Utwórz fakturę

SAT Systémy automatizačnej techniky - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy SAT Systémy automatizačnej techniky
PIN 00603929
TIN 2020314153
Numer VAT SK2020314153
Data utworzenia 14 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAT Systémy automatizačnej techniky
Lamačská cesta 3/A
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 792 685 €
Zysk 881 972 €
Dane kontaktowe
E-mail sat.bva@sat-automation.com
Telefon(y) 0255577222
Telefon(y) kom. +421908176654
Nr(y) faksu 0255577011
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,476,770
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 654,806
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 286
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 286
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 654,520
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 251,581
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 282,383
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 120,556
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,818,481
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 85,089
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25,844
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,686
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 56,559
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 84,138
8. Podatek odroczony należności (481A) 84,138
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,123,720
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,185,499
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,185,499
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,022,887
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,903,264
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,175
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,895
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 525,534
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,064
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 524,470
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,483
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,483
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,476,770
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,127,548
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 77,741
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 77,741
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 16,699
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 51,100
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 51,100
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 114,430
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 114,430
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,985,606
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,985,606
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 881,972
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,349,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,891
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 29,891
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 120,996
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 120,996
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,311,767
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 967,485
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 967,485
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,623,526
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 429
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 297,100
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 107,834
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 244,804
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,589
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 886,568
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 512,788
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 373,780
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,789,999
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,792,685
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 230,893
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,532,002
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,686
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,388
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,716
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,645,487
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 159,441
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,268,523
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 5,592
D. Usług (účtová grupa 51) 9,906,673
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,215,128
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,651,322
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 523,000
4. Koszty społeczne (527, 528) 40,806
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,201
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 102,672
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 102,672
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -42,944
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,201
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,147,198
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,425,352
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,342
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,342
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,322
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,144,876
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 262,904
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 249,655
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 13,249
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 881,972
Date of updating data: 06.10.2016