Utwórz fakturę

MicroStep - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MicroStep
PIN 00603015
TIN 2020418994
Numer VAT SK2020418994
Data utworzenia 21 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MicroStep
Vajnorská 158
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 938 013 €
Zysk 1 249 673 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0357463328, 0387463311, 0387463312, 0387463319, 0455320325, 0248272343, 0908936456, 0232277200, 0908
Telefon(y) kom. 0908936460
Nr(y) faksu 0243339987, 0232277001
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,775,200
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,236,495
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 29,629
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 29,629
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,903,383
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 612,942
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,563,555
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,511,118
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 215,768
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,303,483
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 306,781
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,996,702
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,487,583
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,413,490
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,861,543
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 4,280,177
3. Produkty (123) - /194/ 162,438
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 109,332
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 200,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 200,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,815,691
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,212,834
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,212,834
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 559,134
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 43,723
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,058,402
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 72,093
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,986,309
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 51,122
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,080
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45,042
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,775,200
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,926,687
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 182,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 182,970
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 28,424
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 18,412
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 18,412
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,317,228
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 7,977
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,309,251
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 806,852
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 583,314
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 223,538
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,323,128
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,323,128
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,249,673
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,848,513
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 694,311
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 429,155
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 77,840
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 22,791
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 164,525
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,358,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,530,757
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,427,731
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,427,731
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 132,048
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 231,553
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 190,631
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231,168
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317,626
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 196,405
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 196,405
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,069,040
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,039,440
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,938,013
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 257,958
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 21,824,108
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,281,995
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 3,045,313
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,444,629
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 84,010
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,269,732
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 200,352
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,224,738
D. Usług (účtová grupa 51) 3,403,681
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,492,769
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,655,785
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,659,219
4. Koszty społeczne (527, 528) 177,765
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 38,992
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 973,805
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 973,805
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,853,724
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -43,489
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 125,160
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,668,281
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,580,603
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101,427
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 94,998
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 94,998
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,216
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,216
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,213
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 167,127
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 123,614
2. Pozostałe koszty (562A) 123,614
O. Walutowe straty (563) 16,009
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 27,504
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -65,700
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,602,581
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 352,908
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 352,908
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,249,673
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00603015 TIN: 2020418994 Numer VAT: SK2020418994
 • Zarejestrowana siedziba: MicroStep, Vajnorská 158, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alexander Varga, CSc Bajkalská 9 Bratislava 831 04 21.01.1991
  Ing. Juraj Buša Bodliaková 10 Bratislava 821 07 21.01.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Buša 28 574 € (15.6%) Bodliaková 10 Bratislava 821 07
  MicroStep CDM s.r.o. 10 573 € (5.8%) Brezová pod Bradlom 906 13
  Ing. Anton Barboriak 12 044 € (6.6%) Očová 962 23
  Ing. Peter Bernát 931 € (0.5%) Slovenská Ľupča 976 13
  Ing. Iren Brhlík 10 589 € (5.8%) Zvolen 960 01
  Ing. Milan Čubanák 12 044 € (6.6%) Záhonok 2448/41 Zvolen 960 01
  Ing. Marián Flassik 1 567 € (0.9%) Bratislava 811 07
  František Fleško 1 567 € (0.9%) 1 Horná Ves 967 01
  Ing. Róbert Gregora 1 567 € (0.9%) Bratislava 851 07
  Ing. Boris Harceg 1 567 € (0.9%) Bratislava 821 03
  Ing. Roman Höger 931 € (0.5%) Zvolen 960 01
  Ing. Vladimír Kaliský 3 979 € (2.2%) Tulská 2238/7 Zvolen 960 01
  Ing. Milan Kolínek 1 567 € (0.9%) Bošany 956 18
  Ing. Michal Kováč 931 € (0.5%) Muškátová 6 Bratislava 821 01
  Ing. František Kováč, CSc. 3 659 € (2%) Pečnianska 27 Bratislava 851 01
  Ing. Miroslav Michalec 931 € (0.5%) Zvolenská Slatina 962 01
  Ing. Marek Országh 931 € (0.5%) Bratislava 821 04
  Ing. Zuzana Országhová, CSc. 1 567 € (0.9%) Kopanice 11 Bratislava 821 04
  Ing. Vladimír Raffaj, CSc. 1 567 € (0.9%) Bratislava 851 05
  Ing. Miroslav Ravas 931 € (0.5%) Bratislava 841 04
  Ing. Pavel Siviček, CSc. 1 895 € (1%) Bratislava 821 01
  Ing. Maroš Skalský 931 € (0.5%) Svidnícka 11 Bratislava 821 03
  Ing. Andrej Smelík 931 € (0.5%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Eva Stejskalová 18 718 € (10.2%) Bratislava 821 07
  Ing. Radim Stoklasa 931 € (0.5%) Pezinok 902 01
  Ing. Ľubomír Štuller 1 567 € (0.9%) Nálepková 26 Piešťany 921 01
  Ing. Ladislav Tomašovič 1 567 € (0.9%) Tekovská 3 Bratislava 821 09
  Ing. Pavol Varga 931 € (0.5%) Tomášov 900 44
  Ing. Alexander Varga, CSc. 28 574 € (15.6%) Bratislava 831 04
  Ing. Miroslav Žilka 931 € (0.5%) Hriňová 962 05
  Ing. Alexej Makuch 18 718 € (10.2%) Bratislava 841 05
  Ing. Mikuláš Bučinský 9 259 € (5.1%) Tomášikova 10G Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.03.2015Noví spoločníci:
   Ing. Alexej Makuch Albína Brunovského 2 Bratislava 841 05
   Ing. Mikuláš Bučinský Tomášikova 10G Bratislava 821 03
   27.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Ing. Mikuláš Bučinský Šášovská 12 Bratislava 851 06
   24.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bernát Lesnícka 33 Slovenská Ľupča 976 13
   Ing. Roman Höger M. Rázusa 16 Zvolen 960 01
   Ing. Michal Kováč Muškátová 6 Bratislava 821 01
   Ing. Miroslav Michalec Hviezdoslavova 15 Zvolenská Slatina 962 01
   Ing. Marek Országh Kopanice 11 Bratislava 821 04
   Ing. Miroslav Ravas Staré Grunty 260 Bratislava 841 04
   Ing. Maroš Skalský Svidnícka 11 Bratislava 821 03
   Ing. Andrej Smelík Nádražná 31 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Radim Stoklasa Hroznová 21 Pezinok 902 01
   Ing. Pavol Varga Záhradnícka 18 Tomášov 900 44
   Ing. Miroslav Žilka Lúčna 22 Hriňová 962 05
   15.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Haviar Horná 80 Lieskovec 962 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Haviar Horná 80 Lieskovec 962 21 Vznik funkcie: 24.03.2010
   31.03.2012Nové sidlo:
   Vajnorská 158 Bratislava 831 04
   30.03.2012Zrušené sidlo:
   Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ambroz Almássy , PhD. Bebravská 26 Bratislava 821 07
   09.09.2011Noví spoločníci:
   Mgr. Ambroz Almássy , PhD. Bebravská 26 Bratislava 821 07
   08.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   01.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. Anton Barboriak Československej armády 43/13 Očová 962 23
   Ing. Iren Brhlík K. Šmidkeho 1445/4 Zvolen 960 01
   Ing. Milan Čubanák Záhonok 2448/41 Zvolen 960 01
   Ing. Vladimír Kaliský Tulská 2238/7 Zvolen 960 01
   Ing. Igor Haviar Horná 80 Lieskovec 962 21
   17.04.2010Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   počítačové služby
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Haviar Horná 80 Lieskovec 962 21 Vznik funkcie: 24.03.2010
   02.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Gregora Ľubovnianska 14 Bratislava 851 07
   01.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Gregora Čiližská 30 Bratislava 821 07
   09.04.2009Nové obchodné meno:
   MicroStep, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Buša Bodliaková 10 Bratislava 821 07
   Ing. Marián Flassik Blumentálska 10 Bratislava 811 07
   Ing. Boris Harceg Komárnická 10 Bratislava 821 03
   Ing. Milan Kolínek Komenského 4 Bošany 956 18
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Zuzana Országhová , CSc. Kopanice 11 Bratislava 821 04
   Ing. Vladimír Raffaj , CSc. Brančská 7 Bratislava 851 05
   Ing. Pavel Siviček , CSc. Astrová 46 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Stejskalová Bodliaková 10 Bratislava 821 07
   Ing. Ľubomír Štuller Nálepková 26 Piešťany 921 01
   Ing. Ladislav Tomašovič Tekovská 3 Bratislava 821 09
   Ing. Alexander Varga , CSc. Bajkalská 9 Bratislava 831 04
   Ing. Stanislav Almássy , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Róbert Gregora Čiližská 30 Bratislava 821 07
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Ing. Mikuláš Bučinský Šášovská 12 Bratislava 851 06
   08.04.2009Zrušené obchodné meno:
   MicroStep, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Almássy Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Mikuláš Bučinský Šášovská 12 Bratislava 851 06
   Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Marián Flassik Blumentálska 10 Bratislava 811 07
   Róbert Gregora Čiližská 30 Bratislava 821 07
   Boris Harceg Mlynarovičova 15 Bratislava 851 03
   Milan Kolínek Komenského 4 Bošany 956 18
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Zuzana Országhová Kopanice 11 Bratislava 821 04
   Vladimír Raffaj Brančská 7 Bratislava 851 05
   Pavel Siviček Astrová 46 Bratislava 821 01
   Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava 821 02
   Ľubomír Štuller Ludvika van Beethovena 22 Trnava 917 08
   Ladislav Tomašovič Tekovská 3 Bratislava 821 09
   Alexander Varga Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   13.08.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   19.12.2006Noví spoločníci:
   František Fleško 1 Horná Ves 967 01
   Mikuláš Bučinský Šášovská 12 Bratislava 851 06
   Marián Flassik Blumentálska 10 Bratislava 811 07
   Róbert Gregora Čiližská 30 Bratislava 821 07
   Boris Harceg Mlynarovičova 15 Bratislava 851 03
   Milan Kolínek Komenského 4 Bošany 956 18
   Zuzana Országhová Kopanice 11 Bratislava 821 04
   Vladimír Raffaj Brančská 7 Bratislava 851 05
   Ľubomír Štuller Ludvika van Beethovena 22 Trnava 917 08
   Ladislav Tomašovič Tekovská 3 Bratislava 821 09
   04.05.2005Noví spoločníci:
   MicroStep CDM s.r.o. J.M.Hurbana 333/2 Brezová pod Bradlom 906 13
   Stanislav Almássy Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Pavel Siviček Astrová 46 Bratislava 821 01
   Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava 821 02
   Alexander Varga Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   03.05.2005Zrušeny spoločníci:
   MicroStep CDM s.r.o. IČO: 34 128 735 Hurbanova 333 Brezová pod Bradlom 906 13
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava 821 02
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   12.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Varga , CSc Bajkalská 9 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.01.1991
   Ing. Juraj Buša Bodliaková 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 21.01.1991
   11.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta 924 01
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 21.01.1991
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.01.1991
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 21.01.1991
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.01.1991
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   30.10.2001Noví spoločníci:
   MicroStep CDM s.r.o. IČO: 34 128 735 Hurbanova 333 Brezová pod Bradlom 906 13
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta 924 01
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava 821 02
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava 851 04
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava
   Ing. Juraj Malatin Hany Meličkovej 23/B Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava
   Ing. Juraj Malatin Hany Meličkovej 23/B Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava
   Ing. Juraj Malatin Hany Meličkovej 23/B Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Trebišovská 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   09.02.1998Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia do 1000 V a bleskozvodov
   28.07.1997Nové predmety činnosti:
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava
   Ing. Juraj Malatin Hany Meličkovej 23/B Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Trebišovská 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   27.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Samova 2 Michalovce
   Ing. Juraj Malatin Grösslingova 21 Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Trebišovská 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   13.02.1995Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   13.12.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, montáž, obchodná činnosť so zariadeniami automatizačnej techniky, zariadeniami na spracovanie a prenos dát, zariadeniami na automazáciu technologických procesov, programovými prostriedkami
   inžinierska činnosť
   poradenská činnosť v horeuvedených oblastiach
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Samova 2 Michalovce
   Ing. Juraj Malatin Grösslingova 21 Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Trebišovská 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   12.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť spojená s bodmi 1 a 2 tejto kapitoly
   výkon hospodárskej činnosti inžinierskeho charakteru, inžiniersko-investorského charakteru a poskutovanie technickej pomoci
   vývoj, výroba, montáž a obchod so zariadeniami automatizačnej techniky, zariadeniami na spracovanie a prenos dát, zariadeniami na automatizáciu technologických procesov, programovými prostriedkami, poskytovanie služieb s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Samova 2 Michalovce
   Ing. Juraj Malatin Miletičova 56 Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Zálužická 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mehringova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Vladimír Veselý Dénešova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.1991Nové obchodné meno:
   MicroStep, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť spojená s bodmi 1 a 2 tejto kapitoly
   výkon hospodárskej činnosti inžinierskeho charakteru, inžiniersko-investorského charakteru a poskutovanie technickej pomoci
   vývoj, výroba, montáž a obchod so zariadeniami automatizačnej techniky, zariadeniami na spracovanie a prenos dát, zariadeniami na automatizáciu technologických procesov, programovými prostriedkami, poskytovanie služieb s tým spojených
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Samova 2 Michalovce
   Ing. Juraj Malatin Miletičova 56 Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Zálužická 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mehringova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Vladimír Veselý Dénešova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia