Utwórz fakturę

Špeciálne systémy a software - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Špeciálne systémy a software
PIN 00679364
TIN 2020295838
Numer VAT SK2020295838
Data utworzenia 14 maj 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Špeciálne systémy a software
Líščie údolie 29
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 641 248 €
Zysk 5 956 €
Dane kontaktowe
E-mail 3s@special.sk
Telefon(y) 0265422488, 0265422529
Nr(y) faksu 0265420768
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,116,801
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,008,725
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,777
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,777
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 964,062
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 171,931
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 785,508
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,726
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,899
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 33,885
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 24,705
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 9,180
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 916,881
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 300,517
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 351
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 54,830
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 245,336
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 280,631
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 218,492
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,895
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 211,598
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 18,279
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,295
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 30,564
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 335,733
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,319
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 329,414
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 191,197
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 191,197
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,116,801
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 199,303
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 179,550
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 179,550
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 35,926
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 35,926
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,129
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,839
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -75,969
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,956
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,898,863
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,927
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,927
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,870,187
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 585,466
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,404
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,062
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,264,920
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,649
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,382
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,494
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 276
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,748
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,748
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 18,636
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 18,636
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,641,417
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,641,248
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 568,741
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,057,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,007
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,629,883
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 495,952
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 68,260
D. Usług (účtová grupa 51) 805,468
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 219,359
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 158,832
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,134
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,393
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,860
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,955
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,955
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -27,914
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,943
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,365
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 256,561
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 169
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 152
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 152
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,549
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 930
2. Pozostałe koszty (562A) 930
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,608
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,379
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,985
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 29
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 29
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,956
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016