Utwórz fakturę

Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.
Stan Zniszczono
PIN 00214973
Data utworzenia 01 kwiecień 1990
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.
Rohožník
Financial information
Sprzedaż i dochody 146 843 059 €
Zysk -1 795 593 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347765111, 0259988111, 034, 0347765280, 0911051078
Nr(y) faksu 0259988510
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 351,949,524
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 300,281,092
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,956,167
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 500,836
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 25,215
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 6,342,752
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 87,364
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 276,550,306
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 17,027,449
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 108,078,865
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 128,302,892
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,812,494
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,643,528
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,685,078
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 16,774,619
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 16,772,493
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 2,126
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,253,145
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,432,690
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,033,371
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,875,130
3. Produkty (123) - /194/ 4,515,906
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,887
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,396
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 275,000
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 275,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,830,128
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,135,136
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,827,788
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,307,348
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 10,069,266
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,437,931
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 187,795
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 4,268,916
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,268,916
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 446,411
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,461
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 432,950
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 415,287
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,223
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 155,172
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 258,892
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 351,949,524
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,895,780
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 283,319,497
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 283,319,497
A.II. Składki (412) 18,586,243
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 461,355
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,469,898
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,469,898
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,683,871
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,683,871
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -26,829,491
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -22,706,998
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -4,122,493
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,795,593
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,823,796
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,926,110
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 13,700,010
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,592
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 11,203,508
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,448,511
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 1,926,930
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,521,581
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,801,116
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,395,602
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,447,198
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,290,003
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,157,195
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,323,454
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 198,811
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 757,379
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 371,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 215,433
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,827
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,170,559
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,983,748
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,186,811
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,081,898
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 229,948
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 40,058
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 155,841
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 34,049
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 128,722,245
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 146,843,059
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,893,878
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 105,645,246
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,183,121
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 291,949
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,634,859
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,894,027
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,299,979
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,365,748
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,734,485
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,751,224
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -91,066
D. Usług (účtová grupa 51) 37,851,453
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,937,387
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,506,497
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,143,351
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,287,539
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,089,460
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,272,814
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,570,019
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -1,297,205
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,139,765
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 122,795
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,557,431
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,522,689
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,402,957
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,505,093
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 4,603,500
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 4,000,434
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 4,000,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 434
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 60,886
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 60,883
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 830,273
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,584,229
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 4,325,161
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,058,777
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 7,901,375
2. Pozostałe koszty (562A) 157,402
O. Walutowe straty (563) 1,143,922
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56,369
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,079,136
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,601,825
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -5,806,232
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,809,115
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,795,593
Date of updating data: 29.12.2016
Date of updating data: 29.12.2016
 • PIN :00214973
 • Zarejestrowana siedziba: Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p., Rohožník
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.01.1992Zrušené obchodné meno:
   Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.-
   Zrušené sidlo:
   Rohožník
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.-
   Nové sidlo:
   Rohožník
   Nová právna forma:
   Štátny podnik