Create Invoice

M. A. R. C. O. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name M. A. R. C. O.
Status Destroyed
PIN 00680079
Date create 17 July 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat M. A. R. C. O.
Racova 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680079
 • Registered seat: M. A. R. C. O., Racova 4, Bratislava
 • Date create: 17 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.05.1993Zrušené obchodné meno:
   M. A. R. C. O., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Racova 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb, súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu, pre čsl. právnické a fyzické osoby na území ČSFR
   2. Vypracovávanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných a reklamných služieb
   3. Usporiadavanie kurzov, sympózií, školení a vykonávanie prednáškovej činnosti
   4. Kúpa a predaj výrobkov všetkého druhu
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.1.1991 pod č.j.:13/ 6082/133/90, registr.č. 108006225 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí v mene organizácie na účet čs.osôb.
   2. Vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/ 1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1.rozsahu povolenia
   3. Dovoz vecí a vývoz vecí s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodno-zastupiteľskej činnosti, poradenskej činnosti, prieskumu trhu, reklamnej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb, poriadanie kurzov, sympózií a školení, propagácie výrobkov a činností zahraničných osôb, výstavníckej činnosti, servisnej a technicko-poradenskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Magdaléna Kunošová - predseda Púpavova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Lupták - podpredseda Jiskrova 8 Bratislava
   Ing. Kamil Slušňák - podpredseda Mierová 1431 Galanta
   Ing. Pavol Uhrín Družstevná 75 Nové Zámky
   17.07.1990Nové obchodné meno:
   M. A. R. C. O., a.s.
   Nové sidlo:
   Racova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb, súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu, pre čsl. právnické a fyzické osoby na území ČSFR
   2. Vypracovávanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných a reklamných služieb
   3. Usporiadavanie kurzov, sympózií, školení a vykonávanie prednáškovej činnosti
   4. Kúpa a predaj výrobkov všetkého druhu
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.1.1991 pod č.j.:13/ 6082/133/90, registr.č. 108006225 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí v mene organizácie na účet čs.osôb.
   2. Vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/ 1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1.rozsahu povolenia
   3. Dovoz vecí a vývoz vecí s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodno-zastupiteľskej činnosti, poradenskej činnosti, prieskumu trhu, reklamnej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb, poriadanie kurzov, sympózií a školení, propagácie výrobkov a činností zahraničných osôb, výstavníckej činnosti, servisnej a technicko-poradenskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Magdaléna Kunošová - predseda Púpavova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Lupták - podpredseda Jiskrova 8 Bratislava
   Ing. Kamil Slušňák - podpredseda Mierová 1431 Galanta
   Ing. Pavol Uhrín Družstevná 75 Nové Zámky