Create Invoice

Československá obchodní banka, pobočka zahraničnej banky v SR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Československá obchodní banka, pobočka zahraničnej banky v SR
Status Destroyed
PIN 30805066
Date create 08 April 1993
Company category Organizačná zložka zahraničnej osoby
Registered seat Československá obchodní banka, pobočka zahraničnej banky v SR
Michalská 18
81563
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30805066
 • Registered seat: Československá obchodní banka, pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 81563, Bratislava
 • Date create: 08 April 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.01.2015Zrušené obchodné meno:
   Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
   Zrušené sidlo:
   Michalská 18 Bratislava 815 63
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov,pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správa platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   27.10.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   26.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolania
   15.09.2006Nové predmety činnosti:
   správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   14.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   správa pohľasávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   18.05.2005Nové predmety činnosti:
   správa pohľasávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolania
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov,pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správa platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   17.05.2005Zrušeny predmety činnosti:
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný leasing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správa platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie a správa cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   21.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   11.06.2004Nový štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   10.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   Ing. Ladislav Unčovský - vrchný riaditeľ Čečinova 22 Bratislava
   21.05.2002Nové predmety činnosti:
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný leasing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správa platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie a správa cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   20.05.2002Zrušeny predmety činnosti:
   1. podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o bankách a) prijímanie vkladov a b) poskytovanie úverov
   3. podľa § 45 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov obchodovať s cennými papiermi a vykonávať tiež tieto činnosti: a) obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby, b) vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37, c) obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich, d) vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov, e) vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   2. podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona o bankách a) investovanie do cenných papierov na vlastný účet, b) finančný prenájom (finančný leasing), c) platobný styk a zúčtovanie, d) vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov, e) poskytovanie záruk, f) otváranie akreditívov, g) obstarávanie inkasa, h) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, i) účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, j) sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením, k) poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, l) obhospodárovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management), m) uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt, n) výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu, o) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov), p) poskytovanie bankových informácií, r) prenájom bezpečnostných schránok, s) vykonávanie hypotekárnych obchodov
   15.01.2002Nové obchodné meno:
   Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Unčovský - vrchný riaditeľ Čečinova 22 Bratislava
   14.01.2002Zrušené obchodné meno:
   Československá obchodní banka, a.s. zahraničná pobočka v SR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Unčovský - vrchný riaditeľ zahraničnej pobočky v SR Čečinova 22 Bratislava
   12.11.2001Nové predmety činnosti:
   2. podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona o bankách a) investovanie do cenných papierov na vlastný účet, b) finančný prenájom (finančný leasing), c) platobný styk a zúčtovanie, d) vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov, e) poskytovanie záruk, f) otváranie akreditívov, g) obstarávanie inkasa, h) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, i) účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, j) sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením, k) poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, l) obhospodárovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management), m) uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt, n) výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu, o) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov), p) poskytovanie bankových informácií, r) prenájom bezpečnostných schránok, s) vykonávanie hypotekárnych obchodov
   11.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   2. podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona o bankách a) investovanie do cenných papierov na vlastný účet, b) finančný prenájom (finančný leasing), c) platobný styk a zúčtovanie, d) vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov, e) poskytovanie záruk, f) otváranie akreditívov, g) obstarávanie inkasa, h) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, i) účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, j) sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením, k) poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, l) obhospodárovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management), m) uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt, n) výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu, o) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov), p) poskytovanie bankových informácií, r) prenájom bezpečnostných schránok
   02.03.2000Nové predmety činnosti:
   1. podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o bankách a) prijímanie vkladov a b) poskytovanie úverov
   2. podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona o bankách a) investovanie do cenných papierov na vlastný účet, b) finančný prenájom (finančný leasing), c) platobný styk a zúčtovanie, d) vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov, e) poskytovanie záruk, f) otváranie akreditívov, g) obstarávanie inkasa, h) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, i) účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, j) sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením, k) poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, l) obhospodárovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management), m) uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt, n) výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu, o) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov), p) poskytovanie bankových informácií, r) prenájom bezpečnostných schránok
   3. podľa § 45 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov obchodovať s cennými papiermi a vykonávať tiež tieto činnosti: a) obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby, b) vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37, c) obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich, d) vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov, e) vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   01.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finačný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov, 3. účasť s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie rád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   18.06.1999Nový štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   15.12.1998Nové obchodné meno:
   Československá obchodní banka, a.s. zahraničná pobočka v SR
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Unčovský - vrchný riaditeľ zahraničnej pobočky v SR Čečinova 22 Bratislava
   14.12.1998Zrušené obchodné meno:
   Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v Slovenskej republike riaditeľstvo pre Slovenskú republiku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Unčovský - riaditeľ zahraničnej pobočky v SR Budovateľská 15 Bratislava
   23.03.1998Nové predmety činnosti:
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov, 3. účasť s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie rád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Unčovský - riaditeľ zahraničnej pobočky v SR Budovateľská 15 Bratislava
   22.03.1998Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   účasť na vydávaní akcii a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie rád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /porfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácii
   prenájom bezpečnostných schránok
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet cestovných šekov
   obchodnovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s devizovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodnov /futures/ a opcii /options/ vrátane kurzových a úrokových odbchodov, 3. účasť s prevoditeľnými cennými papiermi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. - vrchný riaditeľ Kaštieľska 1536/10 Bratislava
   03.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. - vrchný riaditeľ Kaštieľska 1536/10 Bratislava
   02.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. - vrchný riaditeľ Fábryho 9 Košice
   04.12.1996Nové sidlo:
   Michalská 18 Bratislava 815 63
   03.12.1996Zrušené sidlo:
   Michalská 18 Bratislava 811 01
   15.12.1994Nové obchodné meno:
   Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v Slovenskej republike riaditeľstvo pre Slovenskú republiku
   Nové sidlo:
   Michalská 18 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet cestovných šekov
   obchodnovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s devizovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodnov /futures/ a opcii /options/ vrátane kurzových a úrokových odbchodov, 3. účasť s prevoditeľnými cennými papiermi
   14.12.1994Zrušené obchodné meno:
   Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v Slovenskej republike
   Zrušené sidlo:
   Lehotského 3 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie platobných prostreidkov, napr. platobných kariet cestovných šekov
   obchodnovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s devizovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodnov /futures/ a opcii /options/ vrátane kurzových a úrokových odbchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v Slovenskej republike
   Nové sidlo:
   Lehotského 3 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka zahraničnej osoby
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finačný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostreidkov, napr. platobných kariet cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodnovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s devizovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodnov /futures/ a opcii /options/ vrátane kurzových a úrokových odbchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcii a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie rád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /porfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácii
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. - vrchný riaditeľ Fábryho 9 Košice