Create Invoice

Správa odborových služieb Slovenskej republiky - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Správa odborových služieb Slovenskej republiky
Status Destroyed
PIN 00686671
Date create 01 September 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Správa odborových služieb Slovenskej republiky
Odborárske nám. 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686671
 • Registered seat: Správa odborových služieb Slovenskej republiky, Odborárske nám. 3, Bratislava
 • Date create: 01 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1992Zrušené obchodné meno:
   Správa odborových služieb Slovenskej republiky
   Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Správa odborových služieb Slovenskej republiky má oprávnenie k hospodáreniu s nehnuteľným a hnuteľným majetkom, ktorý je zverený Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky podľa rozhodnutí OZ a uznesení Majetkovej, správnej a delimitačnej únie odborových zväzov týkajúcich sa hospodárenia /spracovania a vzužívania/ i rozdelenia majetku podľa uznesenia mimoriadneho všeodborového zjazdu o ukončení existencie ROH a právnom nástupníctve z 2. 3. 1990, po bývalom ROH.
   Má oprávnenie disponovať s finančnými rostriedkami jej zverenými Snemom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, podľa rozhodnutia odborových zväzov nakladať so záväzkami a pohľadávkami bývalých /zrušených/ všeodborových orgánov /Slovenská odborová rada, krajské odborové rady, Bratislavská odborová rada, okresné a obvodné odborové rady/ v Slovenskej republike.
   Ako taká má oprávnenie riadiť a kontrolovať všetky hospodárske a účelové zariadenia ktorých zriaďovateľom /zakladateľom/ je Snem Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky a je v hospodársko - právnych a právno - organizačných vzťahoch ich nadriadeným orgánom.
   Zabezpečuje bezplatný poradenský servis, konzultačné a informačné služby pre základné odborové organizácie zväzov v jednotlivých regiónoch /krajoch, okresoch/ v Slovenskej republike, najmä na úseku pracovného práva, dôchodkového a sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti a ďaľšie poradenské činnosti v rozsahu o ktoré je požiadaná základnými odborovými orgnizáciami v Slovenskej republike, prostredníctvom odborových zväzov Slovenskej republiky. Zabezpečuje investorskú činnosť, poradenské konzultatívne a koordinačné úlohy v tejto oblasti pre ZO odborových zväzov.
   Poskytuje obchodno - technické služby v rámci oprávnení udelených príslušnými orgánmi a Snemom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky.
   SOS poskytuje servisno-opravárenské služby všetkého druhu v oblasti autodopravy
   zabezpečuje prepravnú činnosť osôb,ako aj tovaru
   poskytuje služby v oblasti spoločného stravovania (reštauračné a kaviarenské)
   poskytuje a zabezpečuje ubytovacie služby (hotelové)
   zabezpečuje inžiniersko - investorskú činnosť v zmysle vyhl. 89/76
   zabezpečuje a usporadúva školenia, konferencie, semináre a sympózia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Pokorný Synekova 21 Bratislava
   01.09.1990Nové obchodné meno:
   Správa odborových služieb Slovenskej republiky
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   Správa odborových služieb Slovenskej republiky má oprávnenie k hospodáreniu s nehnuteľným a hnuteľným majetkom, ktorý je zverený Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky podľa rozhodnutí OZ a uznesení Majetkovej, správnej a delimitačnej únie odborových zväzov týkajúcich sa hospodárenia /spracovania a vzužívania/ i rozdelenia majetku podľa uznesenia mimoriadneho všeodborového zjazdu o ukončení existencie ROH a právnom nástupníctve z 2. 3. 1990, po bývalom ROH.
   Má oprávnenie disponovať s finančnými rostriedkami jej zverenými Snemom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, podľa rozhodnutia odborových zväzov nakladať so záväzkami a pohľadávkami bývalých /zrušených/ všeodborových orgánov /Slovenská odborová rada, krajské odborové rady, Bratislavská odborová rada, okresné a obvodné odborové rady/ v Slovenskej republike.
   Ako taká má oprávnenie riadiť a kontrolovať všetky hospodárske a účelové zariadenia ktorých zriaďovateľom /zakladateľom/ je Snem Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky a je v hospodársko - právnych a právno - organizačných vzťahoch ich nadriadeným orgánom.
   Zabezpečuje bezplatný poradenský servis, konzultačné a informačné služby pre základné odborové organizácie zväzov v jednotlivých regiónoch /krajoch, okresoch/ v Slovenskej republike, najmä na úseku pracovného práva, dôchodkového a sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti a ďaľšie poradenské činnosti v rozsahu o ktoré je požiadaná základnými odborovými orgnizáciami v Slovenskej republike, prostredníctvom odborových zväzov Slovenskej republiky. Zabezpečuje investorskú činnosť, poradenské konzultatívne a koordinačné úlohy v tejto oblasti pre ZO odborových zväzov.
   Poskytuje obchodno - technické služby v rámci oprávnení udelených príslušnými orgánmi a Snemom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky.
   SOS poskytuje servisno-opravárenské služby všetkého druhu v oblasti autodopravy
   zabezpečuje prepravnú činnosť osôb,ako aj tovaru
   poskytuje služby v oblasti spoločného stravovania (reštauračné a kaviarenské)
   poskytuje a zabezpečuje ubytovacie služby (hotelové)
   zabezpečuje inžiniersko - investorskú činnosť v zmysle vyhl. 89/76
   zabezpečuje a usporadúva školenia, konferencie, semináre a sympózia
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Pokorný Synekova 21 Bratislava