Utwórz fakturę

Vetebra - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Vetebra
PIN 00603546
TIN 2020335163
Numer VAT SK2020335163
Data utworzenia 03 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vetebra
Moyzesova 50
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 690 194 €
Zysk -173 561 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 278,216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 278,177
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 271,348
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 266,049
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,049
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,631
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,668
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,829
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,180
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,649
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 278,216
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 170,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -173,561
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,750
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 208,750
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 260,106
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,106
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,479
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -54,835
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,845,837
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,690,194
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,664
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,344,117
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 494,056
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 332,238
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 512,119
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,874,916
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,596
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 806,912
D. Usług (účtová grupa 51) 542,103
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 77,001
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 54,025
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,658
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,318
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,778
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 119,092
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 119,092
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 321,753
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -63,674
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,054,355
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -184,722
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 489,226
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,289
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 600
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,421
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,421
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 32,256
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,248
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 5,500
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,284
2. Pozostałe koszty (562A) 10,284
O. Walutowe straty (563) 1,168
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,296
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 14,041
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -170,681
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -173,561
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015