Utwórz fakturę

COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Nazwa firmy COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo
PIN 00168823
TIN 2020371639
Numer VAT SK2020371639
Data utworzenia 28 1957
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo
Hálkova 1
83008
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 511 487 €
Zysk 62 948 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@jednotavidiek.sk
Telefon(y) 0244450352, 0244458864, 0244451959
Nr(y) faksu 0244458864
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,879,168
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,935,202
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,696,353
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,117,910
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,357,689
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 96,718
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,335
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,111,701
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 238,849
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 94,087
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 144,762
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 920,336
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 64
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 64
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,254
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 497,278
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 496,829
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 496,829
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 449
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 157,614
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 157,614
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 258,126
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,447
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 254,679
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,630
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,802
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 13,828
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,879,168
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,690,616
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 672,366
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 672,366
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 427,924
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,517,087
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,517,087
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 181,695
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 5,261
2. Inne fundusze (427, 42X) 176,434
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 82,287
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 49,093
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,746,309
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,746,309
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,948
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,322
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,913
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,913
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 147,621
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 73,860
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,860
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,069
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,991
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,273
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,428
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,788
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,828
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 960
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,230
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 14,063
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 167
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,537,976
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,511,487
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,460,032
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,455
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,425,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,062
D. Usług (účtová grupa 51) 172,340
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 460,003
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 300,240
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 38,512
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 111,949
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,302
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 49,659
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 448,769
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 448,769
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 195,628
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,091
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 85,935
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,240,630
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,772
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 23,245
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,196
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 2,196
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,904
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,904
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,264
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 11,163
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,107
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 19,190
O. Walutowe straty (563) 1,830
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 5,818
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,269
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 11,665
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 97,600
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,652
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 34,652
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 62,948
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016