Create Invoice

Citibank - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Citibank
Status Destroyed
PIN 31401295
Date create 30 August 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Citibank
Mlynské nivy 43
82501
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401295
 • Registered seat: Citibank, Mlynské nivy 43, 82501, Bratislava
 • Date create: 30 August 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.03.2009Zrušené obchodné meno:
   Citibank (Slovakia) a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 43 Bratislava 26 825 01
   16.03.2009Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňaždných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   obchodovanie na vlastný účeta) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátene súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkcia depozitára
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   poskytovanie nasledovných investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovostib) vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet, všetko vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovostic) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Roman Kováč Beniakova 10 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 30.03.2004
   Marcela Tupá Maďarská 29 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 30.03.2004
   Henricus Joseph Maria Alexander Lemmens - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva pobyt na území SR : Nekrasovova 1072/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 30.03.2007
   23.12.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie nasledovných investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovostib) vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet, všetko vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovostic) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   22.12.2008Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie nasledovných investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovostib) vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet, všetko vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovostic) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   29.05.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie nasledovných investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovostib) vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet, všetko vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovostic) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňaždných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   obchodovanie na vlastný účeta) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátene súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkcia depozitára
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   28.05.2008Zrušeny predmety činnosti:
   a) prijímanie vkladov
   b) poskytovanie úverov
   d) investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
   2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   e) finančný lízing
   f) poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   g) vydávanie a správu platobných prostriedkov
   h) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   i) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   j) finančné sprostredkovanie
   l) prenájom bezpečnostných schránok
   m) poskytovanie bankových informácií
   n) funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   o) spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   c)tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   e) obchodovanie na vlastný účet
   d) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   k) uloženie vecí
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   29.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Henricus Joseph Maria Alexander Lemmens - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva pobyt na území SR : Nekrasovova 1072/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 30.03.2007
   28.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kottman Československej armády 1154/17 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 30.03.2004
   Igor Tham - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Brigádnická 4120/9B Bratislava - Devín 841 05 Vznik funkcie: 13.12.2002
   08.07.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   07.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Revaj Vajnorská 42 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.03.2004
   03.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Mozola Donská 44 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 30.03.2004
   30.06.2005Nové sidlo:
   Mlynské nivy 43 Bratislava 26 825 01
   29.06.2005Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 43 Bratislava 821 05
   08.06.2005Nové sidlo:
   Mlynské nivy 43 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   c)tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   e) obchodovanie na vlastný účet
   d) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   k) uloženie vecí
   07.06.2005Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   c) platobný styk a zúčtovanie
   e) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   d) správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   k) uloženie cenných papierov alebo vecí
   03.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Igor Kottman Československej armády 1154/17 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 30.03.2004
   02.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kottmann Československej armády 1154/17 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 30.03.2004
   08.05.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Igor Kottmann Československej armády 1154/17 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 30.03.2004
   Roman Kováč Beniakova 10 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 30.03.2004
   Patrik Mozola Donská 44 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 30.03.2004
   Tomáš Revaj Vajnorská 42 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.03.2004
   Igor Tham - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Brigádnická 4120/9B Bratislava - Devín 841 05 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Marcela Tupá Maďarská 29 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 30.03.2004
   07.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Igor Tham Brigádnická 4120/9B Bratislava - Devín 841 05 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Tirad Marouf Mahmoud - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Hrebendova 5836/44 Bratislava - Staré Mesto Vznik funkcie: 31.08.2002
   Haydn Melville OWEN - THOMAS dlhodobý pobyt na území SR : Dlhé Diely I 590/30 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.2000
   14.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Igor Tham Brigádnická 4120/9B Bratislava - Devín 841 05 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Tirad Marouf Mahmoud - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Hrebendova 5836/44 Bratislava - Staré Mesto Vznik funkcie: 31.08.2002
   Haydn Melville OWEN - THOMAS dlhodobý pobyt na území SR : Dlhé Diely I 590/30 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.2000
   13.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Tham Brigádnická 4120/9B Bratislava - Devín 841 05
   Tirad Marouf Mahmoud - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Hrebendova 5836/44 Bratislava - Staré Mesto
   Haydn Melville OWEN - THOMAS dlhodobý pobyt na území SR : Dlhé Diely I 590/30 Bratislava
   04.07.2002Nové predmety činnosti:
   a) prijímanie vkladov
   b) poskytovanie úverov
   c) platobný styk a zúčtovanie
   d) investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   e) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
   2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   d) správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   e) finančný lízing
   f) poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   g) vydávanie a správu platobných prostriedkov
   h) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   i) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   j) finančné sprostredkovanie
   k) uloženie cenných papierov alebo vecí
   l) prenájom bezpečnostných schránok
   m) poskytovanie bankových informácií
   n) funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   o) spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   03.07.2002Zrušeny predmety činnosti:
   podľa ust. § 1 ods. 1 Zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení Zákona č. 58/1996 Z.z. a) prijímanie vkladov, b) poskytovanie úverov
   podľa ust. § 1 ods. 3 Zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení Zákona č. 58/1996 Z.z. a) investovanie do cenných papierov na vlastný účet, b) finančný prenájom (finančný leasing), c) platobný styk a zúčtovanie, d) vydávanie a správa platobných prostried- kov, napr. platobných kariet, cestovných šekov, e) poskytovanie záruk, f) otváranie akreditívov, g) obstarávanie inkasa, h) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, i) účasť na vydávaní cených papierov a pos- kytovanie súvisiacich služieb, j) finančné maklérstvo, k) poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, l) obhospodarovanie cenných papierov klien- ta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management), m) uloženie a správa cených papierov alebo iných hodnôt, n) výkon funkcie depozitára podľa osobit- ného predpisu, o) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov), p) poskytovanie bankových informácií, r) prenájom bezpečnostných schránok
   02.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Tirad Marouf Mahmoud - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Hrebendova 5836/44 Bratislava - Staré Mesto
   01.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Arif Usmani - generálny riaditeľ dlhodobý pobyt na území SR : Hrebendova 5836/44 Bratislava
   24.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Haydn Melville OWEN - THOMAS dlhodobý pobyt na území SR : Dlhé Diely I 590/30 Bratislava
   23.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Tomáš Borec Grösslingova 67 Bratislava 811 09
   20.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Arif Usmani - generálny riaditeľ dlhodobý pobyt na území SR : Hrebendova 5836/44 Bratislava
   19.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   David C.Francis - generálnyriaditeľ dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 4388/3 Bratislava
   20.01.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Tomáš Borec Grösslingova 67 Bratislava 811 09
   19.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrick J. Mulvey Kinswood, Sheriffs Lane, Rotherfield East Sussex TNG 3JE Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Júnová 20 Bratislava 830 00
   12.06.1997Nové obchodné meno:
   Citibank (Slovakia) a.s.
   Nové predmety činnosti:
   podľa ust. § 1 ods. 1 Zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení Zákona č. 58/1996 Z.z. a) prijímanie vkladov, b) poskytovanie úverov
   podľa ust. § 1 ods. 3 Zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení Zákona č. 58/1996 Z.z. a) investovanie do cenných papierov na vlastný účet, b) finančný prenájom (finančný leasing), c) platobný styk a zúčtovanie, d) vydávanie a správa platobných prostried- kov, napr. platobných kariet, cestovných šekov, e) poskytovanie záruk, f) otváranie akreditívov, g) obstarávanie inkasa, h) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, i) účasť na vydávaní cených papierov a pos- kytovanie súvisiacich služieb, j) finančné maklérstvo, k) poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, l) obhospodarovanie cenných papierov klien- ta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management), m) uloženie a správa cených papierov alebo iných hodnôt, n) výkon funkcie depozitára podľa osobit- ného predpisu, o) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov), p) poskytovanie bankových informácií, r) prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   Patrick J. Mulvey Kinswood, Sheriffs Lane, Rotherfield East Sussex TNG 3JE Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Júnová 20 Bratislava 830 00
   11.06.1997Zrušené obchodné meno:
   CITIBANK (SLOVAKIA) a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona o cenných papieroch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erika Csekesová H.Meličkovej 16 Bratislava 841 05
   01.10.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona o cenných papieroch
   30.09.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   20.03.1996Nové predmety činnosti:
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   30.08.1995Nové obchodné meno:
   CITIBANK (SLOVAKIA) a.s.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Erika Csekesová H.Meličkovej 16 Bratislava 841 05
   Igor Tham Brigádnická 4120/9B Bratislava - Devín 841 05
   David C.Francis - generálnyriaditeľ dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 4388/3 Bratislava