Utwórz fakturę

MEDIAL, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDIAL, družstvo
PIN 00679143
TIN 2020327749
Numer VAT SK2020327749
Data utworzenia 10 maj 1990
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba MEDIAL, družstvo
Haanova 12/B
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 718 339 €
Zysk 149 490 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253416233
Nr(y) faksu 0253416822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,198,474
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,166,811
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,408,236
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 195,581
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,186,312
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,358
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,985
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,758,575
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,133,132
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 14,535
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 332
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 610,576
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,028,842
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 197
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 197
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,436,951
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,436,951
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 199,145
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,589
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,589
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 194,556
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 55,081
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 55,081
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 337,468
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 336,883
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,821
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,821
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,198,474
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,922,451
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,000,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 668,475
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,500,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,500,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,833,000
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,833,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 987,004
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 987,004
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 784,482
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 862,359
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -77,877
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,490
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,212,926
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 188,519
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 13,259
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 13,259
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 656
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 174,604
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,769,680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,318
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,075
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,075
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,758
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 981
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,689
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,770
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,045
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,129
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,064
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,065
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 221,280
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 63,097
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 63,097
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 717,913
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 718,339
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 717,913
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 426
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 564,342
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 73,662
D. Usług (účtová grupa 51) 95,238
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 155,608
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 120,897
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,978
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,733
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,937
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 216,292
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 216,292
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 302
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,303
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 153,997
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 549,013
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 312,234
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 231,699
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 39,079
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 39,079
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 4,400
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 4,400
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 36,255
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 36,255
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 801
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 278,186
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 231,638
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,470
2. Pozostałe koszty (562A) 38,470
O. Walutowe straty (563) 925
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 505
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,648
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 34,048
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 188,045
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 38,555
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,411
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 37,144
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 149,490
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679143 TIN: 2020327749 Numer VAT: SK2020327749
 • Zarejestrowana siedziba: MEDIAL, družstvo, Haanova 12/B, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 maj 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Uberal predseda Brančská 3 Bratislava 851 05 03.06.2002
  JUDr. Ondrej Štrigner podpredseda Most pri Bratislave 900 46 03.06.2002
  Ľuboš Sedlák Ľuda Zúbka 19 Bratislava 841 01 29.01.2004
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.10.2013Nové sidlo:
   Haanova 12/B Bratislava 851 04
   09.10.2013Zrušené sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Sedlák Ľuda Zúbka 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.01.2004
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Plavecká - podpredseda predstavenstva Hontianska 6 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   27.11.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   upratovacie práce
   prenájom strojov a prístrojov
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   revízie a opravy plynových zariadení
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.09.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Uberal - predseda predstavenstva Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 03.06.2002
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda predstavenstva Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 03.06.2002
   Helena Plavecká - podpredseda predstavenstva Hontianska 6 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   23.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík - predseda Radvanská 21 Bratislava 811 01
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda 157 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   25.07.1997Nové obchodné meno:
   MEDIAL, družstvo
   Nové sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík - predseda Radvanská 21 Bratislava 811 01
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda 157 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   24.07.1997Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík - podpredseda Drotárska cesta 43 Bratislava
   Július Kováč - predseda Školská 8 Malinovo
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   17.03.1994Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu
   03.01.1994Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   staviteľ
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   elektroinštalácie
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   vedenie účtovnej a ekonomickej evidencie
   sprostredkovanie služieb
   revízie a opravy plynových zariadení
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   02.01.1994Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľ
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   29.09.1993Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľ
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   šitie paplónov, detských perových súprav
   čistenie peria, záclon, závesov
   stavebné opravárske a údržbárske práce
   oprava šijacích strojov
   výroba bytových doplnkov z dreva
   obchodná činnosť.
   výroba a servis elektronických zariadení
   výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
   sprostredkovateľské služby
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.05.1990Nové obchodné meno:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   šitie paplónov, detských perových súprav
   čistenie peria, záclon, závesov
   stavebné opravárske a údržbárske práce
   oprava šijacích strojov
   výroba bytových doplnkov z dreva
   obchodná činnosť.
   výroba a servis elektronických zariadení
   výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
   sprostredkovateľské služby
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík - podpredseda Drotárska cesta 43 Bratislava
   Július Kováč - predseda Školská 8 Malinovo
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava