Utwórz fakturę

ANDALUZIANA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANDALUZIANA
PIN 00585084
TIN 2020332072
Numer VAT SK2020332072
Data utworzenia 13 lipiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANDALUZIANA
Pri zvonici 25
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 186 661 €
Zysk -52 615 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 710,558
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 524,682
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 524,682
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,003
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 50,146
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 455,533
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 185,876
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,000
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 134,876
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 128,926
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,950
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 710,558
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,721
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,645
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,645
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,715
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 761,279
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 466,621
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 142,336
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,336
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 387,751
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 671
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -64,137
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 294,658
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 186,661
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 185,036
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,625
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 239,037
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 190,383
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,588
D. Usług (účtová grupa 51) 22,962
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,865
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,380
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 485
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,037
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,202
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,202
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -52,376
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -35,272
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 246
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 246
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -239
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,615
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -52,615
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015