Utwórz fakturę

KLIMA KONZULT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Nazwa firmy KLIMA KONZULT
PIN 00602744
TIN 2020342203
Numer VAT SK2020342203
Data utworzenia 20 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KLIMA KONZULT
Trnavská 63
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 715 784 €
Zysk 3 873 €
Dane kontaktowe
E-mail info@klimakonzult.sk
Telefon(y) 0243420557, 0243425397
Nr(y) faksu 0243336549
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,044,062
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,723
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,733
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,733
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,797
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,797
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 12,193
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 12,193
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,014,581
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 55,679
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 27,529
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 28,150
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 618,242
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 554,807
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 554,807
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 63,311
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 340,660
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,186
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 337,474
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 758
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 758
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,044,062
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 448,464
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 334,633
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 334,633
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,873
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 595,598
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,853
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,733
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 120
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 575,288
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 426,164
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 426,164
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 60,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,014
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,561
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,549
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,307
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,618
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,689
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,620,014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,715,784
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 106,849
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,615,667
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -14,330
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 817
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,781
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,452
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 96,699
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 487,967
D. Usług (účtová grupa 51) 587,904
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 472,672
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 340,106
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 118,317
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,249
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,487
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,290
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,290
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 29,642
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,791
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,332
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 535,616
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,080
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,020
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 1,020
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 60
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 60
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,157
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,149
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -77
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,255
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,382
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,391
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -9
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,873
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016