Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
PIN 00190390
TIN 2020362443
Numer VAT SK2020362443
Data utworzenia 01 styczeń 1973
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
Hlboká cesta 45/3681
90025
Chorvátsky Grob
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 400 629 €
Zysk -35 697 €
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,347,780
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,614,914
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,935
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,935
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,601,250
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 365,447
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 560,953
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 461,489
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 121,639
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 79,892
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,830
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 9,729
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 9,729
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,723,459
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 717,806
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 103,378
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 121,701
3. Produkty (123) - /194/ 378,672
4. Zwierzęta (124) - /195/ 114,055
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 919,848
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 360,704
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 360,704
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 554,844
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,300
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 85,805
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,118
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 84,687
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,407
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,407
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,347,780
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,455,655
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 134,215
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 134,215
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,567,928
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 285,914
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 285,914
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -496,705
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -496,705
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,697
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 889,934
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 187,429
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 163,220
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,611
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,598
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 520,294
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 362,752
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 362,752
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,838
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,671
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,811
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,955
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 94,267
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 45,297
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 41,997
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,300
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 136,914
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,191
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,191
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,015,838
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,400,629
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,308,344
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 44,770
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 98,935
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 58,920
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 208,704
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 680,956
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,422,022
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,614,867
D. Usług (účtová grupa 51) 463,524
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 593,196
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 424,471
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 240
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 157,955
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,530
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 98,531
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 400,832
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 400,832
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 175,034
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,038
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 432,578
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 42
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,340
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,089
2. Pozostałe koszty (562A) 16,089
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,251
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,298
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -41,691
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -5,994
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,207
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,201
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -35,697
Date of updating data: 21.08.2015
Date of updating data: 21.08.2015
 • PIN :00190390 TIN: 2020362443 Numer VAT: SK2020362443
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe, Hlboká cesta 45/3681, 90025, Chorvátsky Grob
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1973
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Satko predseda Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika 18.06.2013
  Ing. Milan Jurčovič podpredseda Brezová 357/37 Viničné 900 23 18.06.2013
  Emil Suchý člen Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 18.06.2013
  Ing. Miroslav Janák člen Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 18.06.2013
  Ján Polgár člen Nálepkova 16/1077 Bernolákovo 900 27 18.06.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.07.2013Nové sidlo:
   Hlboká cesta 45/3681 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ján Polgár - člen Nálepkova 16/1077 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 18.06.2013
   24.07.2013Zrušené sidlo:
   Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   06.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   05.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Alena Barciová - Člen predstavenstva Bernolákova 243/62 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ján Fördöš - Člen predstavenstva Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva 357 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok - Myslenice 902 03 Vznik funkcie: 16.03.2004
   25.05.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Alena Barciová - Člen predstavenstva Bernolákova 243/62 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ján Fördöš - Člen predstavenstva Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva 357 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok - Myslenice 902 03 Vznik funkcie: 16.03.2004
   24.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Alena Barciová Bernolákova 62 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Šancova 5 Pezinok
   Ján Fordoš Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob
   Ing. Jaroslav Frindrich Hviezdoslavova 12 Bernolákovo
   Ing. Miroslav Janák Čapková 4 Bratislava
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD Kollárova 3 Senec
   Emil Mráz Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko - podpredseda PD Štúrova 54 Pezinok
   Tibor Szalay Kollárova 434/34 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés ul. Nár. oslobodenia 15 Bernolákovo
   Viliam Šimor Obilná 54 Bernolákovo
   Štefan Šupica Hlboká cesta 627/68 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová Hlboká cesta 677/20 Chorvátsky Grob
   11.06.2001Nové predmety činnosti:
   ťažba piesku a štrkopieskov vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín podľa zák.č. 51/1988 Zb.
   03.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Alena Barciová Bernolákova 62 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Šancova 5 Pezinok
   Ján Fordoš Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob
   Ing. Jaroslav Frindrich Hviezdoslavova 12 Bernolákovo
   Ing. Miroslav Janák Čapková 4 Bratislava
   Emil Mráz Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko - podpredseda PD Štúrova 54 Pezinok
   Tibor Szalay Kollárova 434/34 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés ul. Nár. oslobodenia 15 Bernolákovo
   Štefan Šupica Hlboká cesta 627/68 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová Hlboká cesta 677/20 Chorvátsky Grob
   02.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Ing. Alžbeta Babulíková Družstevná 30 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko D.Virgoviča 25 Pezinok
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslobodenia 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   30.04.1999Nové predmety činnosti:
   stravovanie závodné a iné účelové
   prevádzka závlah
   22.10.1996Nové sidlo:
   Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD Kollárova 3 Senec
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   21.10.1996Zrušené sidlo:
   Chorvátsky Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   02.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Ing. Alžbeta Babulíková Družstevná 30 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko D.Virgoviča 25 Pezinok
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslobodenia 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Viliam Šimor Obilná 54 Bernolákovo
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   01.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Karol Donáth Cverglov rad 5 Bernolákovo
   Peter Drahoň Bernolákova 60 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Daniel Gúnar Mierová 14 Bernolákovo
   Michal Jankovič Horný dvor 1 Bernolákovo
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Karol Kotlár Nár. Oslob. 6 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Vladimír Palkovič Poštová 6 Bernolákovo
   Ján Polgár - podpredseda Nálepková 16 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslob. 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   25.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   24.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Holzinger Fučíková 24 Ivanka pri Dunaji
   21.05.1993Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
   viazané remeselné a iné živnosti podľa prílohy č. 1 a 2 zákona č. 455/91 Zb. - skupina 201 - 214 a to:
   výroba náterových hmôt
   výroba obalov
   stavietľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Donáth Cverglov rad 5 Bernolákovo
   Peter Drahoň Bernolákova 60 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Daniel Gúnar Mierová 14 Bernolákovo
   Vojtech Holzinger Fučíková 24 Ivanka pri Dunaji
   Michal Jankovič Horný dvor 1 Bernolákovo
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Karol Kotlár Nár. Oslob. 6 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Vladimír Palkovič Poštová 6 Bernolákovo
   Ján Polgár - podpredseda Nálepková 16 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslob. 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   20.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Predmetom činnosti družstva je:
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   obchodná činnosť s vlastnými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
   iná hospodárska činnosť do ktorej patrí:
   drobná chemická výroba a predaj výrobkov tejto výroby
   drevospracujúca výroba
   stavebno-údržbárske práce
   poskytovanie prác a služieb pre členov,pre iné fyzické i právnické osoby a to nepravidelne,doprava,mechanizované poľné práce.
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
   Činnosti,na ktoré je treba povolenie podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
   Družstvo vykonáva svoju činnosť samostatne a na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Matej Lopušný - predseda Púpavová 22 Bratislava
   Ján Polgár - podpredseda Nálepkova 16 Bernolákovo
   01.01.1973Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
   Nové sidlo:
   Chorvátsky Grob
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Predmetom činnosti družstva je:
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   obchodná činnosť s vlastnými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
   iná hospodárska činnosť do ktorej patrí:
   drobná chemická výroba a predaj výrobkov tejto výroby
   drevospracujúca výroba
   stavebno-údržbárske práce
   poskytovanie prác a služieb pre členov,pre iné fyzické i právnické osoby a to nepravidelne,doprava,mechanizované poľné práce.
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
   Činnosti,na ktoré je treba povolenie podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
   Družstvo vykonáva svoju činnosť samostatne a na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Matej Lopušný - predseda Púpavová 22 Bratislava
   Ján Polgár - podpredseda Nálepkova 16 Bernolákovo