Create Invoice

Interbanka - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Interbanka
PIN 31343848
TIN 2020801211
Date create 08 March 1993
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Interbanka
Medená 6
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343848 TIN: 2020801211
 • Registered seat: Interbanka, Medená 6, 81102, Bratislava
 • Date create: 08 March 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.03.1995Nové sidlo:
   Medená 6 Bratislava 811 02
   20.03.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   23.09.1993Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov /futurest/ a opcií /option/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   účasť na vydávaní akcií a poskytovaní súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie, správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   22.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie špecializovaných bankových obchodov a peňažných služieb podľa zákona o bankách, rovnako aj služby konzultačné, poradenské a zprostredkovateľské. Tieto služby bude banka poskytovať tuzemským a zahraničným právnickým i fyzickým osobám, formou následujúcich činností:
   pomoc čs. podnikom pri deetatizaci a ich následnej prvatizácie /napr. pomoc pri ocenení majetku/
   účasť na burze cenných papierov vrátane zabezpečenia sekundárneho trhu s cennými papiermi
   organizovanie vydávania cenných papierov a ich uvedenie na burzu
   vykonávanie operácií s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi na vlastný ako aj cudzí účet v tuzemsku
   poskytovanie bankových garancií právnickým a fyzickým osobám v náveznosti na bankové operácie
   odkup a predaj pohladávok /faktoring/
   financovanie operácií tradingového typu
   umiestňovanie vlastných prostriedkov formou priamej kapitálovej účasti v tuzemských a zahraničných akciových bankách a organizáciách
   V hore uvedenom rozsahu bude banka pre svo- jich zákazníkov poskytovať tieto služby:
   prijmanie vkladov
   poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných a zverených prostriedkov
   vykonávanie tuzemského zúčtovacieho a platobného styku a ďalších peňažných služieb klientom
   v náväznosti na povolenie ŠBČS prijmanie depozít a úverov od zahraničných a tuzemských bánk a finančných inštitúcií a ukladanie prechodne volných devízových prostriedkov banky v zahraničí aj v tuzemsku, taktiež i vykonávanie medzinárodného platobného styku vrátane účasti na tuzemskom medzibankovom devízovom trhu v rámci pravidiel stanovenej devízovej likvidity
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   Interbanka a.s. organizačná zložka - pobočka
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie špecializovaných bankových obchodov a peňažných služieb podľa zákona o bankách, rovnako aj služby konzultačné, poradenské a zprostredkovateľské. Tieto služby bude banka poskytovať tuzemským a zahraničným právnickým i fyzickým osobám, formou následujúcich činností:
   pomoc čs. podnikom pri deetatizaci a ich následnej prvatizácie /napr. pomoc pri ocenení majetku/
   účasť na burze cenných papierov vrátane zabezpečenia sekundárneho trhu s cennými papiermi
   organizovanie vydávania cenných papierov a ich uvedenie na burzu
   vykonávanie operácií s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi na vlastný ako aj cudzí účet v tuzemsku
   poskytovanie bankových garancií právnickým a fyzickým osobám v náveznosti na bankové operácie
   odkup a predaj pohladávok /faktoring/
   financovanie operácií tradingového typu
   umiestňovanie vlastných prostriedkov formou priamej kapitálovej účasti v tuzemských a zahraničných akciových bankách a organizáciách
   V hore uvedenom rozsahu bude banka pre svo- jich zákazníkov poskytovať tieto služby:
   prijmanie vkladov
   poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných a zverených prostriedkov
   vykonávanie tuzemského zúčtovacieho a platobného styku a ďalších peňažných služieb klientom
   v náväznosti na povolenie ŠBČS prijmanie depozít a úverov od zahraničných a tuzemských bánk a finančných inštitúcií a ukladanie prechodne volných devízových prostriedkov banky v zahraničí aj v tuzemsku, taktiež i vykonávanie medzinárodného platobného styku vrátane účasti na tuzemskom medzibankovom devízovom trhu v rámci pravidiel stanovenej devízovej likvidity
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ