Create Invoice

Komerční banka Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Komerční banka Bratislava
Status Destroyed
PIN 31395074
Date create 01 June 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Komerční banka Bratislava
Hodžovo nám. 1A
81106
Bratislava
Contact Information
Email koba@koba.sk
Phone(s) 0259277328, 0259277338, 0259277352
Fax(es) 0252931754, 0252961959, 0417231074
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395074
 • Registered seat: Komerční banka Bratislava, Hodžovo nám. 1A, 81106, Bratislava
 • Date create: 01 June 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.02.2011Zrušené obchodné meno:
   Komerční banka Bratislava, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 1A Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: I. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie,II. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, III. obchodovania na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,IV. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,V. investičné poradenstvo vo vzťahu k finaným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrované doručením alebo v hotovosti,VI. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,VII. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, VIII. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrjom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   4. IX. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, X. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, XI. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,XII. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,XIII. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. René Kačmarčik - člen predstavenstva 481 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 13.09.2010
   Ing. Vlastimil Czabe - predseda predstavenstva Tylova 3 Olomouc 772 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2010
   Alain Marie Henri Couteau - podpredseda predstavenstva Villa du roi Henri IV. 2 Chaville 923 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 03.11.2006
   15.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. René Kačmarčik - člen predstavenstva 481 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 13.09.2010
   Alain Marie Henri Couteau - podpredseda predstavenstva Villa du roi Henri IV. 2 Chaville 923 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 03.11.2006
   14.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Beláň - podpredseda Palisády 50 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 01.08.2007
   Alain Marie Henri Couteau - člen predstavenstva Villa du roi Henri IV. 2 Chaville 923 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 03.11.2006
   03.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Czabe - predseda predstavenstva Tylova 3 Olomouc 772 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2010
   02.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Chabr - predseda predstavenstva Na Vypichu 163 Lahošť 417 25 Česká republika Vznik funkcie: 01.02.2006
   20.12.2008Nové predmety činnosti:
   4. IX. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, X. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, XI. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,XII. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,XIII. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   19.12.2008Zrušeny predmety činnosti:
   4. IX. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, X. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, XI. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,XII. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,XIII. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   17.09.2008Nové predmety činnosti:
   4. IX. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, X. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, XI. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,XII. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,XIII. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: I. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie,II. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, III. obchodovania na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,IV. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,V. investičné poradenstvo vo vzťahu k finaným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrované doručením alebo v hotovosti,VI. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,VII. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, VIII. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrjom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   16.09.2008Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   obchodovanie na vlastný účet:1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   uloženie vecí
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   01.02.2008Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 1A Bratislava 811 06
   31.01.2008Zrušené sidlo:
   Medená 6 Bratislava 811 02
   08.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Róbert Beláň - podpredseda Palisády 50 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 01.08.2007
   07.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Beláň - podpredseda Palisády 50 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 30.07.2003
   17.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Alain Marie Henri Couteau - člen predstavenstva Villa du roi Henri IV. 2 Chaville 923 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 03.11.2006
   16.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean-Marc Claude Paul Mesure Westendplatz 37-39 Frankfurt/Main Spolková republika Nemecko pobyt na území SR : Ďatelinova 10 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2006
   20.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Jean-Marc Claude Paul Mesure Westendplatz 37-39 Frankfurt/Main Spolková republika Nemecko pobyt na území SR : Ďatelinova 10 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2006
   18.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean-Marc Claude Paul Mesure - člen Westendplatz 37-39 Frankfurt/Main Nemecko prechodný pobyt na území SR : Ďatelinová 10 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.2002
   04.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Chabr - predseda predstavenstva Na Vypichu 163 Lahošť 417 25 Česká republika Vznik funkcie: 01.02.2006
   06.01.2006Nové predmety činnosti:
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   obchodovanie na vlastný účet:1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   uloženie vecí
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   05.01.2006Zrušeny predmety činnosti:
   platobný styk a zúčtovanie
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
   2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných bankoviek a pamätných mincí
   20.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Henri Robert Kerneis - predseda Rue Louis Marchal 12 Ivry sur Seine 942 00 Francúzsko Vznik funkcie: 03.04.2002
   20.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Róbert Beláň - podpredseda Palisády 50 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 30.07.2003
   19.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   David John Lee - člen Amersham Buckinghamshire HP7 9HD Veľká Británia prechodný pobyt na území SR : Hagarova 2543/3 Bratislava Vznik funkcie: 01.12.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   David John Lee - člen Amersham Buckinghamshire HP7 9HD Veľká Británia prechodný pobyt na území SR : Hagarova 2543/3 Bratislava Vznik funkcie: 01.12.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Halúska - podpredseda Konská 244 Rajecké Teplice Skončenie funkcie: 30.09.2002
   24.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Jean-Marc Claude Paul Mesure - člen Westendplatz 37-39 Frankfurt/Main Nemecko prechodný pobyt na území SR : Ďatelinová 10 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.2002
   23.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Macháček - člen Podvínný mlýn 2133 Praha 9 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarová 3 Bratislava Skončenie funkcie: 10.07.2002
   17.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Henri Robert Kerneis - predseda Rue Louis Marchal 12 Ivry sur Seine 942 00 Francúzsko Vznik funkcie: 03.04.2002
   16.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Duda - predseda Kubánske námestie 23 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Ďatelinová 5530/10 Bratislava
   05.03.2002Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
   2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných bankoviek a pamätných mincí
   04.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom / finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov / futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. zo zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu, zmenárenská činnosť / nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   26.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Halúska - podpredseda Konská 244 Rajecké Teplice Skončenie funkcie: 30.09.2002
   Ing. Ivan Duda - predseda Kubánske námestie 23 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Ďatelinová 5530/10 Bratislava
   Ing. Marek Macháček - člen Podvínný mlýn 2133 Praha 9 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarová 3 Bratislava Skončenie funkcie: 10.07.2002
   25.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Halúska - člen Konská 244 Rajecké Teplice
   Ing. Ivan Duda - predseda Kubánske námestie 23 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 1 Bratislava
   Mgr. Petr Polanský - podpredseda V zátiší 142 Zdiby, Veltěž Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Estónska 24 Bratislava
   Ing. Jaroslav Zapletal - člen Havlíčkova 93 Břeclav Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 3 Bratislava
   17.07.2000Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom / finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov / futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. zo zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu, zmenárenská činnosť / nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Duda - predseda Kubánske námestie 23 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Zapletal - člen Havlíčkova 93 Břeclav Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 3 Bratislava
   16.07.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Zapletal - predseda Havlíčkova 93 Břeclav Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 3 Bratislava
   11.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Halúska - člen Konská 244 Rajecké Teplice
   Ing. Jaroslav Zapletal - predseda Havlíčkova 93 Břeclav Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 3 Bratislava
   10.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šedo - predseda Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Jaroslav Zapletal - člen Havlíčkova 93 Břeclav Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 3 Bratislava
   24.09.1999Nové obchodné meno:
   Komerční banka Bratislava, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Petr Polanský - podpredseda V zátiší 142 Zdiby, Veltěž Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Estónska 24 Bratislava
   23.09.1999Zrušené obchodné meno:
   KOMERČNÍ BANKA Bratislava a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov a pod.
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb / underwriting/
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva, /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Máj - člen Studenohorská 91 Bratislava
   Mgr. Petr Polanský - podpredseda Na Václavce 34 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Estónska 24 Bratislava
   23.09.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Máj - člen Studenohorská 91 Bratislava
   Ing. Jaroslav Zapletal - člen Havlíčkova 93 Břeclav Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 3 Bratislava
   22.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šedo - predseda Ševčenkova 29 Bratislava
   Mgr. Petr Polanský - podpredseda Na Václavce 34 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Estónska 24 Bratislava
   Ing. Vladimír Soudný - člen Nikoly Tesly 7 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštieľska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Soudný - člen Nikoly Tesly 7 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštieľska 10 Bratislava
   21.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šedo - predseda Ševčenkova 29 Bratislava
   Mgr. Petr Polanský - podpredseda Na Václavce 34 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Vladimír Soudný - člen Nikoly Tesly 7 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nové Záhrady V.č. 6 Bratislava
   03.01.1996Nové sidlo:
   Medená 6 Bratislava 811 02
   02.01.1996Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   15.08.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Šedo - predseda Ševčenkova 29 Bratislava
   Mgr. Petr Polanský - podpredseda Na Václavce 34 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Vladimír Soudný - člen Nikoly Tesly 7 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nové Záhrady V.č. 6 Bratislava
   14.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Trnovský - člen L.Dérera 10 Bratislava
   Ing. Aleš Fojtík - člen Součkova 9 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nové Záhrady 6 Bratislava
   Mgr. Peter Polanský - člen Na Václavce 34 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Karadžičova 6 Bratislava
   01.06.1995Nové obchodné meno:
   KOMERČNÍ BANKA Bratislava a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov a pod.
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb / underwriting/
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva, /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Trnovský - člen L.Dérera 10 Bratislava
   Ing. Aleš Fojtík - člen Součkova 9 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nové Záhrady 6 Bratislava
   Mgr. Peter Polanský - člen Na Václavce 34 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Karadžičova 6 Bratislava