Utwórz fakturę

TERNO Slovensko, spotrebné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
PIN 00500674
TIN 2020327639
Numer VAT SK2020327639
Data utworzenia 01 styczeń 1978
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
Ivánska cesta 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 383 905 €
Zysk -85 427 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@ternosk.eu
Telefon(y) 0259307310
Telefon(y) kom. 0908770841
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,918,033
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,026,636
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 12,483
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 9,596
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 2,887
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,749,209
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,255,277
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,365,196
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 107,985
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,892
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ -1,141
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 264,944
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 264,944
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,872,331
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 55,743
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 55,517
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 226
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,695,547
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,856,015
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,856,015
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,985
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,837,547
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 121,041
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 203
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 120,838
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,066
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,442
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,624
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,918,033
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,515,357
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,234,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,234,960
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 149,767
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,115,899
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,115,899
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 395,156
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 377,528
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,628
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 11,933
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 11,933
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,693,069
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,244,583
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,551,514
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,427
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,280,514
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 156,884
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 51,863
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 105,021
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 157,930
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 157,930
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,515,137
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,284,730
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,284,730
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 110,970
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 33,308
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,793
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,336
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 36,060
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 29,217
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,843
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,395,772
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 18,731
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 122,162
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,956
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 119,206
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,607,468
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 54,383,905
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 33,332,090
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,543,363
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,692,195
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,816,257
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,664,239
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,416,522
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,480,676
D. Usług (účtová grupa 51) 3,853,946
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,946,069
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,706,551
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 28,500
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,050,391
4. Koszty społeczne (527, 528) 160,627
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 235,132
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,431,144
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,431,144
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,645
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,299,105
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 719,666
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,816,504
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,497
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 9,724
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 9,724
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,741
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,737
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,032
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 707,021
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 9,724
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 514,568
2. Pozostałe koszty (562A) 514,568
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 182,729
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -693,524
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,142
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 111,569
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 108,688
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -85,427
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015