Utwórz fakturę

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Nazwa firmy VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
PIN 00156752
TIN 2020480198
Numer VAT SK2020480198
Data utworzenia 01 styczeń 1989
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2
84204
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 103 124 982 €
Zysk 2 142 671 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0906311111
Telefon(y) kom. 0906311200
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,219,527,967
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,182,173,376
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,052,148
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,052,148
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,178,870,209
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,613,733
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 833,956,140
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 126,026,404
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 91,259,726
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 103,014,206
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,251,019
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,251,019
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,263,297
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 782,152
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 782,152
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,083,459
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 680
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 680
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,516
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,080,263
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,845,363
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,356,238
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 304,384
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,763,725
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,288,129
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,943,237
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 545,888
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,552,323
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 76,699
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,475,624
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 91,294
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 28,515
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 62,377
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 402
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,219,527,967
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 451,053,807
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 307,406,758
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 307,406,758
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 147,142,265
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,873,535
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,873,535
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,926
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,926
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 251,451
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,200,797
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -949,346
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,764,799
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,764,799
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,142,671
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,575,808
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 220,688,133
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 103,888,291
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 103,888,291
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 54,133
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 309,182
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 116,436,527
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,258,710
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,258,710
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 235,519,153
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,064,397
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,883,508
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,883,508
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 594,353
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 431,825
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150,159
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,552
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,045,415
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 471,925
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 573,490
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 283,898,352
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 279,996,561
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,901,791
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 96,042,848
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 103,124,982
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,237,953
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 79,672,504
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,132,391
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,256,951
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 326,434
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,498,749
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,966,478
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,561,761
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 856,069
D. Usług (účtová grupa 51) 31,443,397
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,768,407
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,169,834
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,008,309
4. Koszty społeczne (527, 528) 590,264
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 281,985
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,858,575
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,858,575
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 188,619
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,518
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,006,147
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,158,504
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,438,572
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 269,584
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 260,692
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 260,692
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,885
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,885
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,657,357
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,606,475
2. Pozostałe koszty (562A) 5,606,475
O. Walutowe straty (563) 114
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 50,768
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,387,773
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,770,731
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,628,060
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,301
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,624,759
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,142,671
Date of updating data: 12.01.2017
Date of updating data: 12.01.2017