Utwórz fakturę

Cosmotrade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Cosmotrade
PIN 00585394
TIN 2020316034
Numer VAT SK2020316034
Data utworzenia 23 sierpień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Cosmotrade
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 921 366 €
Zysk 58 738 €
Dane kontaktowe
E-mail tomas@bujnak.sk
Telefon(y) 0905601772
Telefon(y) kom. 0905601772
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,665,839
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 437,969
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,545
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,060
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,485
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 417,424
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,500
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 414,924
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,223,368
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,220,996
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 51
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,978,850
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 242,095
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,243
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,243
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,885,856
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,494,306
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,494,306
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 130,284
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 192,189
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 69,077
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 112,273
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,505
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 108,768
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,502
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,488
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,665,839
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,426,237
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 38,242
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 38,242
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,824
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,824
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,325,433
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,698,568
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,373,135
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,738
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,239,602
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,296
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,287
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,009
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,376,761
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,549,376
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,549,376
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,500
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 806,947
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,569
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,858
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,224
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,287
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,412
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,412
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,845,133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,910,070
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,921,366
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,909,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 170
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,796
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,907,468
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,335,652
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,291
D. Usług (účtová grupa 51) 395,404
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 113,372
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 81,121
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,645
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,606
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 931
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,103
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,103
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,715
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,898
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 161,723
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 159,590
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 181
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 87,300
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 87,300
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,757
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11,757
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 518
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 58,156
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,678
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 124,270
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,237
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 43,045
2. Pozostałe koszty (562A) 43,045
O. Walutowe straty (563) 24,296
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 20,264
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 33,428
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 35,320
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 49,218
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -9,520
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,354
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -12,874
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,738
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585394 TIN: 2020316034 Numer VAT: SK2020316034
 • Zarejestrowana siedziba: Cosmotrade, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 sierpień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Daniela Bujňáková Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 28.02.1996
  Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 08.02.1999
  Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07 27.05.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tomáš Bujňák 9 959 € (26%) Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
  Ing. Andrej Londarev 5 345 € (14%) Jasovská 6 Bratislava 851 07
  Ing. Ján Bujňák 7 635 € (20%) Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
  Ing. Vladimír Hodás 5 743 € (15%) Topoľčianska 19 Bratislava
  Daniela Lovecká 9 560 € (25%) Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 23.08.1990
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   19.03.2005Noví spoločníci:
   Daniela Lovecká Pod Válkom 19 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 08.02.1999
   Ing. Štefan Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 23.08.1990
   18.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava
   25.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   24.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   15.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 27.05.2002
   14.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   28.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Bujňáková Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3/b Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Daniela Bujňáková Bajzova 12 Bratislava
   08.09.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   07.09.1995Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   19.05.1995Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   03.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3/b Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   02.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Cosmotrade chur Ottoplatz 19 7000 Chur Švédske kráľovstvo
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   03.08.1993Nové obchodné meno:
   Cosmotrade, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, hlavne so zameraním na suroviny a výrobky metarulgického priemyslu
   činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Daniela Bujňáková Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   02.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Cosmotrade Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   5. Prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično- obchodnej činnosti zabezpečovať:
   5.1) Sprostredkovanie dovozov a vývozov materiálov pre metarulgický a strojárenský priemysel prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO.
   5.2) Sprostredkovanie dovozov a vývozov strojov strojov, investičných zariadení a náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990, Č.j.:13/ 10967/133/90, reg.č. 108003984 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2522306, 5812519, 5816902, 2517,4415206, 7217, 7301 až 7326, 7201 až 7229, 2604001, 2618, 3102106, 3102211
   2. Dovoz vecí, čísla colného sadzobníka 2610, 2602,2601,2606,2818,7601,7604 až 7614, 7403,7502,7901,8001,7202,7204,7801,7203, 8101,8102,8108
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovateľskej činnosti v oblasti prenájmu strojov a zariadení a v odbore prepracovania železných a neželezných materiálov.
   4. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a prípadný spätný vývoz strojov a zariadení a hotových výrobkov.
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 3.12.1990, Č.j.:13/ 15306/133/90, reg.č.108004955 takto:
   5. Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČVSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 21.11.1990, Č.j.:13/ 14365/133/90, reg.č. 108004485 takto: V bode 1. rosahu povolenia sa doplňuje položka colného sadzobníka 2905311 V bode 2 rozsahu povolenia sa doplňujú položky colného sadzobníka 2701 a 7901 - zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Škodaexport, akciová spoločnosť Václavské nám. 56 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1990Nové obchodné meno:
   Cosmotrade Bratislava
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   5. Prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično- obchodnej činnosti zabezpečovať:
   5.1) Sprostredkovanie dovozov a vývozov materiálov pre metarulgický a strojárenský priemysel prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO.
   5.2) Sprostredkovanie dovozov a vývozov strojov strojov, investičných zariadení a náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990, Č.j.:13/ 10967/133/90, reg.č. 108003984 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2522306, 5812519, 5816902, 2517,4415206, 7217, 7301 až 7326, 7201 až 7229, 2604001, 2618, 3102106, 3102211
   2. Dovoz vecí, čísla colného sadzobníka 2610, 2602,2601,2606,2818,7601,7604 až 7614, 7403,7502,7901,8001,7202,7204,7801,7203, 8101,8102,8108
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovateľskej činnosti v oblasti prenájmu strojov a zariadení a v odbore prepracovania železných a neželezných materiálov.
   4. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a prípadný spätný vývoz strojov a zariadení a hotových výrobkov.
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 3.12.1990, Č.j.:13/ 15306/133/90, reg.č.108004955 takto:
   5. Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČVSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 21.11.1990, Č.j.:13/ 14365/133/90, reg.č. 108004485 takto: V bode 1. rosahu povolenia sa doplňuje položka colného sadzobníka 2905311 V bode 2 rozsahu povolenia sa doplňujú položky colného sadzobníka 2701 a 7901 - zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Cosmotrade chur Ottoplatz 19 7000 Chur Švédske kráľovstvo
   Škodaexport, akciová spoločnosť Václavské nám. 56 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia