Utwórz fakturę

NESS Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.05.2016
Basic information
Nazwa firmy NESS Slovensko
PIN 00603783
TIN 2020486732
Numer VAT SK2020486732
Data utworzenia 17 styczeń 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba NESS Slovensko
Galvaniho 15/C
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 448 593 €
Zysk 5 510 186 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258261000
Nr(y) faksu 0258261777
Date of updating data: 10.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,253,513
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,705,360
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,705,360
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 10,705,360
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,548,153
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,887
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,887
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,493,266
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,493,266
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,253,513
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,678,325
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,780,157
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,780,157
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,850
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 330,119
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 330,119
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 44,013
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 44,013
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,510,186
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,575,188
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,543,888
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,027
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,455,861
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 31,300
Date of updating data: 10.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,438,686
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,448,593
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,438,686
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,907
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,379,839
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 103,252
D. Usług (účtová grupa 51) 1,221,600
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,888,339
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,007,867
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,733,056
4. Koszty społeczne (527, 528) 147,416
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,208
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 89,848
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 89,848
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,592
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,068,754
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,113,834
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,739,677
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 40,782
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4,698,884
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,642
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 720
2. Pozostałe koszty (562A) 720
O. Walutowe straty (563) 15,937
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,985
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,719,035
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,787,789
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 277,603
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 282,128
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,525
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,510,186
Date of updating data: 10.05.2016
Date of updating data: 10.05.2016