Utwórz fakturę

Narimex - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Narimex
PIN 00679976
TIN 2020521712
Numer VAT SK2020521712
Data utworzenia 31 maj 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Narimex
Jungmannova 6
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 058 353 €
Zysk 209 581 €
Dane kontaktowe
E-mail info@narimex.sk
witryna internetowa http://www.narimex.sk
Telefon(y) +421267201411, +421267201428, +421267201430, +421267201432, +421267201444, +421267201445, +421267201449
Telefon(y) kom. +421903458157
Nr(y) faksu 0455331075, 0267201419
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,069,915
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,096,679
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,847
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,847
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 142,903
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,248
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 130,565
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 10,090
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 949,929
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 949,929
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,966,777
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 464,021
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 72,701
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 282,797
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 108,523
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 44,725
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 21,517
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,517
8. Podatek odroczony należności (481A) 23,208
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,092,949
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,092,949
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092,949
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 365,082
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,897
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 340,185
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,459
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 132
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,150
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 177
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,069,915
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,087,871
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 157,342
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 157,342
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 117,797
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,734
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,734
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 433,697
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 433,697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,153,720
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,153,720
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,581
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 979,042
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,797
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,392
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,405
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 937,186
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 300,930
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 300,930
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 423,102
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,835
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,306
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 145,418
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,595
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,249
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,325
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,924
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 810
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,002
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,002
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,976,702
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,058,353
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,391,952
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 584,750
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 17,962
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,689
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,661,678
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,288,723
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 235,712
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -3,545
D. Usług (účtová grupa 51) 417,668
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 648,141
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 464,807
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 162,886
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,448
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,178
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,764
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,764
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,274
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,763
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 396,675
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,056,106
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,224
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 30,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 30,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,072
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,072
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 152
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 125,884
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,281
2. Pozostałe koszty (562A) 1,281
O. Walutowe straty (563) 71
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 124,532
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -94,660
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 302,015
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 92,434
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 89,848
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,586
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 209,581
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016