Utwórz fakturę

Villa Vino Rača - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Villa Vino Rača
PIN 00190268
TIN 2020332138
Numer VAT SK2020332138
Data utworzenia 02 listopad 1949
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Villa Vino Rača
Pri vinohradoch 2
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 406 434 €
Zysk 1 669 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.villavinoraca.sk
Telefon(y) +421249202411, +421244883043, +421249202413, +421249202414, +421249202421, +421249202423, +421249202426, +421249202432
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,131,951
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,596,942
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 24,245
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 24,245
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,894,247
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,343,478
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 577,562
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 527,148
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 396,765
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 25,756
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 23,538
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 678,450
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 678,450
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,519,041
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,381,744
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 158,468
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,030,797
3. Produkty (123) - /194/ 192,079
4. Zwierzęta (124) - /195/ 400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,049,427
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 820,109
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 820,109
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 229,318
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 87,870
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,033
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 82,837
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,968
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,218
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,750
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,131,951
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,711,609
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,574,301
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,574,301
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,062,819
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 243,125
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 243,125
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 243,141
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 193,317
2. Inne fundusze (427, 42X) 49,824
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 410,813
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -54,128
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 464,941
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 175,741
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 175,741
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,669
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,007,403
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,289,572
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,132,366
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,590
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,290
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 139,326
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,601,630
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,062,493
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,062,493
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,638
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 58,501
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 59,968
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 83,459
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 326,571
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 46,197
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 46,197
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,004
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 412,939
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 55,199
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 357,740
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,406,434
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,756,190
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 157,337
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 365,400
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,051
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119,456
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,332,277
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,580,306
D. Usług (účtová grupa 51) 600,138
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 864,178
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 640,255
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 206,035
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,888
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 37,754
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 200,550
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 200,550
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,815
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,536
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 74,157
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,098,483
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 67,613
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 59,142
2. Pozostałe koszty (562A) 59,142
O. Walutowe straty (563) 1,301
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,170
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -67,613
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,544
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,875
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,524
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,351
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,669
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016