Utwórz fakturę

Villa Vino Rača - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Villa Vino Rača
PIN 00190268
TIN 2020332138
Numer VAT SK2020332138
Data utworzenia 02 listopad 1949
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Villa Vino Rača
Pri vinohradoch 2
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 979 686 €
Zysk 4 191 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.villavinoraca.sk
Telefon(y) +421249202411, +421244883043, +421249202413, +421249202414, +421249202421, +421249202423, +421249202426, +421249202432
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,904,000
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,756,475
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 29,734
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 29,734
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,046,498
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,343,478
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 605,740
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 615,789
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 432,849
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 27,724
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 20,918
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 680,243
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 636,759
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 43,484
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,127,757
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,069,085
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 211,209
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 661,115
3. Produkty (123) - /194/ 196,361
4. Zwierzęta (124) - /195/ 400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 991,006
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 764,794
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 764,794
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 226,212
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,666
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,372
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,294
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,768
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,768
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,904,000
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,718,454
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,574,301
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,574,301
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,062,819
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 242,293
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 242,293
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 243,141
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 243,141
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 412,606
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -52,335
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 464,941
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 179,103
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 179,103
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,191
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,720,496
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,283,742
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,365
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,133,402
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 137,975
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,249,118
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 571,767
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 571,767
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 164,062
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 51,635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,897
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,392
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 333,365
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 40,418
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 40,418
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 147,218
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 465,050
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 45,011
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 420,039
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,979,686
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,357,768
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 174,410
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -110,643
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 286,713
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 271,438
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,882,597
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 999,279
D. Usług (účtová grupa 51) 605,884
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 791,834
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 581,022
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 193,919
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,893
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 49,070
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 253,093
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 253,093
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,526
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,911
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 97,089
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 816,372
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84,381
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 81,817
2. Pozostałe koszty (562A) 81,817
O. Walutowe straty (563) 254
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,310
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84,372
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,717
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,526
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,646
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,191
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :00190268 TIN: 2020332138 Numer VAT: SK2020332138
 • Zarejestrowana siedziba: Villa Vino Rača, Pri vinohradoch 2, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 listopad 1949
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Krampl, CSc. predseda Pri kolíske 9156/64 Bratislava 831 06 19.06.2004
  Ing. Martin Krampl podpredseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 17.07.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - podpredseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   21.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - predseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - predseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   12.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emília Korčeková - člen L. Novomestského 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   08.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Klementisová - člen Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2009
   19.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Klementisová - člen Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2009
   JUDr. Emília Korčeková - člen L. Novomestského 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   18.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Čavojský - podpredseda Tomanova 135 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Stanislav Krampl - člen Závadská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   23.10.2007Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 831 06
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie výstav, prehliadok
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení
   nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
   demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   22.10.2007Zrušené sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 835 20
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Luknár - člen Rostovská 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Klára Wittlingerová - člen Gen.Svobodu 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.06.2004
   22.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Pri kolíske 9156/64 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   21.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Olšová 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   19.06.2004Nové obchodné meno:
   Villa Vino Rača a.s.
   Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 835 20
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie hrozna
   spracovanie jadrového, kôstkového a bobuľového ovocia
   výroba a predaj vína
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   pohostinská činnosť
   verejná cestná nákladná doprava
   poľnohospodárska výroba, vrátane nákupu a predaja poľnohospodárskych produktov
   prenájom výrobných a nevýrobných priestorov, skladovanie výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Čavojský - podpredseda Tomanova 135 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Olšová 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Stanislav Krampl - člen Závadská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Viktor Luknár - člen Rostovská 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Klára Wittlingerová - člen Gen.Svobodu 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.06.2004