Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ
PIN 00190195
TIN 2020362410
Numer VAT SK2020362410
Data utworzenia 01 styczeń 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ
Družstevná 2
90082
Blatné
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 856 110 €
Zysk -555 486 €
Dane kontaktowe
E-mail pdblatne@stonline.sk
Telefon(y) +421336459251
Date of updating data: 11.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,879,768
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 738,375
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 726,027
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 115,917
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 258,143
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 351,967
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 12,348
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 12,348
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,093,600
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 844,122
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,056
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 380,805
3. Produkty (123) - /194/ 371,395
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 80,642
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 2,224
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 740
8. Podatek odroczony należności (481A) 740
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 203,610
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 199,332
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199,332
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,983
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 295
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,128
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,467
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,661
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 47,793
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,836
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 39,957
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,879,768
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,089,940
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 325,523
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 325,523
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,071,352
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 70,964
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 70,964
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 214,374
2. Inne fundusze (427, 42X) 214,374
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -36,787
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -36,787
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -555,486
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 789,828
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 128,193
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 109,037
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,177
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,979
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 619,216
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 523,187
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,187
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,560
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,096
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,931
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,507
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54,935
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 40,019
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,048
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,971
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,400
Date of updating data: 11.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,971,263
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,856,110
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,834
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,459,861
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 186,310
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -237,998
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 96,339
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 347,764
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,452,833
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,049
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,132,008
D. Usług (účtová grupa 51) 308,809
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 586,500
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 424,299
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 144,992
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,209
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 40,837
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 243,516
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 243,516
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 62,183
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,394
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67,537
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -596,723
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -32,859
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,052
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,115
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,115
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -63
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,480
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,858
2. Pozostałe koszty (562A) 8,858
O. Walutowe straty (563) 208
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,414
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,428
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -609,151
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -53,665
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -56,545
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -555,486
Date of updating data: 11.07.2016
Date of updating data: 11.07.2016