Create Invoice

PALČO BROKERS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PALČO BROKERS
Status Destroyed
PIN 35680105
TIN 2020860622
Date create 18 December 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PALČO BROKERS
Panenská 13
81103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680105 TIN: 2020860622
 • Registered seat: PALČO BROKERS, Panenská 13, 81103, Bratislava
 • Date create: 18 December 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.05.2013Zrušené obchodné meno:
   PALČO BROKERS a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Panenská 13 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnnosť v oblasti výroby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Palčo - predseda Čremchová 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.09.2008
   Ing. Katarína Belašicová Bodrocká 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.08.2011
   02.10.2012Nové obchodné meno:
   PALČO BROKERS a.s. v likvidácii
   01.10.2012Zrušené obchodné meno:
   PALČO BROKERS a.s.
   14.10.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnnosť v oblasti výroby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   13.10.2011Zrušeny predmety činnosti:
   Spoločnosť je oprávnená na poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu :
   prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie a futures neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
   vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie a futures neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
   poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
   vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
   vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
   služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   24.09.2011Nové obchodné meno:
   PALČO BROKERS a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Belašicová Bodrocká 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.08.2011
   23.09.2011Zrušené obchodné meno:
   PALČO BROKERS o.c.p., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Palčo - člen Kráľovské údolie 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.09.2008
   30.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   povolenie na poskytovanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch, vykonávanie investičnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), a c) zákona o cenných papieroch a poskytovanie celej vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. vrátane držiteľskej správy, vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g) zákona o cenných papieroch, s obmedzeniami v súlade s § 59 ods. 3 posledná veta zákona o cenných papieroch, t.j.: 1.1. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 1.2. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,1.3. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie a futures neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
   31.10.2008Nové predmety činnosti:
   povolenie na poskytovanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch, vykonávanie investičnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), a c) zákona o cenných papieroch a poskytovanie celej vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. vrátane držiteľskej správy, vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g) zákona o cenných papieroch, s obmedzeniami v súlade s § 59 ods. 3 posledná veta zákona o cenných papieroch, t.j.: 1.1. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 1.2. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,1.3. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie a futures neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
   Spoločnosť je oprávnená na poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu :
   prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie a futures neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
   vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom :a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,g) opcie a futures neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
   poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
   vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
   vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
   služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   30.10.2008Zrušeny predmety činnosti:
   podľa § 54 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papieroch úrad povoľuje spoločnosti výkon investičných služieb v nasledovnom rozsahu:
   povolenie na poskytovanie investičných služieb
   II. vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch, 4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 5. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch. Vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať túto investičnú službu len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny. 3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), e) a f), zákona o cenných papieroch.
   V časti I. hlavné investičné služby a v časti II. vedľajšie investičné služby obmedzenie výkonu investičných služieb znie: Pri poskytovaní hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch a vedľajšej investičnej služby podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať tieto investičné služby len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery.
   vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch, s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch k opciám a futures odvodených do komodít
   27.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Palčo - člen Kráľovské údolie 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.09.2008
   Ing. Juraj Palčo - predseda Čremchová 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.09.2008
   26.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Palčo Kráľovské údolie 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Ing. Juraj Palčo - predseda Čremchová 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.10.2004
   14.08.2007Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch, s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch k opciám a futures odvodených do komodít
   14.10.2004Nové predmety činnosti:
   I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch. Vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať túto investičnú službu len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny. 3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), e) a f), zákona o cenných papieroch.
   V časti I. hlavné investičné služby a v časti II. vedľajšie investičné služby obmedzenie výkonu investičných služieb znie: Pri poskytovaní hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch a vedľajšej investičnej služby podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať tieto investičné služby len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Palčo - predseda Čremchová 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.10.2004
   13.10.2004Zrušeny predmety činnosti:
   I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a f) zákona o cenných papieroch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Michal Gajdzica Palisády 17 Bratislava I 811 03 Vznik funkcie: 28.08.2002
   Ing. Juraj Palčo Čremchová 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 18.12.1995
   13.04.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.10.2003Nové sidlo:
   Panenská 13 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   podľa § 54 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papieroch úrad povoľuje spoločnosti výkon investičných služieb v nasledovnom rozsahu:
   povolenie na poskytovanie investičných služieb
   I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a f) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch, 4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 5. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Gajdzica Palisády 17 Bratislava I 811 03 Vznik funkcie: 28.08.2002
   02.10.2003Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi (kúpa a predaj cenných papierov, obstaranie kúpy a predaja cenných papierov)
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove a uložení cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Gajdzica Švecova 469/14 Bytča 014 01 Vznik funkcie: 28.08.2002
   25.09.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Gajdzica Švecova 469/14 Bytča 014 01 Vznik funkcie: 28.08.2002
   Ing. Juraj Palčo Čremchová 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Ing. Ivan Palčo Kráľovské údolie 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.12.1995
   24.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Palčo Kráľovské údolie 14 Bratislava 811 02
   Ing. Juraj Palčo Čremchová 11 Bratislava 831 01
   Ľudmila Palčová Kráľovské údolie 14 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 28.08.2002
   09.03.2001Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   09.08.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   18.06.1998Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   17.06.1998Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   13.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Palčo Čremchová 11 Bratislava 831 01
   12.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Palčo L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   PALČO BROKERS o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi (kúpa a predaj cenných papierov, obstaranie kúpy a predaja cenných papierov)
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove a uložení cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Palčo Kráľovské údolie 14 Bratislava 811 02
   Ing. Juraj Palčo L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ľudmila Palčová Kráľovské údolie 14 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 28.08.2002