Create Invoice

UniCredit Bank Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UniCredit Bank Slovakia
Status Destroyed
PIN 00681709
Date create 02 July 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat UniCredit Bank Slovakia
Šancová 1/A
81333
Bratislava
Contact Information
Phone(s) 0249501111
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681709
 • Registered seat: UniCredit Bank Slovakia, Šancová 1/A, 81333, Bratislava
 • Date create: 02 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.05.2014Zrušené obchodné meno:
   UniCredit Bank Slovakia a. s.
   Zrušené sidlo:
   Šancová 1/A Bratislava 813 33
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia Úradu pre finančný trh, číslo GRUFT - 013/2002OCP zo dňa 19.12.2002
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing,poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu elektronických peňazí
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu:- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán
   poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu:- obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom,a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania,- úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania,- poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,- poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,- vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,- služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Štrokendl - predseda Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.04.2013
   Monika Kohútová - člen Bajkalská 5/A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.05.2013
   Franz Wolfger - člen Raimund Kalcher Straße 1 Drobollach A-9580 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2013
   Marco Cravario - podpredseda Corso Giovanni Lanza 78 Turín 101 33 Talianska republika Vznik funkcie: 04.04.2013
   23.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Žemlová - člen Stará Stupavská 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.04.2013
   16.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Monika Kohútová - člen Bajkalská 5/A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.05.2013
   15.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Kohútová - člen Bajkalská 5/A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.05.2010
   16.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Žemlová - člen Stará Stupavská 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.04.2013
   Miroslav Štrokendl - predseda Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.04.2013
   Franz Wolfger - člen Raimund Kalcher Straße 1 Drobollach A-9580 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2013
   Marco Cravario - podpredseda Corso Giovanni Lanza 78 Turín 101 33 Talianska republika Vznik funkcie: 04.04.2013
   15.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.12.2012
   Franz Wolfger - podpredseda Raimund Kalcher Straße 1 Drobollach A-9580 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.04.2010
   Zuzana Žemlová - člen predstavenstva Stará Stupavská 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.04.2010
   07.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.12.2012
   06.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.04.2010
   14.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.04.2010
   13.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barta - predseda predstavenstva Plachého 3314/45 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2010
   Miroslav Štrokendl - člen predstavenstva Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.04.2010
   30.05.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
   vydávanie a správu elektronických peňazí
   vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   29.05.2012Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie a správa platobných prostriedkov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   06.08.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu:- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán
   poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu:- obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom,a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania,- úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania,- poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,- poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,- vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,- služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov
   05.08.2011Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu:- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom,a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania,- úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania,- poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,- poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,- vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,- služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Monika Kohútová - člen Bajkalská 5/A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.05.2010
   Franz Wolfger - podpredseda Raimund Kalcher Straße 1 Drobollach A-9580 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.04.2010
   16.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva Guntramsdorferstrasse 41 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2010
   30.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Jozef Barta - predseda predstavenstva Plachého 3314/45 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2010
   Miroslav Štrokendl - člen predstavenstva Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.04.2010
   Zuzana Žemlová - člen predstavenstva Stará Stupavská 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.04.2010
   Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva Guntramsdorferstrasse 41 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2010
   29.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barta - predseda predstavenstva Tulipánová 3118/22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.04.2007
   Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva Guntramsdorferstrasse 41 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.04.2008
   Miroslav Štrokendl - člen Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Zuzana Žemlová - člen Stará Stupavská 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2010
   11.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Žemlová - člen Stará Stupavská 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2010
   09.07.2009Nové predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   08.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Štrokendl - člen Charkovská 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   07.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Friedrich Plail - člen predstavenstva Na Kopci 23 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.04.2007
   24.07.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu:- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,- upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom,a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania,- úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania,- poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,- poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,- vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,- služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva Guntramsdorferstrasse 41 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.04.2008
   23.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Helmut Horvath - člen predstavenstva Guntramsdorferstrasse 41 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2007
   06.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva Türkenstraße 25 Viedeň 1090 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2007
   01.04.2007Nové obchodné meno:
   UniCredit Bank Slovakia a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Barta - predseda predstavenstva Tulipánová 3118/22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.04.2007
   Mag. Helmut Horvath - člen predstavenstva Guntramsdorferstrasse 41 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2007
   Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva Türkenstraße 25 Viedeň 1090 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.04.2007
   Friedrich Plail - člen predstavenstva Na Kopci 23 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.04.2007
   31.03.2007Zrušené obchodné meno:
   UniBanka, a. s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barta - predseda predstavenstva Tulipánová 3118/22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.05.2006
   Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva 165 East 66th Street Apt. 19B New York NY 10 USA Vznik funkcie: 13.05.2006
   Doc., Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.05.2006
   18.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Jozef Barta - predseda predstavenstva Tulipánová 3118/22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.05.2006
   Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva 165 East 66th Street Apt. 19B New York NY 10 USA Vznik funkcie: 13.05.2006
   Doc., Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.05.2006
   17.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barta - predseda predstavenstva Tulipánová 3118/22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.05.2003
   Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.06.2004
   Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva 165 East 66th Street Apt. 19B New York NY 10021 USA Vznik funkcie: 01.08.2005
   25.08.2005Nové sidlo:
   Šancová 1/A Bratislava 813 33
   24.08.2005Zrušené sidlo:
   Vajnorská 21 Bratislava 832 65
   01.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva 165 East 66th Street Apt. 19B New York NY 10021 USA Vznik funkcie: 01.08.2005
   31.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Casini - podpredseda predstavenstva Viale Michelangelo n. 45 Sesto Fiorentino Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavovo námestie 6 Bratislava - Staré Mesto Vznik funkcie: 25.09.2002
   12.05.2005Nové predmety činnosti:
   vydávanie a správa platobných prostriedkov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing,poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   11.05.2005Zrušeny predmety činnosti:
   banková činnosť podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstava
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správa platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona a bankách
   funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   23.09.2004Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia Úradu pre finančný trh, číslo GRUFT - 013/2002OCP zo dňa 19.12.2002
   29.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.06.2004
   28.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava Vznik funkcie: 11.06.2001
   05.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Helekal - člen predstavenstva U Středu 249/28 Praha 6 160 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Vajnorská 1306/5 Bratislava Vznik funkcie: 01.10.2001 Skončenie funkcie: 16.01.2004
   15.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Jozef Barta - predseda predstavenstva Tulipánová 3118/22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.05.2003
   Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava Vznik funkcie: 11.06.2001
   14.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Barta - predseda predstavenstva Tulipánová 3118/22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.05.2003
   Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.2000
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Barta - predseda predstavenstva Tulipánová 3118/22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.05.2003
   Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.2000
   Igor Helekal - člen predstavenstva U Středu 249/28 Praha 6 160 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Vajnorská 1306/5 Bratislava Vznik funkcie: 01.10.2001 Skončenie funkcie: 16.01.2004
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava - Karlova Ves
   Ing. Igor Helekal - člen predstavenstva U Středu 249/28 Praha 6 160 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Karpatské námestie 7773/23 Bratislava - Rača
   Ing. Jiří Kunert - predseda predstavenstva Křenova 15 Praha 162 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Vajnorská 10595/98 Bratislava - Nové Mesto Skončenie funkcie: 05.05.2003
   22.11.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Andrea Casini - podpredseda predstavenstva Viale Michelangelo n. 45 Sesto Fiorentino Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavovo námestie 6 Bratislava - Staré Mesto Vznik funkcie: 25.09.2002
   21.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Claudio Bianchi - podpredseda predstavenstva Via Tomassetti 5 Rím 001 61 Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Suché Mýto 2 Bratislava - Staré Mesto
   31.07.2002Nové predmety činnosti:
   banková činnosť podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstava
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správa platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona a bankách
   funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.07.2002Zrušeny predmety činnosti:
   1. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona
   a/ príjmanie vkladov a
   b/ poskytovanie úverov
   2/ Podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona
   a/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   b/ finančný prenájom /finančný leasing/
   c/ platobný styk a zúčtovanie
   d/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. bankových platobných kariet, cestovných šekov
   e/ poskytovanie záruk
   f/ otváranie akreditívov
   g/ obstarávanie inkasa
   h/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   i/ účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   j/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
   k/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   l/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/
   m/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   n/ výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   o/ zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   p/ poskytovanie bankových informácií
   r/ prenájom bezpečnostných schránok
   Banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov:
   vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.06.2002Nové predmety činnosti:
   vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách
   20.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Helekal - člen predstavenstva U Středu 249/28 Praha 6 160 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Karpatské námestie 7773/23 Bratislava - Rača
   19.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Matteo Anatra - člen predstavenstva Via Tagliaferri 5-25126 Brescia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Krčméryho 3478/16 Bratislava - Staré Mesto
   28.03.2002Nové obchodné meno:
   UniBanka, a. s.
   27.03.2002Zrušené obchodné meno:
   POĽNOBANKA, a.s.
   05.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Kunert - predseda predstavenstva Křenova 15 Praha 162 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Vajnorská 10595/98 Bratislava - Nové Mesto Skončenie funkcie: 05.05.2003
   04.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Palič - predseda predstavenstva Krajinská cesta 1060/24 Svätý Jur
   27.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Palič - predseda predstavenstva Krajinská cesta 1060/24 Svätý Jur
   Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva Pribišova 3173/6 Bratislava - Karlova Ves
   Matteo Anatra - člen predstavenstva Via Tagliaferri 5-25126 Brescia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Krčméryho 3478/16 Bratislava - Staré Mesto
   Claudio Bianchi - podpredseda predstavenstva Via Tomassetti 5 Rím 001 61 Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Suché Mýto 2 Bratislava - Staré Mesto
   26.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Milan Belica , PhD. - člen predstavenstva a námestník GR Panská dolina 969/61 Nitra - Zobor
   Ing. František Palič - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Krajinská cesta 1060/24 Svätý Jur
   Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc. Pribišova 3173/6 Bratislava - Karlova Ves
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc. Pribišova 3173/6 Bratislava - Karlova Ves
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc.,MBA, - členka predstavenstva a námestníčka GR Pribišova 6 Bratislava 841 05
   05.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc.,MBA, - členka predstavenstva a námestníčka GR Pribišova 6 Bratislava 841 05
   04.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Clifford William Evans - podpredseda a 1 námestník GR prechodný pobyt na území SR : Krčméryho 3478/16 Bratislava
   03.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Milan Belica , PhD. - člen predstavenstva a námestník GR Panská dolina 969/61 Nitra - Zobor
   Ing. František Palič - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Krajinská cesta 1060/24 Svätý Jur
   02.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Belica , CSc. - člen predst. a 2. nám. GR Pánska dolina 969/61 Nitra
   Ing. František Palič - predseda predst. a gen. riaditeľ Pri štadióne 964/25 Svätý Jur
   04.08.2000Nové predmety činnosti:
   1. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona
   a/ príjmanie vkladov a
   b/ poskytovanie úverov
   2/ Podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona
   a/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   b/ finančný prenájom /finančný leasing/
   c/ platobný styk a zúčtovanie
   d/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. bankových platobných kariet, cestovných šekov
   e/ poskytovanie záruk
   f/ otváranie akreditívov
   g/ obstarávanie inkasa
   h/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   i/ účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   j/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
   k/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   l/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/
   m/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   n/ výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   o/ zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   p/ poskytovanie bankových informácií
   r/ prenájom bezpečnostných schránok
   Banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov:
   03.08.2000Zrušeny predmety činnosti:
   banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov:
   príjmanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   finančné maklérstvo
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov, vrátane finančného poradenstva
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa §§ 34-37 zákona č. 600/1992 Zb., v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   so zlatými a striebornými mincami
   obchodovanie s hypotekárnymi listami
   vykonávanie iných finančno-obchodných činností súvisiacich s horeuvedeným predmetom činnosti, či už priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností alebo afilácií, vrozsahu povolenom platným zákonom
   04.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Clifford William Evans - podpredseda a 1 námestník GR prechodný pobyt na území SR : Krčméryho 3478/16 Bratislava
   03.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Clifford William Evans - podpredseda predstavenstva a 1. námestník GR prechodný pobyt na území SR : Tichá 5148/32 Bratislava
   04.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Clifford William Evans - podpredseda predstavenstva a 1. námestník GR prechodný pobyt na území SR : Tichá 5148/32 Bratislava
   03.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Clifford Viliam Evans - podpreds. predst. a 1. nám. GR prechodný pobyt na území SR : Tichá 5148/32 Bratislava
   20.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Belica , CSc. - člen predst. a 2. nám. GR Pánska dolina 969/61 Nitra
   19.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Milan Belica , CSc. - člen predst. a 2. nám. GR Pánska dolina 969 Nitra
   03.07.1998Nové predmety činnosti:
   banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov:
   príjmanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   finančné maklérstvo
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov, vrátane finančného poradenstva
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa §§ 34-37 zákona č. 600/1992 Zb., v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   so zlatými a striebornými mincami
   obchodovanie s hypotekárnymi listami
   vykonávanie iných finančno-obchodných činností súvisiacich s horeuvedeným predmetom činnosti, či už priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností alebo afilácií, vrozsahu povolenom platným zákonom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Ing. Milan Belica , CSc. - člen predst. a 2. nám. GR Pánska dolina 969 Nitra
   Ing. František Palič - predseda predst. a gen. riaditeľ Pri štadióne 964/25 Svätý Jur
   Clifford Viliam Evans - podpreds. predst. a 1. nám. GR prechodný pobyt na území SR : Tichá 5148/32 Bratislava
   02.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. o bankách:
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   finančné maklérstvo
   zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných paperov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov vrátane finančného poradenstva
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 a 37 Zák. 600/1992 Z.z v znení neskorších predpisov /uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt/
   obstarávanie pre emitenta splácani ecenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   príjmanie vkladov
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   2. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zoltán Černák - člen Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Hilkovič - člen Paulínska 18 Trnava
   Ing. Martin Horňanský - člen Cabanova 28 Bratislava 841 02
   Prof. Ing. Félix Hutník , DrSc. - predseda Jasovská 39 Bratislava 851 07
   Ing. Ladislav Nagy - člen Pôvodňová 536 Zlatná na Ostrove 946 10
   Ján Slánčik - člen 38 Dubové
   JUDr. Jozef Theis - člen Chrobáková 1/A Bratislava 841 02
   JUDr. Oskar Világi - člen Smetanov háj 288/16 Dunajská Streda 929 01
   15.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Félix Hutník , DrSc. - predseda Jasovská 39 Bratislava 851 07
   Ing. Ladislav Nagy - člen Pôvodňová 536 Zlatná na Ostrove 946 10
   Ján Slánčik - člen 38 Dubové
   JUDr. Jozef Theis - člen Chrobáková 1/A Bratislava 841 02
   14.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Félix Hutník , DrSc. - predseda Jasovská 39 Bratislava 851 07
   Ing. Ladislav Nagy Pôvodňová 536 Zlatná na Ostrove 946 10
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - generálny riaditeľ spoločnosti Budovateľská 1 Senec 903 01
   Ján Slánčik 38 Dubové
   JUDr. Jozef Theis - člen Chrobáková 1/A Bratislava 841 02
   06.09.1996Nové obchodné meno:
   POĽNOBANKA, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   príjmanie vkladov
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   2. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Černák - člen Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ján Hilkovič - člen Paulínska 18 Trnava
   Ing. Martin Horňanský - člen Cabanova 28 Bratislava 841 02
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - generálny riaditeľ spoločnosti Budovateľská 1 Senec 903 01
   JUDr. Oskar Világi - člen Smetanov háj 288/16 Dunajská Streda 929 01
   05.09.1996Zrušené obchodné meno:
   Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť skrátený názov POĽNOBANKA
   Zrušeny predmety činnosti:
   príjmanie vkladov od verejnosti
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   podkytovanie porád vo veciach podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Bubniak Nábr. 4. apríla 1/13 Liptovský Mikuláš 031 01
   Ing. Juraj Lelkeš Frankelova 7 Bratislava 841 05
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - generálny riaditeľ spoločnosti Budovateľská 1 Senec 903 01
   JUDr. Ján Sabol - člen Albrechtova 9 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Serenčéš , CSc. Dobrocká 5 Nové Zámky 940 01
   12.03.1996Nové predmety činnosti:
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných paperov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeh

   Copyright ©2015 Business Box s.r.o. All right reserved. Powered by Arbitas