Utwórz fakturę

Incheba, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Incheba, akciová
PIN 00211087
TIN 2020451411
Numer VAT SK2020451411
Data utworzenia 24 listopad 1989
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Incheba, akciová
Viedenská cesta 3
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 299 502 €
Zysk 280 755 €
Dane kontaktowe
E-mail hotel@incheba.sk
witryna internetowa http://www.incheba.sk
Telefon(y) +421267271111, +421267272400, +421267273106
Nr(y) faksu 0262411838
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,743,900
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,199,760
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,357
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,357
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,156,102
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,661,302
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,801,366
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 431,594
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 6,062
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 65,415
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 164,369
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 25,994
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 37,301
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 37,301
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,384,131
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 186,582
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 34,856
3. Produkty (123) - /194/ 149,454
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,272
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 406,844
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 356,453
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,578
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 286,875
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,143
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 49,248
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,790,705
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 87,971
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,702,734
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 160,009
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 27,561
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 132,448
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,743,900
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,820,083
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,881,011
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,881,011
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,648,797
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,572,753
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,572,753
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,985,681
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,985,681
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -4,639,878
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -4,639,878
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 90,964
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 90,964
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 280,755
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,838,286
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 81,197
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 426
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 21,488
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 59,283
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,501,988
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,948,114
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,948,114
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 61,855
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 186,758
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 118,912
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 173,673
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,676
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 255,101
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 177,151
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 77,950
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 85,531
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,031
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 84,500
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,952,197
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,299,502
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,519
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,946,678
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 42,625
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 30,665
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 208,580
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,435
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,844,710
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,549
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,041,233
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 2,148
D. Usług (účtová grupa 51) 2,255,025
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,111,107
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,167,551
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 36,072
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 807,096
4. Koszty społeczne (527, 528) 100,388
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 324,308
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,383,549
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,383,549
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 204,715
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 338,461
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181,615
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 454,792
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,724,532
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 363,405
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 328,731
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 328,731
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10,807
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10,807
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23,867
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 371,790
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 7,763
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,183
2. Pozostałe koszty (562A) 1,183
O. Walutowe straty (563) 356,546
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,298
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,385
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 446,407
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 165,652
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 170,639
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,987
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 280,755
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016