Create Invoice

INCHEBA, podnik zahraničného obchodu - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INCHEBA, podnik zahraničného obchodu
Status Destroyed
PIN 35776021
Date create 01 September 1971
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INCHEBA, podnik zahraničného obchodu
Drieňova 24
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35776021
 • Registered seat: INCHEBA, podnik zahraničného obchodu, Drieňova 24, Bratislava
 • Date create: 01 September 1971
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.11.1989Zrušené obchodné meno:
   INCHEBA, podnik zahraničného obchodu
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 20.7.1982 zapisuje sa tento predmet činnosti: podnik k podpoře rozvoje vňejších ekonomických vztahů, zejména úkolú čs. vývozu, provádí propagační činnosti souvisejících se zahranične hospodářskou činností pro čs. a zahraniční subjetky, ktoré se podílejí na úkolech v oblasti vnejších ekonomických vztahů s cílem zabezpečit jednotné provádení propagace podnik úzce spolupracuje s dalšími specializovanými propagačními podniky, jež byly pro tuto činnosť zřízeny
   v záujmu hospodárného využití vlastních výstavních kapacit a skutečného počtu kvalifikovaných pracovníků je podnik oprávnen provádět doplnkovou činnosť výlučne jen na základe povolení k tomu príslušných orgánů státní správy.
   podnik zřizuje a provozuje uměleckou komisi, ktorá posuzuje obsahovou a uměleckou úroveň vybraných propagačných prostředků, realizovaných organizacemi oprávněnými k provádění zahraničné obchodní činnosti prostřednictví PZO Incheba
   na základe pověření federálního ministerstva zahraničného obchodu plní podnik jmenovité dílčí úkoly v oblasti propagace čs. zahraničního obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emil Mihalovič - ekonomický námestník generálneho riaditeľa Hočiminova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik - generálny riaditeľ Ľudových milícií 10 Bratislava
   Ing. Ivan Kulík - námestník generálneho riaditeľa Ge. L Svobodu 10 Pezinok
   05.09.1986Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kulík - námestník generálneho riaditeľa Ge. L Svobodu 10 Pezinok
   25.10.1984Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emil Mihalovič - ekonomický námestník generálneho riaditeľa Hočiminova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik - generálny riaditeľ Ľudových milícií 10 Bratislava
   24.10.1984Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emil Mihalovič - poverený dočasným vedením správy a riadením PZO Incheba Hočiminova 3 Bratislava
   13.04.1984Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emil Mihalovič - poverený dočasným vedením správy a riadením PZO Incheba Hočiminova 3 Bratislava
   12.04.1984Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Fitoš - generálny riaditeľ Fabianova 1 Bratislava
   Ing. Emil Mihalovič - námestník generálneho riaditeľa Hočiminova 3 Bratislava
   06.06.1983Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Mihalovič - námestník generálneho riaditeľa Hočiminova 3 Bratislava
   05.06.1983Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otokar Vorsa - námestník generálneho riaditeľa Jurkovičova 3 Bratislava
   15.12.1982Nové predmety činnosti:
   podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 20.7.1982 zapisuje sa tento predmet činnosti: podnik k podpoře rozvoje vňejších ekonomických vztahů, zejména úkolú čs. vývozu, provádí propagační činnosti souvisejících se zahranične hospodářskou činností pro čs. a zahraniční subjetky, ktoré se podílejí na úkolech v oblasti vnejších ekonomických vztahů s cílem zabezpečit jednotné provádení propagace podnik úzce spolupracuje s dalšími specializovanými propagačními podniky, jež byly pro tuto činnosť zřízeny
   v záujmu hospodárného využití vlastních výstavních kapacit a skutečného počtu kvalifikovaných pracovníků je podnik oprávnen provádět doplnkovou činnosť výlučne jen na základe povolení k tomu príslušných orgánů státní správy.
   podnik zřizuje a provozuje uměleckou komisi, ktorá posuzuje obsahovou a uměleckou úroveň vybraných propagačných prostředků, realizovaných organizacemi oprávněnými k provádění zahraničné obchodní činnosti prostřednictví PZO Incheba
   na základe pověření federálního ministerstva zahraničného obchodu plní podnik jmenovité dílčí úkoly v oblasti propagace čs. zahraničního obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otokar Vorsa - námestník generálneho riaditeľa Jurkovičova 3 Bratislava
   14.12.1982Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom činnosti podniku je výkon služieb v zahraničnom obchode z odboru výstavníctva a propagácie a vývoz a dovoz tovaru s tým súvisiaceho, a to ako hlavná činnost: výlučné usporadúvanie Medzinárodného chemického veľtrhu INCHEBA a ďalších výstav z odboru chémie v tuzemsku majúcich význam pre zahraničný odchod, usporadúvanie výstav a účastí na výstavách v tuzemsku pre čs. podniky i pre zahraničné podniky a organizácie, pokiaľ ide o výstavy majúce význam pre zahraničný obchod, usporadúvanie samostaných čs. ofiicálnych výstav v zahraničí a usporadúvanie oficiálnych čs. účastí na medzinárocných veľtrhoch a výstavách a usporadúvanie iných podnikov obdobnej povahy v zahraničí, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod, zabezpečovanie výstav a účastí na výstavách v zahraničí pre čs. podniky a organizáice, pokiaľ ide o výstavy majúce význam pre zahraničný obchod, vykonávanie agentúrnej propagačnej činnosti všetkých druhov súvisiacich so zahraničným obchodom, včítane dovozu a vývozu propagačných prostriedkov a služieb, zriaďovanie potrebných zariadení v zahraničí a zabezpečovanie vydavateľskej činnosti pre úlohy propagácie čekoslovenských výrobkov
   ako vedľajšia činnosť : činnosti súvisiace bezprostredne s hlavným predmetom podnikania, najmä zabezpečovanie výroby propagačných prostriedkov, zastupovanie zahraničných odborných reklamných a výstavných podnikov v tuzemsku, vývoz propagačných predmetov slúžiacich na iné účely než na propagáciu vývozu československého tovaru/ upresnenie výrobkov ustanoví podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu/
   podľa listu námestníka primátora hl. mesta SSR Bratislavy č. 188/80 zo dňa 15.8.1980 a súhlasu Federálneho ministerstva zahraničného odchodu č. 1962/18/80 zo dňa 24.9.1980 zapisuje sa doplnková hospodárska činnosť: remeselné práce, výkony autožeriavu, zapožičiavanie výstavárenského zariadenia práce sa budú vykonávať výlučne na území Bratislavy, a to prednostne pre organizácie NVB, stranícke a odborové orgány a spoločenské organizácie
   podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 12.10.1981 a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj zo dňa 28.12.1981 zapisuje sa projektová činnosť: projektovaní instalací veletrhů, výstav bez omezení rozpočtových nákladů na jednu zakázku /netýka se pozemních a inženýrských objektů/, projektováni interiérů malého rozsahu pro potreby PZO Incheba a podniků rízených NV hl. města Bratislavy do rozpočtové částky 300 000.- Kčs na jednu zakázku, projektové práce pro vlastní investiční výstavbu PZO Incheba do dvou miliónu Kčs rozpočtových nákladů stavby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Kubík - námestník generálneho riaditeľa Červenej armády 44 Bratislava
   04.02.1982Nové predmety činnosti:
   podľa listu námestníka primátora hl. mesta SSR Bratislavy č. 188/80 zo dňa 15.8.1980 a súhlasu Federálneho ministerstva zahraničného odchodu č. 1962/18/80 zo dňa 24.9.1980 zapisuje sa doplnková hospodárska činnosť: remeselné práce, výkony autožeriavu, zapožičiavanie výstavárenského zariadenia práce sa budú vykonávať výlučne na území Bratislavy, a to prednostne pre organizácie NVB, stranícke a odborové orgány a spoločenské organizácie
   podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 12.10.1981 a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj zo dňa 28.12.1981 zapisuje sa projektová činnosť: projektovaní instalací veletrhů, výstav bez omezení rozpočtových nákladů na jednu zakázku /netýka se pozemních a inženýrských objektů/, projektováni interiérů malého rozsahu pro potreby PZO Incheba a podniků rízených NV hl. města Bratislavy do rozpočtové částky 300 000.- Kčs na jednu zakázku, projektové práce pro vlastní investiční výstavbu PZO Incheba do dvou miliónu Kčs rozpočtových nákladů stavby
   06.03.1980Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Fitoš - generálny riaditeľ Fabianova 1 Bratislava
   05.03.1980Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Imrich Minár - generálny riaditeľ Jaderná 19 Bratislava
   16.08.1976Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alojz Kubík - námestník generálneho riaditeľa Červenej armády 44 Bratislava
   15.08.1976Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.07.1972Nový štatutárny orgán:
   Dr. Imrich Minár - generálny riaditeľ Jaderná 19 Bratislava
   12.07.1972Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Imrich Minár - poverený dočasným vedením správy a riadením podniku Jaderná 19 Bratislava
   12.01.1972Nové obchodné meno:
   INCHEBA, podnik zahraničného obchodu
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom činnosti podniku je výkon služieb v zahraničnom obchode z odboru výstavníctva a propagácie a vývoz a dovoz tovaru s tým súvisiaceho, a to ako hlavná činnost: výlučné usporadúvanie Medzinárodného chemického veľtrhu INCHEBA a ďalších výstav z odboru chémie v tuzemsku majúcich význam pre zahraničný odchod, usporadúvanie výstav a účastí na výstavách v tuzemsku pre čs. podniky i pre zahraničné podniky a organizácie, pokiaľ ide o výstavy majúce význam pre zahraničný obchod, usporadúvanie samostaných čs. ofiicálnych výstav v zahraničí a usporadúvanie oficiálnych čs. účastí na medzinárocných veľtrhoch a výstavách a usporadúvanie iných podnikov obdobnej povahy v zahraničí, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod, zabezpečovanie výstav a účastí na výstavách v zahraničí pre čs. podniky a organizáice, pokiaľ ide o výstavy majúce význam pre zahraničný obchod, vykonávanie agentúrnej propagačnej činnosti všetkých druhov súvisiacich so zahraničným obchodom, včítane dovozu a vývozu propagačných prostriedkov a služieb, zriaďovanie potrebných zariadení v zahraničí a zabezpečovanie vydavateľskej činnosti pre úlohy propagácie čekoslovenských výrobkov
   ako vedľajšia činnosť : činnosti súvisiace bezprostredne s hlavným predmetom podnikania, najmä zabezpečovanie výroby propagačných prostriedkov, zastupovanie zahraničných odborných reklamných a výstavných podnikov v tuzemsku, vývoz propagačných predmetov slúžiacich na iné účely než na propagáciu vývozu československého tovaru/ upresnenie výrobkov ustanoví podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Imrich Minár - poverený dočasným vedením správy a riadením podniku Jaderná 19 Bratislava