Utwórz fakturę

VLAHO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Nazwa firmy VLAHO
PIN 00606502
TIN 2020324834
Numer VAT SK2020324834
Data utworzenia 14 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VLAHO
Jilemnického 233/25
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 377 €
Zysk -22 287 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0315506441
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,496
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,496
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,496
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,597
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 23,426
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 22,254
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,172
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,647
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,492
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 155
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,524
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 232
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,292
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 184
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 184
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,277
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -230,847
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 642
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 642
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -215,842
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -215,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,287
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,124
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 60
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 60
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 251,230
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,255
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,255
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 244,233
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 366
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 212
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 164
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,834
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,377
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,377
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,377
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,274
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,007
D. Usług (účtová grupa 51) 31,751
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,881
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,046
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,808
4. Koszty społeczne (527, 528) 27
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 150
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,297
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,297
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -20,897
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -6,381
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,390
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,098
2. Pozostałe koszty (562A) 1,098
O. Walutowe straty (563) 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 272
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,390
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,287
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -22,287
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016