Create Invoice

Terno - Výskumný a vývojový ústav obchodu a cestovného ruchu, štátny podnik. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Terno - Výskumný a vývojový ústav obchodu a cestovného ruchu, štátny podnik.
Status Destroyed
PIN 00680176
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Terno - Výskumný a vývojový ústav obchodu a cestovného ruchu, štátny podnik.
Urxova 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680176
 • Registered seat: Terno - Výskumný a vývojový ústav obchodu a cestovného ruchu, štátny podnik., Urxova 1, Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.10.1996Zrušené obchodné meno:
   Terno - Výskumný a vývojový ústav obchodu a cestovného ruchu, štátny podnik v likvidácii.
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   6. V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   5. Určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych predpisov
   4. Poradenská a ostatná činnosť v rámci toho: - poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre domácich a zahraničných partnerov - organizovanie domácich a zahraničných sympózií, vedecko-výskumných seminárov a odborných podujatí - zabezpečovanie a spolurealizácia rekvalifikačných kurzov a ďalších odborno-školiacích aktivít - inžiniering a expertízna činnosť orientovaná na prierezové činnosti odvetvia obchodu a cestovného ruchu a to v zmysle požiadaviek a potrieb jednotlivých hospodárských subjektov v ČSFR - riešenie a distribúcia softwaru pre technologické riešenia - riešenie spolupodieľníctva organizačných a výskumno-vývojových aktivít so štruktúrou riešiteľských kapacít družstevného a súkromného sektoru - reklamačná a propagačná činnosť, vyplývajúca z pracovných vzťahov podnikov odvetvia
   3. Projektová a inžinierská činnosť v rámci toho: - spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných prieskumov vo funkcií generálneho projektanta a územno-plánovacej dokumentácie v zmysle výhl. č. 43/90 Zb., o projektovej príprave stavieb - spracovanie typizačných, normalizačných a rozvojových prác v oblasti investičnej výstavby, včítane experimentálneho overovania vo výstavbe - spracovanie diečich prípravných a projektových dokumentácií stavieb - poskytovanie technických prieskumových prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy a v období realizácie a prevádzky stavieb - vykonávanie prác plánografických, fotodokumentačných a modelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   2. Obchodno prevádzková činnosť v rámci toho: - zabezpečovanie sprostredkovateľských služieb pre zákazníkov ČSFR, ktorí sa viažu na predmet činnosti - vstupovanie do obchodných vzťahov v súvislosti s budovaním siete zariadení odvetvia obchodu a cestovného ruchu - zabezpečovanie kompletizačnej činnosti stavebno-technických dodávok pre maloobchod, veľkoobchod, spoločné stravovanie a cestovný ruch
   1. Vedecko - výskumná, racionalizačná a vývojová činnosť a v rámci toho: - riešenie výskumných úloh podľa spoločenskej objednávky ústredných orgánov a iných hospodárskych subjektov v oblasti základného a aplikovaného výskumu zameraného na prierezové činnosti odvetvia obchodu a cestovného ruchu - vypracovanie štúdií pre potreby podnikov a ostatných podnikateľkých subjektov v oblasti aplikovaného výskumu, spolupráca s československými a zahraničnými partnermi v podnikateľskej činnosti v danej oblasti - účasť vyhlásených vedecko-výskumných programoch medzinárodných organizácií, spoločností a zoskúpení - zabezpečovanie marketingu a konjuktúrnych prieskumov trhu pre česko-slovenských i zahraničných záujemcov - vývojové riešenia technických zariadení a pracovných prostriedkov obchodu a cestovného ruchu (ich prvkov a systémov) so zabezpečením ich realizácie - riešenie informatizácie v odvetví, zamerané predovšetkým na obehové procesy, distribučné systémy, životné prostredie a cestovný ruch - činnosť vedúceho pracoviska vedecko-technického rozvoja, ako metodicko-koordinačného centra s medziodvetvovou pôsobnosťou pre oblasť základného a aplikovaného výskumu v odvetví obchodu a cestovného ruchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   13.09.1993Nové obchodné meno:
   Terno - Výskumný a vývojový ústav obchodu a cestovného ruchu, štátny podnik v likvidácii.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   12.09.1993Zrušené obchodné meno:
   TERNO - výskumný a vývojový ústav obchodu a CR š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ľubomír Drahovský Solivarská 27 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   TERNO - výskumný a vývojový ústav obchodu a CR š.p.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   6. V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   5. Určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych predpisov
   4. Poradenská a ostatná činnosť v rámci toho: - poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre domácich a zahraničných partnerov - organizovanie domácich a zahraničných sympózií, vedecko-výskumných seminárov a odborných podujatí - zabezpečovanie a spolurealizácia rekvalifikačných kurzov a ďalších odborno-školiacích aktivít - inžiniering a expertízna činnosť orientovaná na prierezové činnosti odvetvia obchodu a cestovného ruchu a to v zmysle požiadaviek a potrieb jednotlivých hospodárských subjektov v ČSFR - riešenie a distribúcia softwaru pre technologické riešenia - riešenie spolupodieľníctva organizačných a výskumno-vývojových aktivít so štruktúrou riešiteľských kapacít družstevného a súkromného sektoru - reklamačná a propagačná činnosť, vyplývajúca z pracovných vzťahov podnikov odvetvia
   3. Projektová a inžinierská činnosť v rámci toho: - spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných prieskumov vo funkcií generálneho projektanta a územno-plánovacej dokumentácie v zmysle výhl. č. 43/90 Zb., o projektovej príprave stavieb - spracovanie typizačných, normalizačných a rozvojových prác v oblasti investičnej výstavby, včítane experimentálneho overovania vo výstavbe - spracovanie diečich prípravných a projektových dokumentácií stavieb - poskytovanie technických prieskumových prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy a v období realizácie a prevádzky stavieb - vykonávanie prác plánografických, fotodokumentačných a modelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   2. Obchodno prevádzková činnosť v rámci toho: - zabezpečovanie sprostredkovateľských služieb pre zákazníkov ČSFR, ktorí sa viažu na predmet činnosti - vstupovanie do obchodných vzťahov v súvislosti s budovaním siete zariadení odvetvia obchodu a cestovného ruchu - zabezpečovanie kompletizačnej činnosti stavebno-technických dodávok pre maloobchod, veľkoobchod, spoločné stravovanie a cestovný ruch
   1. Vedecko - výskumná, racionalizačná a vývojová činnosť a v rámci toho: - riešenie výskumných úloh podľa spoločenskej objednávky ústredných orgánov a iných hospodárskych subjektov v oblasti základného a aplikovaného výskumu zameraného na prierezové činnosti odvetvia obchodu a cestovného ruchu - vypracovanie štúdií pre potreby podnikov a ostatných podnikateľkých subjektov v oblasti aplikovaného výskumu, spolupráca s československými a zahraničnými partnermi v podnikateľskej činnosti v danej oblasti - účasť vyhlásených vedecko-výskumných programoch medzinárodných organizácií, spoločností a zoskúpení - zabezpečovanie marketingu a konjuktúrnych prieskumov trhu pre česko-slovenských i zahraničných záujemcov - vývojové riešenia technických zariadení a pracovných prostriedkov obchodu a cestovného ruchu (ich prvkov a systémov) so zabezpečením ich realizácie - riešenie informatizácie v odvetví, zamerané predovšetkým na obehové procesy, distribučné systémy, životné prostredie a cestovný ruch - činnosť vedúceho pracoviska vedecko-technického rozvoja, ako metodicko-koordinačného centra s medziodvetvovou pôsobnosťou pre oblasť základného a aplikovaného výskumu v odvetví obchodu a cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ľubomír Drahovský Solivarská 27 Bratislava