Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
PIN 00117731
TIN 2020327760
Numer VAT SK2020327760
Data utworzenia 01 styczeń 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
Domové role
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 324 604 €
Zysk -12 410 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243637609, +421243637619, +421243637759, +421243425676, +421243410020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 383,258
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 74,879
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,334
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 295
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 35,691
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 348
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 38,545
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 38,545
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 307,977
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,234
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,347
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 27,312
3. Produkty (123) - /194/ 575
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 206,228
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 200,351
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,351
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,877
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,515
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 633
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 69,882
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 402
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 383,258
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 325,953
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,282
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,282
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 184,444
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 268,002
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 268,002
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,925
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,925
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 664
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -144,954
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,748
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -175,702
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,410
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,712
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,266
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,266
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,446
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,513
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,513
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,626
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,748
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,559
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 29,593
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 29,593
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 324,604
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 47,522
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 241,419
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,171
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,784
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,050
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 336,017
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,639
D. Usług (účtová grupa 51) 59,804
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 134,142
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 97,556
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,846
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,740
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 41,079
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,766
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,766
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,241
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 346
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,413
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 149,327
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,672
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 67
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 67
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,605
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,709
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,709
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -37
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,450
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,410
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00117731 TIN: 2020327760 Numer VAT: SK2020327760
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ, Domové role, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Emil Pažický predseda Ľanová 2 Bratislava 08.08.2008
  Ing. Veronika Hrdličková podpredseda Kláštorská 24 Bratislava 08.08.2008
  Peter Turanský člen Čiližská 6 Bratislava 08.08.2008
  Imrich Bugár člen Kríková 5 Bratislava 09.10.1997
  Štefan Mišík člen Sološnická 41 Bratislava 08.08.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   07.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   09.10.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností:
   pozemkov /zasklenené plochy/
   nebytové priestory-sklady a kancelárie iba so základnými službami
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   08.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   JUDr. Július Laitman - člen Rovná 18 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   25.10.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel
   obchodná činnosť-nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a záhradkárskych potrieb
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   JUDr. Július Laitman - člen Rovná 18 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   24.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   parkové úpravy
   stavebno-montážne činnosti
   práce a služby pre členov a občanov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
   Nové sidlo:
   Domové role Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   parkové úpravy
   stavebno-montážne činnosti
   práce a služby pre členov a občanov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava