Utwórz fakturę

OMNIA KLF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OMNIA KLF
PIN 00211095
TIN 2020464512
Numer VAT SK2020464512
Data utworzenia 01 grudzień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba OMNIA KLF
Kukučínova 2734
02401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 80 379 882 €
Zysk 610 237 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0414201133, 0414201109, 0414201476
Nr(y) faksu 0414201169, 0414201153
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 47,184,831
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 35,616,503
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,349,535
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 19,134
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 1,329,554
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 847
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,505,328
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 903,152
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,481,022
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,623,065
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 293,179
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,204,910
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,761,640
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,732,676
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 28,964
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,528,694
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,360,558
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,513,300
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,330,124
3. Produkty (123) - /194/ 1,138,971
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 378,163
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 32,868
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 32,868
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,953,548
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,814,218
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,814,218
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 135,200
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,130
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 181,720
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,909
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 177,811
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39,634
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,686
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 31,470
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,478
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 47,184,831
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,531,420
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,345,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,345,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,936,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,989,692
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,989,692
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,064
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,064
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 4,003,279
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,119,557
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 1,883,722
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -354,811
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,195,386
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,550,197
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 610,237
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,538,315
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,419,139
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 876,517
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 876,517
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 109,199
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 303,523
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 129,900
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 9,036,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,348,917
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,426,724
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,426,724
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 262,032
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 315,979
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,854
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 281,328
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 143,891
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 143,891
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,590,368
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,115,096
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,855
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 985,909
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 118,332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 60,672,698
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 80,379,882
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,212,328
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 29,934,521
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 525,738
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 55,213
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 3,418,797
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,978,225
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,255,060
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,910,114
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 30,269,256
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,719,631
D. Usług (účtová grupa 51) 1,750,354
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,457,427
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,896,226
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,187
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,412,641
4. Koszty społeczne (527, 528) 145,373
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 110,765
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,107,111
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,107,111
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,163,672
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -19,684
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,351,582
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,469,768
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,407,356
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,229
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1,089
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 112
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 112
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 700,178
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 1,090
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 474,927
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 4,293
2. Pozostałe koszty (562A) 470,634
O. Walutowe straty (563) 236
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 223,925
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -698,949
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 770,819
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 160,582
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,996
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 156,586
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 610,237
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00211095 TIN: 2020464512 Numer VAT: SK2020464512
 • Zarejestrowana siedziba: OMNIA KLF, Kukučínova 2734, 02401, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 grudzień 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2009Nové sidlo:
   Kukučínova 2734 Kysucké Nové Mesto 024 01
   15.07.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   22.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Fedor - predseda Gelnická 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2009
   Ing. Peter Zuzčák - člen Palárikova 2144/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   Ing. Miroslav Lukáč - podpredseda Novosická 1862 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   21.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Droščin - člen Zákysučie 654 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Jozef Fedor - podpredseda Gelnická 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Martin Mravec - predseda Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.08.2008
   06.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Droščin - člen Zákysučie 654 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Jozef Fedor - podpredseda Gelnická 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Martin Mravec - predseda Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.08.2008
   05.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Mišo - predseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.04.2007
   Ing. Martin Mravec - podpredseda Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.04.2007
   Ing. Peter Zuzčák - člen Palárikova 2144/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 06.11.2007
   01.01.2008Nové obchodné meno:
   OMNIA KLF, a. s.
   Nové predmety činnosti:
   výroba ložísk
   nakladanie s nebezpečným odpadom
   31.12.2007Zrušené obchodné meno:
   OMNIA, a.s.
   28.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zuzčák - člen Palárikova 2144/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 06.11.2007
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Švaňa - člen Dunajov 218 Dunajov 023 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   01.07.2007Nové predmety činnosti:
   činnosť colného deklaranta
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   01.04.2007Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
   kováčstvo
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   skladovanie výrobkov a materiálov
   marketingové služby
   prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   recyklovanie kovového odpadu a šrotu
   recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
   opravy a montáž strojov a zariadení
   kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ), administratívne práce
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   organizovanie kurzov, školení a prednášok
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )
   poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )
   spracovanie údajov
   inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   technické testovanie, meranie a analýzy
   kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
   opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
   poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti
   overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Mišo - predseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.04.2007
   Ing. Martin Mravec - podpredseda Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.04.2007
   31.03.2007Zrušeny predmety činnosti:
   administratívne práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Droščin - člen Zákysučie 654 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Mgr. Martin Laca - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Martin Mravec - člen Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 31.08.2006
   26.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Droščin - člen Zákysučie 654 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Mgr. Martin Laca - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Martin Mravec - člen Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Martin Švaňa - člen Dunajov 218 Dunajov 023 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   25.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.09.2000
   Mgr. Martin Laca - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2000
   01.08.2006Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Laca - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   31.07.2006Zrušené sidlo:
   Šancova 54 Bratislava 814 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Laca Kozmonautická 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 14.06.2002
   14.04.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   prenájom hardware
   činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   služby verejných nosičov a poslov
   administratívne práce
   13.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastupovanie
   konzultačná činnosť
   marketing a reklama
   vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
   vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
   prenájom motorových vozidiel
   operatívny leasing motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov
   upratovacie služby
   inžinierska činnosť(okrem vybraných činností v stavebníctve)
   neverejná cestná nehromadná nepravidelná doprava osôb
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská služba ohľadne programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   prenájom hardware
   organizačné poradenstvo
   poradenské služby v oblasti obchodu
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   24.12.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   13.09.2002Nové obchodné meno:
   OMNIA, a.s.
   Nové sidlo:
   Šancova 54 Bratislava 814 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.09.2000
   Mgr. Martin Laca Kozmonautická 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 14.06.2002
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2000
   12.09.2002Zrušené obchodné meno:
   OMNIA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Šancova 54 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Babálová Bullova 25 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 6442/24 Bratislava
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava
   16.04.2002Nové sidlo:
   Šancova 54 Bratislava 811 05
   15.04.2002Zrušené sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava
   09.01.2002Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská služba ohľadne programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   prenájom hardware
   organizačné poradenstvo
   poradenské služby v oblasti obchodu
   13.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 6442/24 Bratislava
   12.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Sklenárova 8 Bratislava
   29.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Babálová Bullova 25 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava
   28.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - podpredseda Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Edmund Kozel - predseda predstavenstva Jakubíkova 12 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda Agátová 9 Trnava
   19.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda Agátová 9 Trnava
   18.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda predstavenstva Agátová 9 Bratislava
   27.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edmund Kozel - predseda predstavenstva Jakubíkova 12 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda predstavenstva Agátová 9 Bratislava
   26.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž - člen Alstrova 62 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - predseda Agátova 9 Trnava
   26.03.1998Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   inžinierska činnosť(okrem vybraných činností v stavebníctve)
   neverejná cestná nehromadná nepravidelná doprava osôb
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   19.08.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   operatívny leasing motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž - člen Alstrova 62 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - podpredseda Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - predseda Agátova 9 Trnava
   18.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž - člen Alstrova 62 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - podpredseda Schiffelova 8 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - predseda kpt. Nálepku 5 Trnava
   28.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž - člen Alstrova 62 Bratislava
   27.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Falath - člen Pifflova 4 Bratislava
   11.10.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastupovanie
   konzultačná činnosť
   marketing a reklama
   vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
   vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Falath - člen Pifflova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - podpredseda Schiffelova 8 Bratislava
   10.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastupovanie
   konzultačná činnosť
   marketing a reklama
   vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kovačovský - člen Rajecká 4 Bratislava
   Eduard Mikuš - podpredseda Lysáková 16 Bratislava
   21.09.1992Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastupovanie
   konzultačná činnosť
   marketing a reklama
   vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Kovačovský - člen Rajecká 4 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - predseda kpt. Nálepku 5 Trnava
   Eduard Mikuš - podpredseda Lysáková 16 Bratislava
   20.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 21.8.1990 Č.j.: 483/13/90, Registr.č.:108000948 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Vývoz a dovoz ložísk, inštalačných armatúr a materiálov, elektrických spotrebičov pre domácnosť, šijacích a pletacích strojov, svietidiel, spotrebenej elektroniky, prepravných prostriedkov, zariadení pre sklady, strojov a zariadení pre zváranie, spájkovanie a rezanie kovov,vykurovacích a varných zariadení,zariadení pre ústredné vykurovanie, technických prostriedkov pre hromadnú zábavu a krematóriá.
   2. Vývoz a dovoz ďalších vecí s výnimkou položiek stanovených v prílohe,ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia a u ktorých nie je organizácia uvedená.
   3. Kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR na základe zmlúv o obchodnom zastupovaní, alebo zmlúv o sprostredkovaní spočívajúcich v sprostredkovaní uzatvárania a sledovania plnenia zmlúv o dodávkach tovaru, alebo poskytovania služieb medzi zastupovanou zahraničnou osobou a československou osobou oprávnenou k vykonávaniu zahranično-obchodnej činnosti alebo k poskytovaniu zahranično- hospodárskych služieb.
   5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv v obstarávaní záležitostí v mene organizácie a na účet čs. osôb.
   6. Poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímania služieb od zahraničných osôb.
   Okrem toho pre sortimentnú skladbu dovozu organizácia zabezpečuje aj tuzemskú obchodnoodbytovú činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Imrich Bako Bezručova 6 Nové Zámky
   Ing. Ján Dovalovský Ladislava Szántoa 27 Bratislava
   Ing. Vilam Jančovič , CSc. Tekovská 18 Zlaté Moravce
   Ing. Viliam Krajčovič - generálny riaditeľ kpt. Nálepku 5 Trnava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. Pred poľom 12 Trenčín
   Ing. Alfréd Richter I. Krasku 252/6 Považská Bystrica
   Ing. Ján Spúra Allendeho 2767 Poprad
   Ing. Eva Stalmašková Žukovova 32 Bratislava
   Ing. Július Tóth - predseda Muránska 8 Košice
   Ing. Jiří Němec Mla-dé fronty 1621 Praha 4 Česká republika
   01.12.1990Nové obchodné meno:
   OMNIA a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 21.8.1990 Č.j.: 483/13/90, Registr.č.:108000948 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Vývoz a dovoz ložísk, inštalačných armatúr a materiálov, elektrických spotrebičov pre domácnosť, šijacích a pletacích strojov, svietidiel, spotrebenej elektroniky, prepravných prostriedkov, zariadení pre sklady, strojov a zariadení pre zváranie, spájkovanie a rezanie kovov,vykurovacích a varných zariadení,zariadení pre ústredné vykurovanie, technických prostriedkov pre hromadnú zábavu a krematóriá.
   2. Vývoz a dovoz ďalších vecí s výnimkou položiek stanovených v prílohe,ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia a u ktorých nie je organizácia uvedená.
   3. Kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR na základe zmlúv o obchodnom zastupovaní, alebo zmlúv o sprostredkovaní spočívajúcich v sprostredkovaní uzatvárania a sledovania plnenia zmlúv o dodávkach tovaru, alebo poskytovania služieb medzi zastupovanou zahraničnou osobou a československou osobou oprávnenou k vykonávaniu zahranično-obchodnej činnosti alebo k poskytovaniu zahranično- hospodárskych služieb.
   5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv v obstarávaní záležitostí v mene organizácie a na účet čs. osôb.
   6. Poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímania služieb od zahraničných osôb.
   Okrem toho pre sortimentnú skladbu dovozu organizácia zabezpečuje aj tuzemskú obchodnoodbytovú činnosť.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Imrich Bako Bezručova 6 Nové Zámky
   Ing. Ján Dovalovský Ladislava Szántoa 27 Bratislava
   Ing. Vilam Jančovič , CSc. Tekovská 18 Zlaté Moravce
   Ing. Viliam Krajčovič - generálny riaditeľ kpt. Nálepku 5 Trnava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. Pred poľom 12 Trenčín
   Ing. Alfréd Richter I. Krasku 252/6 Považská Bystrica
   Ing. Ján Spúra Allendeho 2767 Poprad
   Ing. Eva Stalmašková Žukovova 32 Bratislava
   Ing. Július Tóth - predseda Muránska 8 Košice
   Ing. Jiří Němec Mla-dé fronty 1621 Praha 4 Česká republika