Utwórz fakturę

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
PIN 00165506
TIN 2020295442
Numer VAT SK2020295442
Data utworzenia 01 styczeń 1991
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Kúpeľná 107
96271
Dudince
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 899 954 €
Zysk 48 216 €
Dane kontaktowe
E-mail diamant@diamant.sk
Telefon(y) 0455502111, 0455502200
Nr(y) faksu 0455583418
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,458,609
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,527,170
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 13,244
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 13,244
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,513,926
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 292,501
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,783,616
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 199,538
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 130,904
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 107,367
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,918,340
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28,067
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,748
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,319
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 141,282
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 140,283
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,931
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,352
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 999
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,748,991
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,965
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,747,026
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,099
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 298
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,784
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 17
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,458,609
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,966,353
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,669,494
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,669,494
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,214
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 243,429
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 243,429
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,216
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,763
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 315,041
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,204
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 310,837
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 903
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 903
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 149,254
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38,772
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,772
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 59,699
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 38,089
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,747
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 947
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,565
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,830
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,735
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,493
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 3,234
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,255
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,896,048
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,899,954
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 139,322
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,756,726
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,906
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,893,270
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 66,136
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 773,856
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -887
D. Usług (účtová grupa 51) 183,882
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,365,521
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 938,970
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 35,040
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 348,857
4. Koszty społeczne (527, 528) 42,654
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34,824
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 282,073
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 282,073
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,623
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185,242
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,684
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,873,061
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,249
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20,228
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20,228
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,650
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,645
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 9,599
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,283
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -31,933
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,978
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -38,911
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,216
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016