v Československu, ktorí pôsobia v Csemadoku i mimo neho
   príprava a realizácia kultúrnych programov, prehliadok a súťaží v oblasti folklóru, zborového spevu, javiskových foriem a ostatných umeleckých aktivít pre Csemadok a iné organizácie, usporadúvanie rôznych podujatí v oblasti spoločenskej zábavy
   zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti reklamy a propagácie súvisiacich s umeleckou činnosťou
   poradenská činnosť pre amatérskych umelcov a amatérske umelecké súbory
   zabezpečovanie potrebných vízových a devízových náležitostí umelcom i umeleckým súborom pri ich účinkovaní v zahraničí.
   B. Špeciálna činnosť:
   zriaďovanie vlastných umeleckých a kvalifikačných komisií
   zaraďovanie umelcov a umeleckých skupín do príslušných skupín a tried na základe povinných prehrávok a skúšok a vystavovanie príslušných dokladov
   C. Ostatná činnosť:
   zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja videoprogramov, zvukových záznamov, kníh, časopisov ako i ostatných audiovizuálnych foriem vo všetkých umeleckých žánroch
   zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja kostýmov a krojov, potrebných rekvizít a ďalších náležitostí umelcom a umeleckým súborom
   zabezpečovanie nákupu a predaja umeleckých diel a organizovanie výstav umeleckých diel umelcov maďarskej národnosti žijúcich a tvoriacich v Československu
   kooperačné zabezpečovanie výroby nedostatkového tovaru špeciálnych výrobkov, montáž javiskovej techniky a pod.
   zahranično-obchodná činnosť
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 26.9.1990 pod č.j. 13/9846/133/90, registr. čís. 108002425 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styuku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb.
   2. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalších činností, k ich prevedeniu sa vzžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 4901, 4902, 4903, 6203, 6204, 8524, 9701, 9703 z vlastnej produkcie organizácie.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou organizovania a zabezpečovania výstavnej činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie.
   5. Dovoz vecí pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti organizácie.
   zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti prevádykovania zariadení typu kaviarní
   zabezpečovanie služieb v oblasti aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Gyurcsis Lumumbova 22 Bratislava