Utwórz fakturę

N I K É - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Nazwa firmy N I K É
PIN 00603741
TIN 2020382056
Numer VAT SK2020382056
Data utworzenia 25 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba N I K É
Ilkovičova 34
81230
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 312 365 644 €
Zysk 8 590 697 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0544742570, 0556842971, 0556855863, 0556962933, 0587942161, 0903701183, 0260269131
Telefon(y) kom. 0903701183, 0905900183
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 81,042,409
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,810,548
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,699,657
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,693,478
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 2,539
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 3,640
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,887,936
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 114,435
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 628,704
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 659,057
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 479,740
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,222,955
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,052,955
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 170,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 72,559,829
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 944,563
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 944,563
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 946,609
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 469,112
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,112
8. Podatek odroczony należności (481A) 477,497
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 754,891
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 326,887
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316,887
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 428,004
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 69,913,766
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,378,993
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 68,534,773
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 672,032
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 40,120
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 385,998
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 245,914
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 81,042,409
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,612,711
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,941
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,941
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,192
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,192
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 20,086
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 20,086
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 64,636,795
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 64,636,795
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,590,697
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,429,698
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 60,939
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 60,939
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,766,969
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,078,002
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,078,002
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 837,109
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 370,417
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 468,713
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,728
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,601,790
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 646,681
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,955,109
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 310,997,109
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 312,365,644
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 310,997,109
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,183,571
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,975
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,989
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,217,094
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,978,331
D. Usług (účtová grupa 51) 15,181,023
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,998,440
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,811,707
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,788,629
4. Koszty społeczne (527, 528) 398,104
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,362,794
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,260,216
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,260,216
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 22,702
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,960
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 251,402,628
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,148,550
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 294,021,326
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,323,897
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 111,549
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,569
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 108,980
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,212,348
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 401,365
O. Walutowe straty (563) 185,799
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 215,566
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 922,532
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,071,082
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,480,385
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,551,087
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -70,702
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,590,697
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016