Utwórz fakturę

DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Nazwa firmy DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo
PIN 00168017
TIN 2020316001
Numer VAT SK2020316001
Data utworzenia 04 February 1969
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo
Bajkalská cesta 31
82725
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 809 007 €
Zysk -26 126 €
Dane kontaktowe
E-mail drudop@drudop.sk
Telefon(y) 0253417385, 0253417731
Telefon(y) kom. 0905146932
Nr(y) faksu 0253416088
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,897,681
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,813,689
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,813,689
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 38,390
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,736,308
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,991
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,550
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,502
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 18,776
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,726
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 52,626
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 48,941
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,941
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,685
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,422
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,407
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,442
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,442
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,897,681
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,629,098
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,660
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 896
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,720,621
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,720,621
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 5,602
2. Inne fundusze (427, 42X) 5,602
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -73,555
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,793
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -99,348
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,126
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,583
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,734
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,734
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 47,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 180,008
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 85,321
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,321
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 42,132
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,636
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,514
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 405
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 36,241
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 36,241
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 809,007
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,469
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 87,148
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 500,329
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 161,163
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,898
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813,038
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,582
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 206,708
D. Usług (účtová grupa 51) 121,925
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 355,285
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 258,540
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 88,180
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,565
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 30,569
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 68,527
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 68,527
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,046
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,352
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,044
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,031
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 261,731
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,216
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,354
2. Pozostałe koszty (562A) 5,354
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,860
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,215
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,246
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,126
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016