Utwórz fakturę

IKAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.08.2016
Basic information
Nazwa firmy IKAR
PIN 00678856
TIN 2020313174
Numer VAT SK2020313174
Data utworzenia 07 maj 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba IKAR
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 524 346 €
Zysk 167 918 €
Dane kontaktowe
E-mail knihkupci@ikar.sk
witryna internetowa http://www.kniznyweb.sk;http://www.svetknihy.sk
Telefon(y) +420249104333, +421249104333
Telefon(y) kom. +421905639567
Date of updating data: 12.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,037,503
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 467,712
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 17,459
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 15,452
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 316
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 1,691
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 450,253
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 450,253
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,455,637
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,020,563
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,994
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 127,925
3. Produkty (123) - /194/ 2,137,767
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 710,324
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 37,553
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,272,205
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 852,173
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,990
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 843,183
8. Podatek odroczony należności (481A) 420,032
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,149,558
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,147,929
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,441
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,122,488
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,629
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,311
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,145
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,166
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 114,154
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,728
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 112,426
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,037,503
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,574,128
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 75,673
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 75,673
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,367,228
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,145
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,145
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,948,164
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,948,164
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 167,918
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,457,576
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,826
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,826
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,682,616
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,327,314
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 279,138
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,048,176
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 85,361
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 61,175
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 204,552
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,214
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 221,992
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,913
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 188,079
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,545,142
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,799
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,915
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,884
Date of updating data: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,979,855
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,524,346
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,560,111
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,792,034
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 627,710
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 275,013
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 89,012
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180,466
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,238,468
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,220,206
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,513,998
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 152,766
D. Usług (účtová grupa 51) 3,907,904
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,972,143
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,455,444
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 463,318
4. Koszty społeczne (527, 528) 53,381
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,837
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 176,060
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 176,060
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 22,796
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 167,946
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,812
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 285,878
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,459,994
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,293
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 185
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 185
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 22,108
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 67,901
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 24,661
2. Pozostałe koszty (562A) 24,661
O. Walutowe straty (563) 26,603
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,637
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -45,608
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 240,270
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 72,352
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 109,861
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -37,509
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 167,918
Date of updating data: 12.08.2016
Date of updating data: 12.08.2016