Utwórz fakturę

Podielnicke družstvo DUNAJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Podielnicke družstvo DUNAJ
PIN 00190667
TIN 2020358835
Numer VAT SK2020358835
Data utworzenia 01 styczeń 1976
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Podielnicke družstvo DUNAJ
Vývojová 852
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 730 609 €
Zysk -222 243 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262859526, +421267202811, +421262528154, +421262528155, +421267202812, +421267202813, +421267202814, +421267202815, +421267202816, +421267202817, +421267202818, +421267202822, +421267202825, +421262859200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,400,738
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,936,458
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,936,425
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 918,833
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,439,497
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,479,951
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 98,144
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 33
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 33
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,431,074
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,195,886
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 539,729
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 781,072
3. Produkty (123) - /194/ 871,765
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,320
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 848,815
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 848,815
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,273,693
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 378,913
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,204
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,709
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 589,251
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 132,678
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 172,851
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 112,680
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,794
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 107,886
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,206
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 33,206
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,400,738
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,217,391
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,051,537
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,051,537
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,882,903
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 787,462
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 787,462
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 72,076
2. Inne fundusze (427, 42X) 72,076
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -776,280
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -776,280
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,421,936
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,421,936
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -222,243
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,078,612
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 740,777
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 613,700
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,597
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 104,480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,011,237
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 936,782
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250,537
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 686,245
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,030
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,140
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,247
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,642
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,396
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 57,720
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 57,720
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,233,081
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 35,797
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 104,735
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 91,643
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 13,092
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,364,441
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,730,609
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,078,912
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 150,529
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -487,655
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 135,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 853,823
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,938,403
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,240,446
D. Usług (účtová grupa 51) 818,253
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 738,818
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 551,508
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 181,095
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,215
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 156,374
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 785,440
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 785,440
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 129,675
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 69,397
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -207,794
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 683,087
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,372
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 7
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31,365
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31,365
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93,395
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 85,244
2. Pozostałe koszty (562A) 85,244
O. Walutowe straty (563) 17
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -62,023
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -269,817
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -47,574
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,886
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -50,460
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -222,243
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190667 TIN: 2020358835 Numer VAT: SK2020358835
 • Zarejestrowana siedziba: Podielnicke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1976
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tibor Szabo predseda Matúškovo 105 Matúškovo 925 01 21.11.2007
  Ing. Peter Czirák podpredseda 828 Matúškovo 925 01 21.11.2007
  Ing. Ladislav Róka člen Hlavná 47 Galanta 924 01 21.11.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.06.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   11.10.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   10.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   murárstvo
   opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
   prípravné práce k realizácii stavby
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   31.07.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   27.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Szabo - predseda predstavenstva Matúškovo 105 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   Ing. Peter Czirák - podpredseda predstavenstva 828 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   Ing. Ladislav Róka - člen predstavenstva Hlavná 47 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   26.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ľudovít Varga - člen Pohraničníkov 511 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   31.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ľudovít Varga - člen Pohraničníkov 511 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   30.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce Vznik funkcie: 09.04.1999
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   13.09.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   marketing a prieskum trhu
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   10.05.2006Nové obchodné meno:
   Podielnicke družstvo DUNAJ
   Nové sidlo:
   Vývojová 852 Bratislava - Rusovce 851 10
   09.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo DUNAJ
   Zrušené sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce 851 10
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce Vznik funkcie: 09.04.1999
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   15.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   mäsiarstvo a údenárstvo
   drevárska výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   17.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bokor - člen Kovácsová 466 Bratislava - Rusovce
   Štefan Brosz - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čuňovo
   Teodor Fodor - člen Balkánska 25 Bratislava - Rusovce
   Štefan Hegyi - člen Holíčska 1 Bratislava
   Michal Rabb - člen Petržalská 217 Bratislava - Čuňovo
   Igor Rehák - člen Kovácsová 319/44 Bratislava - Rusovce
   Peter Šimo - člen Balkánska 276 Bratislava - Rusovce
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Štefan Brosz - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Igor Rehák - člen Kovácsová 319/44 Bratislava - Rusovce
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Basti - člen Hraničiarska 14 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   04.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Basti - člen Hraničiarska 14 Bratislava - Čuňovo
   Ján Bokor - člen Kovácsová 466 Bratislava - Rusovce
   Teodor Fodor - člen Balkánska 25 Bratislava - Rusovce
   Štefan Hegyi - člen Holíčska 1 Bratislava
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Michal Rabb - člen Petržalská 217 Bratislava - Čuňovo
   Peter Šimo - člen Balkánska 276 Bratislava - Rusovce
   03.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Brozs - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čunovo
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Vladimír Lukáčik - člen Karadžičova 57 Bratislava
   Ing. Anton Markovič - predseda Planckova 4 Bratislava
   Ján Novák - člen Rasltinná 11 Bratislava - Jarovce
   Martin Rudolf - člen Kovácsova 341 Bratislava - Rusovce
   Ing. Ján Tim - podpredseda Kovácsova 319 Bratislava - Rusovce
   Alexander Valentich - člen Na hrádzi 156 Bratislava - Čunovo
   03.06.1993Nové sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ich spracovania a ďalšieho predaja
   živnostenské podnikanie v odbore:
   kúpa a predaj spracovaných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   kúpa a predaj poľnohospodárskej techniky a technológie
   verejná cestná nákladná doprava
   murárstvo
   opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
   mäsiarstvo a údenárstvo
   drevárska výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Brozs - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čunovo
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Vladimír Lukáčik - člen Karadžičova 57 Bratislava
   Ján Novák - člen Rasltinná 11 Bratislava - Jarovce
   Martin Rudolf - člen Kovácsova 341 Bratislava - Rusovce
   Alexander Valentich - člen Na hrádzi 156 Bratislava - Čunovo
   02.06.1993Zrušené sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
   iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1976Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo DUNAJ
   Nové sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
   iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Markovič - predseda Planckova 4 Bratislava
   Ing. Ján Tim - podpredseda Kovácsova 319 Bratislava - Rusovce