Create Invoice

Slovenské elektrárne, v skratke: SE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenské elektrárne, v skratke: SE
Status Destroyed
PIN 31380751
Date create 01 November 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovenské elektrárne, v skratke: SE
Hraničná 12
82736
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31380751
 • Registered seat: Slovenské elektrárne, v skratke: SE, Hraničná 12, 82736, Bratislava
 • Date create: 01 November 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.01.2002Zrušené obchodné meno:
   Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava 827 36
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy SR
   doprava a preprava jadrových materiálov
   skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva
   likvidácia energických zariadení po ich vyradení z prevádzky
   výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach
   prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečérskej riadiacej techniky
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
   prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení, s výnimkou činností uvedených v § 3, ods. 2, písm.h/ Živnostenského zákona
   poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
   poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
   projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
   prevádzkovanie dráh
   defektoskopické kontroly a technická kontrola
   defektoskopické skúšky
   výkon inžinierskych činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
   automatizované spracovanie údajov
   prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel
   prevádzka regionálneho úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO
   služby a materiálne zabezpčenie v súvislosti s ochranou JE
   technický rozvoj prenosovej sústavy
   automatizácia dispečérskeho riadenia a technologických procesov
   tvorba a ochrana životného prostredia
   spracovanie ra - odpadu
   výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo
   výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla
   koordinácia dovozu uhlia zo zahraničia
   vykládka, triedenie, nakládka a reexpedícia uhlia zo zahraničia, hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
   úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov
   cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava a osobná doprava, verejná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru
   správa budov
   výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   stolárstvo
   murárstvo
   tesárstvo
   obkladačské práce
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   podlahárstvo
   vodoinštalatérstvo
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   projektová činnosť
   vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
   montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej regulačnej techniky
   výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
   revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie elektrických zariadení
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   revízie elektrických zariadení
   poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť pre Malé vodné elektrárne
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie
   školiaca činnosť
   psychologické vyšetrenia
   výroba kovov a kovových výrobkov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zákazku
   výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
   zemné práce
   filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
   účtovníctvo
   mzdové účtovníctvo
   školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvara a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové strojové a turbínové oleje
   vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratóriu
   zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzy
   opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
   montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky
   diagnostika materiálová a točivých strojov
   montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
   prevádzkovanie verejného colného skladu
   stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
   vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžienierskych činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
   výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   rozvoj teplárenstva v regiónoch západného, stredného a východného Slovenska
   výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriách
   spracovanie škváropopolných produktov
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
   výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie
   výuka a preskúšavanie zváračov
   zváracie práce
   výcvik, preskúšananie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce
   potápačské práce
   poskytovanie informácií v oblasti energetiky
   poskytovanie metrologických služieb
   diagnostika a meranie na energetických zariadeniach
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činností
   poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie
   pohostinská činnosť - príprava jedál a predaj jedál
   pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň
   ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania
   prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbárske práce
   prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   reprografická a kníhviazačská činnosť
   predaj demineralizovanej vody
   masérskej služby
   fotografická činnosť
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
   prevádzkovanie kina
   prenájom náradia
   požičiavanie motorových vozidiel
   výkony reprografickej a plánografickej techniky
   organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
   zmenáreň
   sprotredkovateľská činnosť
   turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavby verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
   výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Ponca Belinského 5 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Szemet Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Marián Choma Hrdinov SNP 102 Martin 036 01
   Dr.h.c.Ing. Vincent Pillár Za Amfiteátrom 2354/10 Košice
   Ing. Ján Horváth Dolná 41/29 Chtelnica
   16.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Horváth Dolná 41/29 Chtelnica
   15.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Ziman M.Bazovského 4841/25 Banka 921 01
   11.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Ziman M.Bazovského 4841/25 Banka 921 01
   Dr.h.c.Ing. Vincent Pillár Za Amfiteátrom 2354/10 Košice
   10.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Bezák Záhumie 447 Chynorany 956 33
   RNDr. Marián Šíp Východná 32 Levice 934 01
   11.07.2000Nové predmety činnosti:
   výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie
   10.07.2000Nové predmety činnosti:
   výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Bezák Záhumie 447 Chynorany 956 33
   Ing. Marián Choma Hrdinov SNP 102 Martin 036 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie
   09.07.2000Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, rozvod a odbyt elektrickej a tepelnej energie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Košovan Preseľany 185 Preseľany 956 12
   Ing. Jaroslav Ninčák Ďumbierska 17 Košice 040 01
   26.01.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Marián Šíp Východná 32 Levice 934 01
   25.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lörinc Východná 40 Levice 934 01
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   výroba, rozvod a odbyt elektrickej a tepelnej energie
   vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy SR
   doprava a preprava jadrových materiálov
   skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva
   likvidácia energických zariadení po ich vyradení z prevádzky
   výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach
   prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečérskej riadiacej techniky
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
   prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení, s výnimkou činností uvedených v § 3, ods. 2, písm.h/ Živnostenského zákona
   poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
   poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
   projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
   prevádzkovanie dráh
   defektoskopické kontroly a technická kontrola
   defektoskopické skúšky
   výkon inžinierskych činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
   automatizované spracovanie údajov
   prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel
   prevádzka regionálneho úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO
   služby a materiálne zabezpčenie v súvislosti s ochranou JE
   technický rozvoj prenosovej sústavy
   automatizácia dispečérskeho riadenia a technologických procesov
   tvorba a ochrana životného prostredia
   spracovanie ra - odpadu
   výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo
   výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla
   koordinácia dovozu uhlia zo zahraničia
   vykládka, triedenie, nakládka a reexpedícia uhlia zo zahraničia, hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
   úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov
   cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava a osobná doprava, verejná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru
   správa budov
   výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   stolárstvo
   murárstvo
   tesárstvo
   obkladačské práce
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   podlahárstvo
   vodoinštalatérstvo
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   projektová činnosť
   vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
   montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej regulačnej techniky
   výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
   revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie elektrických zariadení
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   revízie elektrických zariadení
   poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť pre Malé vodné elektrárne
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie
   školiaca činnosť
   psychologické vyšetrenia
   výroba kovov a kovových výrobkov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zákazku
   výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
   zemné práce
   filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
   účtovníctvo
   mzdové účtovníctvo
   školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvara a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové strojové a turbínové oleje
   vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratóriu
   zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzy
   opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
   montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky
   diagnostika materiálová a točivých strojov
   montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
   prevádzkovanie verejného colného skladu
   stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
   vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžienierskych činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
   výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   rozvoj teplárenstva v regiónoch západného, stredného a východného Slovenska
   výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriách
   spracovanie škváropopolných produktov
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
   výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie
   výuka a preskúšavanie zváračov
   zváracie práce
   výcvik, preskúšananie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce
   potápačské práce
   poskytovanie informácií v oblasti energetiky
   poskytovanie metrologických služieb
   diagnostika a meranie na energetických zariadeniach
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činností
   poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie
   pohostinská činnosť - príprava jedál a predaj jedál
   pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň
   ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania
   prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbárske práce
   prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   reprografická a kníhviazačská činnosť
   predaj demineralizovanej vody
   masérskej služby
   fotografická činnosť
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
   prevádzkovanie kina
   prenájom náradia
   požičiavanie motorových vozidiel
   výkony reprografickej a plánografickej techniky
   organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
   zmenáreň
   sprotredkovateľská činnosť
   turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavby verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Košovan Preseľany 185 Preseľany 956 12
   Ing. Ladislav Lörinc Východná 40 Levice 934 01
   Ing. Jaroslav Ninčák Ďumbierska 17 Košice 040 01
   Ing. Pavol Ponca Belinského 5 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Szemet Gajova 5 Bratislava 811 09
   01.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, rozvod a odbyt elekrtickej a tepelnej energie
   vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy
   doprava a preprava jadrových materiálov
   skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva
   likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórií hotel, hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činnosti
   poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie
   pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň
   ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania
   hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
   úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov
   cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru
   prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v §3 odst. 2, písm. h/ Živnostenského zákona
   prevádzkovanie dráh
   prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbarské práce
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jejo ďalšieho predaja a predaj
   reprografická a kníhviazačská činnosť
   výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   stolárstvo
   murárstvo
   tesárstvo
   obkladačské práce
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   podlahárstvo
   vodoinštalatérstvo
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   projektová činnosť
   vykonávanie priemyselných a inžinierských stavieb
   montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej regulačnej techniky
   výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
   revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   defektoskopické kontroly a technická kontrola
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   predaj demineralizovanej vody
   projektovanie elktronických zariadení
   defektoskopické skúšky
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   revízie elektrických zariadení
   poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky
   výkon inžinierskych činností v príprave a realizácií investičnej výstavby
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť pre malé vodné elekrárne
   výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení
   prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
   správa budov
   výroba a zváranie plastických látok, opravy pogumovávanie
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii
   masérske služby
   školiaca činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   výroba kovov a kovových výrobkov
   fotografická činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
   montáž, opravy vyhradených plynových zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum
   prevádzkovanie kina
   výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zakázku
   prenájom náradia
   pozičiavanie motorových vozidiel
   potápačské práce
   výkon prác mechnizačných dopravných prostriedkov
   zemné práce
   filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava z transformátorovch
   účtovníctvo
   mzdové účtovníctvo
   výkony reprografickej a plánografickej techniky
   školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvára, škvára a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové stroje a turbínove oleje
   vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratórium
   zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzi
   prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel
   opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
   organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
   montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky
   diagnostika materiálová a točivých strojov
   montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
   prevádzkovanie verejného colného skladu
   zmenáreň
   stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
   vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno.montážnych, projektových a inžinierských činnosti, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
   prevádzka regionálného úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO
   služby a materiálne zabezpečenie v súvistlosti s ochranou JE
   výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   rozvoz teplárenstva v regiónoch západného, východného a stredného Slovenska
   výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   technický rozvoj prenosovej sústavy
   automatizácia dispečerského riadenia a technologických procesov
   prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečerskej riadiacej techniky
   tvorba a ochrana životného prostredia
   spracovanie ra-odpadu
   výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo
   skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody, pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriach
   spracovanie škváropopolných produktov
   výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla
   sprostredkovateľská činnosť
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
   výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie
   koordinácia dovozu uhlia zo SNŠ
   výkladka, triedenie, nákladka a reexpedícia uhlia zo SNŠ
   výuka a preskúšavanie zváračov
   zváračské práce
   výcvik, preskúšavanie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce
   poskytovanie informácií v oblasti energetiky
   diagnostika a meranie na energetických zariadeniach
   turistické noclahárne a chaty po triedu ***
   poskytovanie metrologických služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Greguš Ďumbierska 21/1 Nitra
   Ing. Vladimír Grujbár J. Slottu 27 Trnava
   Ing. Tibor Mikuš A. Hlinku 3676/36 Trnava
   JUDr. Ladislav Schwarcz Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Eduard Strýček Šípová 29 Trnava
   22.05.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie metrologických služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Greguš Ďumbierska 21/1 Nitra
   Ing. Vladimír Grujbár J. Slottu 27 Trnava
   JUDr. Ladislav Schwarcz Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Eduard Strýček Šípová 29 Trnava
   21.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie meteorologických služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Greguš Ďumbierska 21/1 Nitra
   Ing. Vladimír Gurbaj J. Slottu 27 Trnava
   JUDr. Ladislav Schwarcz Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Eduard Strýček Šípová 29 Trnava
   05.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Mikuš A. Hlinku 3676/36 Trnava
   04.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Česnek Čajkovského 21 Trnava 917 01
   16.04.1996Nové predmety činnosti:
   výroba, rozvod a odbyt elekrtickej a tepelnej energie
   vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy
   doprava a preprava jadrových materiálov
   skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva
   likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórií hotel, hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činnosti
   poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie
   pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň
   ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania
   hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
   úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov
   cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru
   prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v §3 odst. 2, písm. h/ Živnostenského zákona
   prevádzkovanie dráh
   prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbarské práce
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jejo ďalšieho predaja a predaj
   reprografická a kníhviazačská činnosť
   výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   stolárstvo
   murárstvo
   tesárstvo
   obkladačské práce
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   podlahárstvo
   vodoinštalatérstvo
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   projektová činnosť
   vykonávanie priemyselných a inžinierských stavieb
   montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej regulačnej techniky
   výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
   revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   defektoskopické kontroly a technická kontrola
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   predaj demineralizovanej vody
   projektovanie elktronických zariadení
   defektoskopické skúšky
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   revízie elektrických zariadení
   poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky
   výkon inžinierskych činností v príprave a realizácií investičnej výstavby
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť pre malé vodné elekrárne
   výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení
   prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
   správa budov
   výroba a zváranie plastických látok, opravy pogumovávanie
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii
   masérske služby
   školiaca činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   výroba kovov a kovových výrobkov
   fotografická činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
   montáž, opravy vyhradených plynových zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum
   prevádzkovanie kina
   výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zakázku
   prenájom náradia
   pozičiavanie motorových vozidiel
   potápačské práce
   výkon prác mechnizačných dopravných prostriedkov
   zemné práce
   filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava z transformátorovch
   účtovníctvo
   mzdové účtovníctvo
   výkony reprografickej a plánografickej techniky
   školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvára, škvára a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové stroje a turbínove oleje
   vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratórium
   zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzi
   prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel
   opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
   organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
   montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky
   diagnostika materiálová a točivých strojov
   montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
   prevádzkovanie verejného colného skladu
   zmenáreň
   stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
   vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno.montážnych, projektových a inžinierských činnosti, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
   prevádzka regionálného úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO
   služby a materiálne zabezpečenie v súvistlosti s ochranou JE
   výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   rozvoz teplárenstva v regiónoch západného, východného a stredného Slovenska
   výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   technický rozvoj prenosovej sústavy
   automatizácia dispečerského riadenia a technologických procesov
   prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečerskej riadiacej techniky
   tvorba a ochrana životného prostredia
   spracovanie ra-odpadu
   výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo
   skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody, pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriach
   spracovanie škváropopolných produktov
   výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla
   sprostredkovateľská činnosť
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
   výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
   komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie
   koordinácia dovozu uhlia zo SNŠ
   výkladka, triedenie, nákladka a reexpedícia uhlia zo SNŠ
   výuka a preskúšavanie zváračov
   zváračské práce
   výcvik, preskúšavanie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce
   poskytovanie informácií v oblasti energetiky
   poskytovanie meteorologických služieb
   diagnostika a meranie na energetických zariadeniach
   turistické noclahárne a chaty po triedu ***
   15.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, prenos a odbyt elekrtickej a tepelnej energie
   údržba, opravy a rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení
   vývoz výrobkov, stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžinierských činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
   stavebná, stavebno-montážna a strojnomontážna činnosť
   výroba náhradných dielov, strojárenských a elekrtotechnických výrobkov
   skladovanie vyhoreného jadrového paliva, skladovanie a likvidácia rádioaktívnych odpadov
   investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
   projektová a inžinierská činnosť v rozsahu oprávnenia
   vývoz, dovoz a tranzit elektriny a riadenie elektrizačnej sústavy SR
   medzinárodná spolupráca v rámci vedecko-technického rozvoja
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
   výroby, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   zriaďovanie a prevádzka stredných odborných učilísť a stredísk praktického výcviku
   prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
   verejná cestná nákladná doprava
   osobná nepravidelná hromadná doprava
   22.05.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Greguš Ďumbierska 21/1 Nitra
   Ing. Vladimír Gurbaj J. Slottu 27 Trnava
   JUDr. Ladislav Schwarcz Jamnického 4 Bratislava
   Ing. Eduard Strýček Šípová 29 Trnava
   21.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rudolf Kvetán Považská 11 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Lehota Guskova 29 Trnava 917 01
   Ing. Ladislav Rafaj Bratislavská 29 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Sekerka Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   12.10.1994Nové obchodné meno:
   Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s.
   Nové sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava 827 36
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba, prenos a odbyt elekrtickej a tepelnej energie
   údržba, opravy a rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení
   vývoz výrobkov, stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžinierských činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
   stavebná, stavebno-montážna a strojnomontážna činnosť
   výroba náhradných dielov, strojárenských a elekrtotechnických výrobkov
   skladovanie vyhoreného jadrového paliva, skladovanie a likvidácia rádioaktívnych odpadov
   investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
   projektová a inžinierská činnosť v rozsahu oprávnenia
   vývoz, dovoz a tranzit elektriny a riadenie elektrizačnej sústavy SR
   medzinárodná spolupráca v rámci vedecko-technického rozvoja
   výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
   výroby, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
   zriaďovanie a prevádzka stredných odborných učilísť a stredísk praktického výcviku
   prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
   verejná cestná nákladná doprava
   osobná nepravidelná hromadná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Česnek Čajkovského 21 Trnava 917 01
   Ing. Rudolf Kvetán Považská 11 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Lehota Guskova 29 Trnava 917 01
   Ing. Ladislav Rafaj Bratislavská 29 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Sekerka Vavilovova 5 Bratislava 851 01