Utwórz fakturę

TERRASTROJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Nazwa firmy TERRASTROJ
PIN 00643581
TIN 2020327848
Numer VAT SK2020327848
Data utworzenia 13 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERRASTROJ
Vlčie hrdlo 90/A
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 330 960 €
Zysk 479 009 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245241214, 0455361234, 0524782826, 0903700799, 0245242542
Nr(y) faksu 0245243124
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,824,857
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 429,839
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 429,839
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 423,149
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,690
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,356,401
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 928,908
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,066
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 896,132
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 31,710
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 75,748
8. Podatek odroczony należności (481A) 75,748
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,174,866
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,169,411
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,576
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,165,835
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 100
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,355
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 176,879
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,346
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 169,533
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 38,617
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 34,899
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,718
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,824,857
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 611,972
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 128,082
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 128,082
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,400,254
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 24,797
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 24,797
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,420,170
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,420,170
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 479,009
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,204,827
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,005,617
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,000,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,617
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 18,109
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 18,109
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,043,425
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,214,460
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,678,095
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 536,365
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,145
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 49,935
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,984
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 731,174
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,727
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 137,676
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,424
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 104,252
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,058
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,349
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,709
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,242,781
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,330,960
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,308,086
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 598,237
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 336,458
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,179
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,778,408
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,237,383
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 164,125
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -14,842
D. Usług (účtová grupa 51) 867,815
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 942,223
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 700,417
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 216,638
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,168
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,328
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 89,896
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 89,896
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 281,138
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 67,262
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135,080
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 552,552
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,651,842
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 77
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,777
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,900
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 7,145
2. Pozostałe koszty (562A) 755
O. Walutowe straty (563) 1,810
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,067
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,700
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 539,852
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 60,843
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,646
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 16,197
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 479,009
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016