Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo Jablonec - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo Jablonec
PIN 00613991
TIN 2020359385
Numer VAT SK2020359385
Data utworzenia 01 styczeń 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo Jablonec
90086
Jablonec
Financial information
Sprzedaż i dochody 586 486 €
Zysk 3 229 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336488122, +421336488120, +421336488121
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 336,446
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 154,482
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 147,100
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 119,334
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,766
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,382
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 7,382
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 181,728
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 129,565
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,439
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 91,884
3. Produkty (123) - /194/ 28,242
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,449
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,414
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,414
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,810
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 225
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,714
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,703
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,011
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 236
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 336,446
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 98,294
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 98,294
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 555,714
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 65,637
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 65,637
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -2,274
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -2,274
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -715,177
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -715,177
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,229
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,023
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22,432
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 14,505
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,995
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,932
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 291,606
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 278,454
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,454
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,477
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,682
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,691
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,102
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -800
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,885
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,535
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,350
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 11,100
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 517,556
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 586,486
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 399,755
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,374
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 36,504
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 26,900
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,415
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106,538
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 574,545
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 292,373
D. Usług (účtová grupa 51) 85,019
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 149,179
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 107,169
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,009
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,001
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,208
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,875
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,875
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,332
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,559
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,941
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 99,141
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 51
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 51
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,883
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,191
2. Pozostałe koszty (562A) 4,191
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,692
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,832
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,109
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,229
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016