Utwórz fakturę

Družstvo podielnikov Devín - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Družstvo podielnikov Devín
PIN 00190802
TIN 2020344436
Numer VAT SK2020344436
Data utworzenia 01 1982
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Družstvo podielnikov Devín
Čsl. tankistov 300/A
84353
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 087 749 €
Zysk -234 332 €
Dane kontaktowe
E-mail dpdevin@dpdevin.sk
Telefon(y) 0911350023, 0265956120
Telefon(y) kom. +421911350023
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,442,670
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,746,654
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 517
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 517
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,546,080
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,552
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,934,654
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 461,750
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 3,895
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 139,345
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,884
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 200,057
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 198,199
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 1,858
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,695,813
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,011,497
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 49,360
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 308,239
3. Produkty (123) - /194/ 530,778
4. Zwierzęta (124) - /195/ 123,120
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 506,024
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 442,444
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,444
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,700
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 52,880
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 178,292
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,805
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 172,487
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 203
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 203
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,442,670
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -691,215
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 102,237
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -2,655
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 824,853
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 441,579
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 441,579
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 9,389
2. Inne fundusze (427, 42X) 9,389
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -105,197
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -105,197
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,727,089
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,727,089
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -234,332
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,825,946
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,974,376
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,830,346
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,504
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 124,526
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 836,897
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 673,285
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 673,285
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,130
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,853
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,541
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,860
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 114,228
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,673
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,673
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 307,939
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 289,466
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 18,473
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,792,123
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,087,749
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,569,817
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 185,834
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -203,854
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 113,255
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 33,895
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 388,802
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,208,487
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 901,763
D. Usług (účtová grupa 51) 492,570
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 417,405
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 298,884
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 102,424
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,097
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 43,235
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 297,048
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 297,048
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 41,414
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,052
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -120,738
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 270,719
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,724
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 6,829
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 6,829
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,903
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,903
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,992
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 103,807
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 100,836
2. Pozostałe koszty (562A) 100,836
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,970
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93,083
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -213,821
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,511
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,630
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -234,332
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016