Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo v Tomášove - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
PIN 00190721
TIN 2020362751
Numer VAT SK2020362751
Data utworzenia 01 styczeń 1973
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
Tomášov
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 790 049 €
Zysk -20 693 €
Dane kontaktowe
E-mail pdtomasov@gmail.com
Telefon(y) 0245958180, 0905564504
Telefon(y) kom. 0905564504
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,409,951
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,975,380
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,925
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,925
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,363,999
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,984
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 496,790
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 822,938
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 37,287
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 607,456
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 3,320
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 604,136
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,383,100
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 834,397
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 61,378
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 186,700
3. Produkty (123) - /194/ 533,624
4. Zwierzęta (124) - /195/ 52,695
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 520,427
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 209,853
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,853
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 310,389
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 185
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,276
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 614
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,662
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 51,471
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,710
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 49,761
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,409,951
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,962,688
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 189,072
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 189,072
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,731,623
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 121,577
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 121,577
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -58,891
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -58,891
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,693
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,779
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 135,770
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16,607
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 119,163
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,046
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,319
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,319
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 22,730
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,315
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,682
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,963
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28,763
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 217,484
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 34,971
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 103,608
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 78,905
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,682,971
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,790,049
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,259,757
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 77,195
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -51,332
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 28,654
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 132,228
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 343,547
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,794,410
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 750,594
D. Usług (účtová grupa 51) 236,585
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 440,375
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 313,252
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 112,028
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,095
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34,350
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 250,592
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 250,592
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 58,157
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -4,753
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,510
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,361
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 327,095
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,472
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,558
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,558
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 914
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,003
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 26,003
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,531
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,892
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -7,199
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,176
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,375
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,693
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016
 • PIN :00190721 TIN: 2020362751 Numer VAT: SK2020362751
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske družstvo v Tomášove, Tomášov
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1973
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Herics predseda Mlynská 28 Tomášov 900 44 29.04.2016
  Milan Majtán podpredseda Senecká 18 Tomášov 900 44 29.04.2016
  Silvia Méryová Kvetná 1 Tomášov 900 44 29.04.2016
  František Gavajda Mlynská 35 Tomášov 900 44 29.04.2016
  Marcel Múčka Slnečná 31 Nová Dedinka 900 29 29.04.2016
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Jozef Herics - predseda predstavenstva Mlynská 28 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 29.04.2016
   Milan Majtán - podpredseda predstavenstva Senecká 18 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 29.04.2016
   18.05.2016Nový štatutárny orgán:
   Silvia Méryová Kvetná 1 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 29.04.2016
   František Gavajda Mlynská 35 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 29.04.2016
   Marcel Múčka Slnečná 31 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 29.04.2016
   24.06.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   18.06.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie čerpacej stanice na zavlažovanie
   13.10.1993Nové predmety činnosti:
   stavebné práce - pokrývačské práce
   opravy poľnohospodárskych strojov
   zámočnícke práce
   obchodná činnosť-nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
   výroba a predaj poľnohospodárskych a potravinových výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1973Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
   Nové sidlo:
   Tomášov
   Nová právna forma:
   Družstvo