Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo Budmerice - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo Budmerice
PIN 00190306
TIN 2020359396
Numer VAT SK2020359396
Data utworzenia 01 styczeń 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo Budmerice
Budmerice
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 457 727 €
Zysk 40 714 €
Dane kontaktowe
E-mail pd-budmerice@elnet.sk
Telefon(y) +421336448181
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,653,235
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,708,572
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,705,874
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 84,774
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,120,044
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 313,645
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 187,411
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,698
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 2,698
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 942,615
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 820,384
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 78,148
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 281,150
3. Produkty (123) - /194/ 307,536
4. Zwierzęta (124) - /195/ 153,550
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 119,252
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 108,632
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,632
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,780
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 840
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,979
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,026
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,953
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,048
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 437
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,611
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,653,235
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,388,740
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 144,300
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 144,300
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 877,935
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 239,049
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 239,049
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 80,936
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 80,936
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,806
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 5,806
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,714
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,181,288
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 401,309
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 90,767
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 43,448
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 113,509
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 153,585
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 745,493
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 429,997
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 429,997
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 173,584
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,376
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,391
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,349
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92,796
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,486
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,486
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 83,207
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -4,538
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 87,745
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,322,169
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,457,727
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,852,925
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 58,304
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -59,842
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 116,367
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 43,182
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 446,791
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,376,339
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,051,708
D. Usług (účtová grupa 51) 313,913
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 579,674
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 407,049
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 150,478
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,147
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 52,668
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 259,474
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 259,474
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 32,934
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 812
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85,156
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 81,388
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 602,133
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 95
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 73
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 73
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,767
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,032
2. Pozostałe koszty (562A) 22,032
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,733
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,672
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 57,716
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,002
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 14,118
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 40,714
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190306 TIN: 2020359396 Numer VAT: SK2020359396
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske družstvo Budmerice, Budmerice
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Moravčík člen ul. J. Rášu 793 Budmerice 07.03.2003
  Ing. Alexander Baxa predseda 764 Budmerice 900 86 11.03.2005
  Margita Krajčovičová člen Č. armády 573 Budmerice 900 86 14.03.2008
  Milan Peško člen J. Holčeka 127 Budmerice 900 86 14.03.2008
  Ing. Ján Tibenský člen 488 Budmerice 900 86 22.03.2013
  Ján Rašlík člen 26 Budmerice 900 86 22.03.2013
  Pavol Macko člen Sládkovičova 530/7 Modra 900 01 22.03.2013
  Ing. Vladimír Sodoma člen Baštova 3 Modra 900 01 22.03.2013
  Jozef Salanci člen Domovina 409/42 Šenkvice 900 81 22.03.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Tibenský - člen predstavenstva 488 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 22.03.2013
   Ján Rašlík - člen predstavenstva 26 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 22.03.2013
   Pavol Macko - člen predstavenstva Sládkovičova 530/7 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.03.2013
   Ing. Vladimír Sodoma - člen predstavenstva Baštova 3 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.03.2013
   Jozef Salanci - člen predstavenstva Domovina 409/42 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 22.03.2013
   16.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Beneš - člen predstavenstva Podhájska 191 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Jozefína Kačeriaková - členka ul. Červenej armády 750 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Věra Šeborová - člen predstavenstva Poľná 607 Častá 900 89 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Helena Tomašovičová - členka ul. Červenej armády 581 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozef Vaško - člen Podhájska 145 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Margita Krajčovičová - člen predstavenstva Č. armády 573 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Milan Peško - člen predstavenstva J. Holčeka 127 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Vladimír Beneš - člen predstavenstva Podhájska 191 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Věra Šeborová - člen predstavenstva Poľná 607 Častá 900 89 Vznik funkcie: 14.03.2008
   11.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Bukovič - člen Č. armády 747 Budmerice
   Peter Císar - člen J. Rášu 506 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Vladimír Šalát - člen Revolučná 733 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozef Žuška - člen ul. J. Holčeka 110 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   20.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Baxa - predseda 764 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 11.03.2005
   19.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Korič - predseda Podhájska 189 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   09.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Moravčík - člen ul. J. Rášu 793 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Peter Císar - člen J. Rášu 506 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozefína Kačeriaková - členka ul. Červenej armády 750 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Marian Korič - predseda Podhájska 189 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Vladimír Šalát - člen Revolučná 733 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Helena Tomašovičová - členka ul. Červenej armády 581 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozef Vaško - člen Podhájska 145 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozef Žuška - člen ul. J. Holčeka 110 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   08.04.2003Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie gazdovského mlieka
   drevovýroba
   stavebníctvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Bakalár - predseda Hviezdoslavova 5 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Dušan Bartoš - člen Komenského 6 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 536 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Jozefína Buková - členka J. Rašu 536 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Milan Granec - člen J. Holčeka 254 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Marian Korič - člen Podhájska 189 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ivan Matúšek - člen J. Rašu 496 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ján Ochaba - člen Č. armády 605 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ing. Vladimír Sodoma - člen Baštova 3 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   20.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Bakalár - predseda Hviezdoslavova 5 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Dušan Bartoš - člen Komenského 6 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 536 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Jozefína Buková - členka J. Rašu 536 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Pavol Bukovič - člen Č. armády 747 Budmerice
   Milan Granec - člen J. Holčeka 254 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Marian Korič - člen Podhájska 189 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ivan Matúšek - člen J. Rašu 496 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ján Ochaba - člen Č. armády 605 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ing. Vladimír Sodoma - člen Baštova 3 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   19.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Jozef Brezovský - člen Č. armády 748 Budmerice
   Miroslav Císar - podpredseda Č. adrmády 597 Budmerice
   Mária Dzíbelová - člen 42 Štefanová
   Božena Hurbanová - člen J. Rašu 476 Budmerice
   Marian Korič Podhájska 189 Budmerice
   Margita Krajčovičová - člen Č. armády 573 Budmerice
   Ladislav Mladenov - člen Č. armády 574 Budmerice
   Vladimír Nahálka - predseda J.Rašu 504 Budmerice
   Jozef Šabran - člen J. Rašu 567 Budmerice
   06.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Marian Korič Podhájska 189 Budmerice
   05.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dubovský - člen J. Rašu 473 Budmerice
   22.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Jozef Brezovský - člen Č. armády 748 Budmerice
   Miroslav Císar - podpredseda Č. adrmády 597 Budmerice
   Ing. Stanislav Dubovský - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Mária Dzíbelová - člen 42 Štefanová
   Božena Hurbanová - člen J. Rašu 476 Budmerice
   Margita Krajčovičová - člen Č. armády 573 Budmerice
   Ladislav Mladenov - člen Č. armády 574 Budmerice
   Vladimír Nahálka - predseda J.Rašu 504 Budmerice
   Jozef Šabran - člen J. Rašu 567 Budmerice
   21.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Jozef Brezovský - člen Č. armády 748 Budmerice
   Miroslav Císar - podpredseda Č. armády 597 Budmerice
   Ing. Stanislav Dubovský - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Mária Dzíbelová - člen 42 Štefanová
   Božena Hurbanová - člen J. Rašu 476 Budmerice
   Margita Krajčovičová - člen Č. armády 573 Budmerice
   Ladislav Mladenov - člen Č. armády 574 Budmerice
   Vladimír Nahálka - predseda Jána Rašu 504 Budmerice
   Školastika Pastuchová - člen Nerudova 10 Pezinok
   Daniela Pešková - člen J. Rašu 502 Budmerice
   Ján Rašlík - člen J. Holčeka 26 Budmerice
   Jozef Šabran - člen J. Rašu 567 Budmerice
   21.02.1995Nové predmety činnosti:
   mäsovýroba
   spracovanie gazdovského mlieka
   04.08.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   opravy motorovvých vozidiel a poľnohospodárskych strojov
   cestná motorová doprava
   prenájom výrobných prostriedkov členom a iným subjektom
   zabezpečenie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva, najmä poskytovanie naturálnych produktov z vlastnej produkcie, služieb mechanizačnými a dopravnými prostriedkami družstva
   obchodná činnosť mimo tovarom na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   drevovýroba
   stavebníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Jozef Brezovský - člen Č. armády 748 Budmerice
   Miroslav Císar - podpredseda Č. armády 597 Budmerice
   Ing. Stanislav Dubovský - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Mária Dzíbelová - člen 42 Štefanová
   Božena Hurbanová - člen J. Rašu 476 Budmerice
   Margita Krajčovičová - člen Č. armády 573 Budmerice
   Ladislav Mladenov - člen Č. armády 574 Budmerice
   Vladimír Nahálka - predseda Jána Rašu 504 Budmerice
   Školastika Pastuchová - člen Nerudova 10 Pezinok
   Daniela Pešková - člen J. Rašu 502 Budmerice
   Ján Rašlík - člen J. Holčeka 26 Budmerice
   Jozef Šabran - člen J. Rašu 567 Budmerice
   03.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou.
   výroba a predaj výrobkov z kovu,dreva a iných materiálov
   obchodná činnosť,do ktorej patrí závodná jedáleň,predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Poľnohospodárske družstvo Budmerice (ďalej len "družstvo") je dobrovoľným združením občanov,ktorí spoločne vykonávajú poľnohospodársku a potravinársku výrobu,ďalšie hospodárske činnosti a iné činnosti.Družstvo slúži tiež k uspokojovaniu a podpore záujmov svojích členov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dubovský - podpredseda 473 Budmerice
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Rača, Kirovova 232 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Budmerice
   Nové sidlo:
   Budmerice
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou.
   výroba a predaj výrobkov z kovu,dreva a iných materiálov
   obchodná činnosť,do ktorej patrí závodná jedáleň,predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Poľnohospodárske družstvo Budmerice (ďalej len "družstvo") je dobrovoľným združením občanov,ktorí spoločne vykonávajú poľnohospodársku a potravinársku výrobu,ďalšie hospodárske činnosti a iné činnosti.Družstvo slúži tiež k uspokojovaniu a podpore záujmov svojích členov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dubovský - podpredseda 473 Budmerice
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Rača, Kirovova 232 Bratislava