Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo Vajnory - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo Vajnory
PIN 00190284
TIN 2020341246
Numer VAT SK2020341246
Data utworzenia 29 październik 1949
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo Vajnory
Hospodárska 9
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 061 188 €
Zysk -157 567 €
Dane kontaktowe
E-mail pdvajnory@stonline.sk
witryna internetowa http://www.pdvajnory.sk
Telefon(y) +421243639054, +421243711279, +421243711100, +421243711834, +421243712200, +421243712309, +421243712404, +421243712482, +421243711870
Telefon(y) kom. +421905965367
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,887,786
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,411,112
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,347,187
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 790,488
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 877,643
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 559,956
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 88,520
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 42,656
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 597
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 987,327
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 63,925
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 63,925
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,362,616
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,925,004
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 173,521
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 91,531
3. Produkty (123) - /194/ 1,571,783
4. Zwierzęta (124) - /195/ 77,958
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,210
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 419,959
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,345
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,345
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 307,750
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23,864
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,654
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,124
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 530
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 114,057
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 101,269
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 12,788
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,887,786
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,780,746
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 276,132
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 276,132
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,577,897
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 409,858
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 409,858
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -14,680
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -14,680
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,310,624
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,310,624
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -157,837
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,771,518
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 44,113
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 12,897
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,184
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 16,033
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,425,371
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 906,734
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 906,734
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 966,995
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,955
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 49,172
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 151,081
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 344,434
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,488
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 27,488
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 274,546
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 335,522
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,030
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 334,492
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,061,188
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 138,071
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,070,453
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 415,213
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 163,679
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 782,975
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 110,392
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 380,405
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,143,503
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 107,826
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,556,364
D. Usług (účtová grupa 51) 332,591
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 640,711
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 464,671
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 154,513
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,526
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 77,805
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 352,607
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 352,607
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 39,784
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,463
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,354
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -82,316
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 573,610
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 71,576
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 66,204
2. Pozostałe koszty (562A) 66,204
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,372
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -71,574
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -153,890
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,677
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 797
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -157,567
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016