Create Invoice

ISTROBANKA, akciová ISTROBANKA, v skratke - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ISTROBANKA, akciová ISTROBANKA, v skratke
Status Destroyed
PIN 31331491
TIN 2021183758
Date create 01 September 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ISTROBANKA, akciová ISTROBANKA, v skratke
Laurinská 1
81101
Bratislava
Contact Information
Website http://www.istrobanka.sk
Phone(s) +421259299999, +421259397111, +421259397205, +421850111999
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331491 TIN: 2021183758
 • Registered seat: ISTROBANKA, akciová ISTROBANKA, v skratke, Laurinská 1, 81101, Bratislava
 • Date create: 01 September 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.06.2009Zrušené obchodné meno:
   ISTROBANKA, akciová spoločnosť ISTROBANKA, a.s. v skratke
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   I.ISTROBANKA, a.s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len "zákon o bankách) vykonávať tieto činnosti :1. prijímanie vkladov,2. poskytovanie úverov3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie),4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch ") v rozsahu uvedenom v časti II. tohto rozhodnutia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,7. finančný lízing,8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,9. vydávanie a správu platobných prostriedkov,10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,12. finančné sprostredkovanie,13. uloženie vecí,14. prenájom bezpečnostných schránok,15. poskytovanie bankových informácií,16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,17. funkciu depozitára,18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,II.ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu : 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere,8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Remšík - člen Lietavská 14 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.11.2006
   Ing. Miroslav Paulen - predseda Kĺzavá 3109/29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   Ing. Michal Hollý Nad Bednárovým 630/8 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 18.02.2009
   02.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Hollý Nad Bednárovým 630/8 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 18.02.2009
   25.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Gernot Daumann - člen Pivovarská 1069/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.07.2007
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - predseda Kĺzavá 3109/29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - predseda Kĺzavá 3109/29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.08.2008
   26.09.2008Nové predmety činnosti:
   I.ISTROBANKA, a.s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len "zákon o bankách) vykonávať tieto činnosti :1. prijímanie vkladov,2. poskytovanie úverov3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie),4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch ") v rozsahu uvedenom v časti II. tohto rozhodnutia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,7. finančný lízing,8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,9. vydávanie a správu platobných prostriedkov,10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,12. finančné sprostredkovanie,13. uloženie vecí,14. prenájom bezpečnostných schránok,15. poskytovanie bankových informácií,16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,17. funkciu depozitára,18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,II.ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu : 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   25.09.2008Zrušeny predmety činnosti:
   I. ISTROBANKA, a.s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len "zákon o bankách) vykonávať tieto činnosti :1. prijímanie vkladov,2. poskytovanie úverov3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie),4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch ") v rozsahu uvedenom v časti II. tohto rozhodnutia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,7. finančný lízing,8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,9. vydávanie a správu platobných prostriedkov,10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,12. finančné sprostredkovanie,13. uloženie vecí,14. prenájom bezpečnostných schránok,15. poskytovanie bankových informácií,16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,17. funkciu depozitára,18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,II.ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu : 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   11.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - predseda Kĺzavá 3109/29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.08.2008
   10.09.2008Nové predmety činnosti:
   I. ISTROBANKA, a.s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len "zákon o bankách) vykonávať tieto činnosti :1. prijímanie vkladov,2. poskytovanie úverov3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie),4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch ") v rozsahu uvedenom v časti II. tohto rozhodnutia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,7. finančný lízing,8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,9. vydávanie a správu platobných prostriedkov,10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,12. finančné sprostredkovanie,13. uloženie vecí,14. prenájom bezpečnostných schránok,15. poskytovanie bankových informácií,16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,17. funkciu depozitára,18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,II.ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu : 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere,8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Kĺzavá 3109/29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.01.2007
   Mag. Alexander Bayr - člen Mühlstiege 2 Haus 1 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 02.07.2008
   Mag. Volker Pichler - predseda Teybergasse 3/4 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.02.2006
   09.09.2008Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   02.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Bayr - člen Mühlstiege 2 Haus 1 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 02.07.2008
   01.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Bayr - člen Mühlstiege 2 Haus 1 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2004
   26.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Gernot Daumann - člen Pivovarská 1069/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.07.2007
   25.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Gernot Daumann Pivovarská 1069/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.07.2007
   07.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Gernot Daumann Pivovarská 1069/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.07.2007
   06.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Herbert Heinz Röber - člen Ringstrasse 23 Werndorf A 8402 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   03.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Kĺzavá 3109/29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.01.2007
   02.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Kĺzavá 3109/29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 02.07.2006
   22.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Remšík - člen Lietavská 14 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.11.2006
   20.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Kĺzavá 3109/29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 02.07.2006
   19.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Martinengova 22 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.07.2006
   Ing. Marián Šedo - člen Bronzova 23 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.07.2005
   28.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Martinengova 22 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.07.2006
   27.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Martinengova 22 Bratislava Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2006
   08.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Mag. Volker Pichler - predseda Teybergasse 3/4 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.02.2006
   07.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Volker Pichler - predseda Teybergasse 3/4 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.05.2002
   08.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Štít - člen Mierová 58 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2005
   01.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Bayr - člen Mühlstiege 2 Haus 1 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2004
   Herbert Heinz Röber - člen Ringstrasse 23 Werndorf A 8402 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   Ing. Marián Šedo - člen Bronzova 23 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.07.2005
   30.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Bayr Marchetstrasse 50/2/30 Baden 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 01.07.2004
   Ing. Marián Šedo - člen Bronzova 23 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2005
   23.04.2005Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   22.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otvárenie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných scchránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   04.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Bayr Marchetstrasse 50/2/30 Baden 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 01.07.2004
   29.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Peter Hofbauer Kugelfanggasse 60 Viedeň 1210 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 19.02.2006
   17.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šedo - člen Bronzova 23 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2005
   Ing. Stanislav Štít - člen Mierová 58 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2005
   16.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šedo - člen Bronzova 23 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.10.1999 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Stanislav Štít - člen Mierová 58 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   13.03.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Štít - člen Mierová 58 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   12.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Štít - člen Mierová 58 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1999 Skončenie funkcie: 04.02.2003
   26.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Martinengova 22 Bratislava Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2006
   Ing. Marián Šedo - člen Bronzova 23 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.10.1999 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Stanislav Štít - člen Mierová 58 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1999 Skončenie funkcie: 04.02.2003
   25.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - člen Martinengova 22 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1994
   Ing. Dušan Paulík - člen Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Peter Pročka - člen Mierová 58 Bratislava
   Ing. Marián Šedo - člen Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Stanislav Štít - člen Mierová 58 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1999
   04.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - člen Martinengova 22 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1994
   Ing. Stanislav Štít - člen Mierová 58 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1999
   Mag. Volker Pichler - predseda Teybergasse 3/4 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.05.2002
   03.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Holubanský Martinengova 22 Bratislava
   Ing. Miroslav Paulen - predseda Martinengova 22 Bratislava
   Ing. Stanislav Štít - podpredseda Mierová 58 Bratislava
   Mag. Volker Pichler Teybergasse 3/4 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 19.02.2006
   04.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Mag. Peter Hofbauer Kugelfanggasse 60 Viedeň 1210 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 19.02.2006
   Mag. Volker Pichler Teybergasse 3/4 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 19.02.2006
   04.03.2002Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otvárenie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných scchránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   03.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   vykonávanie hypotekárnych obchodov
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
   10.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Paulík - člen Dunajská 24 Bratislava
   28.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pročka - člen Mierová 58 Bratislava
   06.04.2000Nové obchodné meno:
   ISTROBANKA, akciová spoločnosť ISTROBANKA, a.s. v skratke
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
   05.04.2000Zrušené obchodné meno:
   ISTROBANKA, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   finančné maklérstvo
   21.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šedo - člen Ševčenkova 29 Bratislava
   28.09.1999Nové obchodné meno:
   ISTROBANKA, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie hypotekárnych obchodov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Paulen - predseda Martinengova 22 Bratislava
   Ing. Stanislav Štít - podpredseda Mierová 58 Bratislava
   27.09.1999Zrušené obchodné meno:
   ISTROBANKA, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Edita Bukovská - predsedníčka Ipeľská 11 Bratislava
   Ing. Jana Krivosudská 338 Kráľová pri Senci
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Martinengova 22 Bratislava
   Prof. Ing. Juraj Trnovský , CSc. Budatínska 35 Bratislava
   07.08.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Bukovská - predsedníčka Ipeľská 11 Bratislava
   06.08.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Krivosudská 338 Kráľová pri Senci
   Prof. Ing. Juraj Trnovský , CSc. Budatínska 35 Bratislava
   05.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Knitl Lenardova 4 Bratislava
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Ing. Ivan Šramko - predseda Račianska 93 Bratislava
   Ing. Miroslav Zaťovič Martinengova 22 Bratislava
   09.07.1997Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Knitl Lenardova 4 Bratislava
   08.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtavanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options), vrátane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie rád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfo- lio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Holubanský Martinengova 22 Bratislava
   Ing. Miroslav Paulen - podpredseda Martinengova 22 Bratislava
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Ing. Ivan Šramko - predseda Račianska 93 Bratislava
   Ing. Miroslav Zaťovič Martinengova 22 Bratislava
   30.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Holubanský Jasovská 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Paulen Budatínska 29 Bratislava
   JUDr. Jaroslav Ružička Haburská 16 Bratislava
   Ing. Ivan Šramko Račianska 93 Bratislava
   Ing. Miroslav Zaťovič Dobšinského 28 Bratislava
   Ing. Jaroslav Zubák - podpredseda Vavilovova 7 Bratislava
   17.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Holubanský Jasovská 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Paulen Budatínska 29 Bratislava
   Ing. Miroslav Zaťovič Dobšinského 28 Bratislava
   16.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Horváth Frankelova 29 Bratislava
   Ing. Milan Kostor Pribinova 122 Zvolen
   RNDr. Marta Morávková Bučinová 8 Bratislava
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava
   24.05.1993Nové sidlo:
   Laurinská 1 Bratislava 811 01
   23.05.1993Zrušené sidlo:
   Račianska 62 Bratislava 812 02
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   ISTROBANKA, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Račianska 62 Bratislava 812 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtavanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options), vrátane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie rád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfo- lio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Horváth Frankelova 29 Bratislava
   Ing. Milan Kostor Pribinova 122 Zvolen
   RNDr. Marta Morávková Bučinová 8 Bratislava
   JUDr. Jaroslav Ružička Haburská 16 Bratislava
   Ing. Ivan Šramko Račianska 93 Bratislava
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava
   Ing. Jaroslav Zubák - podpredseda Vavilovova 7 Bratislava