Utwórz fakturę

ANDALUZIANA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Nazwa firmy ANDALUZIANA
PIN 00585084
TIN 2020332072
Numer VAT SK2020332072
Data utworzenia 13 lipiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANDALUZIANA
Pekárska 11
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 220 705 €
Zysk 14 633 €
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,194,895
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 929,633
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 929,633
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 300,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,947
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 112,597
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 510,089
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 265,262
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 149,170
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 117,857
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,857
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,705
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,608
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 116,092
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 100,236
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,856
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,194,895
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 751,663
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 787,751
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -57,360
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -57,360
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,633
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 443,232
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 161,438
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 92,878
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,878
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,600
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 281,794
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 220,705
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 220,705
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 38,955
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 181,750
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,538
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,087
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,689
D. Usług (účtová grupa 51) 97,587
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 52,824
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 52,824
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,351
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 52,167
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 108,342
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,574
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36,574
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,574
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,593
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,633
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016