Utwórz fakturę

TATRA - ALPINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRA - ALPINE
PIN 00680885
TIN 2020313185
Numer VAT SK2020313185
Data utworzenia 16 sierpień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TATRA - ALPINE
Trnavská cesta 66
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 199 666 €
Zysk 87 241 €
Dane kontaktowe
E-mail tatraalp@tatraalpine.sk
Telefon(y) +421244645026, +421244453311
Nr(y) faksu 0244456272, 0244456273
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,481,666
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 202,326
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 202,326
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 23,402
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 72,412
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 104,189
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,323
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 0
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 0
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 0
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 0
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 0
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,267,293
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 698,867
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 0
3. Produkty (123) - /194/ 0
4. Zwierzęta (124) - /195/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 698,867
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,136,453
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,133,881
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,133,881
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 0
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,572
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 431,973
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,225
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 427,748
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,047
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,047
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,481,666
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,018,576
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 332,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 332,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 100,145
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 100,145
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 197,449
2. Inne fundusze (427, 42X) 197,449
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 301,741
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 301,741
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,241
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,463,090
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 843,148
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 839,084
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 839,084
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,503
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,561
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,595,889
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,529,134
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,529,134
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,251
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,036
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,468
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,053
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,053
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,198,081
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,199,666
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,159,559
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,522
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 208
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,377
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,110,347
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,103,839
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 79,315
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -7,097
D. Usług (účtová grupa 51) 398,828
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 529,605
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 389,159
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 6,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 123,080
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,166
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,061
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 46,758
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 46,758
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 627
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -76,203
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,614
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 89,319
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 623,196
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,817
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 9,884
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 501
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 501
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13,432
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,866
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 13,277
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 1,545
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,044
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,951
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,270
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,029
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,400
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 629
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 87,241
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680885 TIN: 2020313185 Numer VAT: SK2020313185
 • Zarejestrowana siedziba: TATRA - ALPINE, Trnavská cesta 66, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 sierpień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Ježík predseda ul.Planét 3 Bratislava 09.05.2012
  Ing. Tomáš Kramer člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 09.05.2012
  Martin Machura člen Villenweg 40 Wien A-1190 Rakúska republika 09.05.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2014Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   15.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 09.05.2012
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.05.2012
   Martin Machura - člen Villenweg 40 Wien A-1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 09.05.2012
   14.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2000
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2000
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Nobelovo nám. 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   14.01.2006Nové sidlo:
   Trnavská cesta 66 Bratislava 821 02
   13.01.2006Zrušené sidlo:
   Páričková 18 Bratislava
   14.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Nobelovo nám. 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.09.2002
   13.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   13.08.2002Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s uvedeným materiálom: RTG filmy, RTG vyvolávacia technika, materiály a chemikálie pre RTG v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   12.08.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   12.03.2002Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   21.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   20.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   12.10.1995Nové predmety činnosti:
   očná optika
   10.08.1994Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   28.12.1992Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, balených trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny, tabakových výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, mäsa, mäsových výrobkov a rýb
   maloobchod s exotickým zvieratstvom, vtáctvom, akvarijnými rybkami
   prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát.
   poradenstvo v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát a databanky
   spracovanie dát a súvisiacej činnosti
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
   veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktmi rôzneho druhu (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty v primárnej forme, chemické vlákna), s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi vývoz zberového papiera z produkcie polygrafického priemyslu
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   27.12.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti novovzniknutej akciovej spoločnosti bude veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na:
   obchodnú činnosť pri nákupe a predaji chemikálií, chemických výrobkov, strojov, zariadení, náhradných dielov a výrobkov pre textilný priemysel, výrobky výpočtovej techniky vrátane softwarov, spotrebnej elektroniky a unikátnych prístrojov hlavne pre výrobu nití, nitierského tovaru a iných textilných výrobkov, - služby v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti pre technický rozvoj v oblasti technológie výroby priadzí, nití a nitiarskych výrobkov vrátane služieb technického, servisného a propagačného typu v oblasti priemyselnej výroby textilného priemyslu
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti: Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.10.1990 pod č.j. 13/13202/133/90 registr. č.108003539 tak, že sa rozsah povolenia dopľňa o body 5., 6., ktoré znejú: 5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí 6. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 5. rozsahu povolenia. 7.výrobná činnosť zameraná na výrobu, kovových, chemických a elektronických výrobkov a zariadení 8.sprostredkovanie a zabezpčovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho cestovného ruchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika
   16.08.1990Nové obchodné meno:
   TATRA - ALPINE a. s.
   Nové sidlo:
   Páričková 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti novovzniknutej akciovej spoločnosti bude veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na:
   obchodnú činnosť pri nákupe a predaji chemikálií, chemických výrobkov, strojov, zariadení, náhradných dielov a výrobkov pre textilný priemysel, výrobky výpočtovej techniky vrátane softwarov, spotrebnej elektroniky a unikátnych prístrojov hlavne pre výrobu nití, nitierského tovaru a iných textilných výrobkov, - služby v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti pre technický rozvoj v oblasti technológie výroby priadzí, nití a nitiarskych výrobkov vrátane služieb technického, servisného a propagačného typu v oblasti priemyselnej výroby textilného priemyslu
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti: Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.10.1990 pod č.j. 13/13202/133/90 registr. č.108003539 tak, že sa rozsah povolenia dopľňa o body 5., 6., ktoré znejú: 5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí 6. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 5. rozsahu povolenia. 7.výrobná činnosť zameraná na výrobu, kovových, chemických a elektronických výrobkov a zariadení 8.sprostredkovanie a zabezpčovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika