Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
PIN 00602281
TIN 2020327804
Numer VAT SK2020327804
Data utworzenia 01 styczeń 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
Lieskovská cesta 2
820 11
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 734 466 €
Zysk -419 116 €
Dane kontaktowe
E-mail pdbiskupice@gmail.com
Telefon(y) 0245248054, 0245248122, 0245248431, 0245521862, 0245248402
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,731,893
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,664,684
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,556,120
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 583,076
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,046,794
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 813,652
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 112,598
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 108,564
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 108,564
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,049,587
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 952,451
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 58,223
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 355,029
3. Produkty (123) - /194/ 409,444
4. Zwierzęta (124) - /195/ 128,100
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,655
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,364
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 72,052
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,052
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,312
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,772
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 528
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,244
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,622
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,270
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,352
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,731,893
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,073,893
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,085,780
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,085,780
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,576,138
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 140,717
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 140,717
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 416
2. Inne fundusze (427, 42X) 416
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -310,042
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -310,042
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -419,116
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,365,771
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 185,250
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 156,317
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,453
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 23,480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,115,867
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 913,402
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 913,402
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,087
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,361
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,324
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,734
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 125,959
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 64,371
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 40,068
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 24,303
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 283
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 292,229
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 352
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 206,930
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 84,947
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,574,624
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,734,466
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,412
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,792,411
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 216,576
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -25,818
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 80,855
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 72,580
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 580,450
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,102,779
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,038
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,258,931
D. Usług (účtová grupa 51) 354,338
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 841,617
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 568,948
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 13,216
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 215,690
4. Koszty społeczne (527, 528) 43,763
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 123,974
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 394,900
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 394,900
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 82,268
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,713
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -368,313
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 454,129
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,148
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,670
2. Pozostałe koszty (562A) 11,670
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,478
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,143
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -384,456
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,660
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 31,780
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -419,116
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00602281 TIN: 2020327804 Numer VAT: SK2020327804
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gabriela Farkašová člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Zoltán Szabó člen Ulica 8. Mája 12 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Ing. Peter Šepeľák člen Rovniankova 1666/12 Bratislava 851 02 17.04.2015
  Mgr. Kristián Reicher podpredseda Máchova 57 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Mgr. Marián Haško predseda Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 17.04.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Zoltán Szabó - člen predstavenstva Ulica 8. Mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Ing. Peter Šepeľák - člen predstavenstva Rovniankova 1666/12 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Mgr. Kristián Reicher - podpredseda predstavenstva Máchova 57 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Mgr. Marián Haško - predseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   21.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kaiser - Predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško - Podpredseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ľudovít Csóka - Člen predstavenstva Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó - Člen predstavenstva Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová - Člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   01.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kaiser - Predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško - Podpredseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ľudovít Csóka - Člen predstavenstva Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó - Člen predstavenstva Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová - Člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   31.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Jozef Kaiser Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   08.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Jozef Kaiser Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   07.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mgr. Marián Haško - člen predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Ing. Jozef Kaiser - predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mikuláš Szász - člen predstavenstva ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   25.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mgr. Marián Haško - člen predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Ing. Jozef Kaiser - predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mikuláš Szász - člen predstavenstva ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   24.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Jozef Kaiser - predseda Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava 821 56 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Oto Orban - člen Ambrova 2 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Mikuláš Szász - člen ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   09.07.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Jozef Kaiser - predseda Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava 821 56 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Oto Orban - člen Ambrova 2 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Mikuláš Szász - člen ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   08.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Csóka - člen Rovniankova 20 Bratislava
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - podpredseda Parcelná 19 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   MVDr. Oto Orbán - člen Ambrova 2 Bratislava
   Marta Sármanyová - člen Vetvárska 13 Bratislava
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava
   01.07.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   30.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
   29.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - podpredseda Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   28.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - podpredseda Pri trati 48 Bratislava
   30.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka - člen Rovniankova 20 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - podpredseda Pri trati 48 Bratislava
   Marta Sármanyová - člen Vetvárska 13 Bratislava
   29.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava
   07.10.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj kŕmnych zmesí
   22.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   ťažba a predaj štrkov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   22.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   MVDr. Oto Orbán - člen Ambrova 2 Bratislava
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Lubomír Hrubý - podpredseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Peter Longovič - člen Ľanová 2 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - člen ul. 8. mája 12 Bratislava
   Ladislav Varga - člen Padlých hrdinov 46 Bratislava
   Ing. Jozef Mónosi - člen pobyt na území SR : Gazdovský rad 9 Šamorín
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
   Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava 820 11
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja poľnohospodárskych produktov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   mlynárstvo
   výroba mliečnych výrobkov
   mäsiarstvo a údenárstvo
   oprava a údržba nákladných a osobných automobilov a poľnohospodárskej techniky
   výroba a predaj pekárenských výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Lubomír Hrubý - podpredseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Peter Longovič - člen Ľanová 2 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - člen ul. 8. mája 12 Bratislava
   Ladislav Varga - člen Padlých hrdinov 46 Bratislava
   Ing. Jozef Mónosi - člen pobyt na území SR : Gazdovský rad 9 Šamorín
   22.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Zrušeny predmety činnosti:
   doprava pre cudzích
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   poskytovanie prác a služieb pre členov a pre cudzích
   výroba a montáž samonosných hál
   zámočnícke práce
   parkové úpravy
   opravárenská činnosť automobilov pre cudzích
   prevádzka ťažkých mechanizmov
   prevádzka skládky stavebného odpadu
   poradenská a konzultačná služba v oblasti poľnohospodárstva
   hlavná a pomocná stavebná výroba
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hodál - podpredseda Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hrubý - predseda Palkovičová 11 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Bratislava
   Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   doprava pre cudzích
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   poskytovanie prác a služieb pre členov a pre cudzích
   výroba a montáž samonosných hál
   zámočnícke práce
   parkové úpravy
   opravárenská činnosť automobilov pre cudzích
   prevádzka ťažkých mechanizmov
   prevádzka skládky stavebného odpadu
   poradenská a konzultačná služba v oblasti poľnohospodárstva
   hlavná a pomocná stavebná výroba
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hodál - podpredseda Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hrubý - predseda Palkovičová 11 Bratislava